Nyomtatás E-mail

2017.06.18. 10 óra

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3
Énekek: 125.   226.   125.   234.   338.
Olvasmány: János evangéliuma 11. rész 1-27. vers 
Alapige: János evangéliuma 11. rész 3. vers : "Uram, akit szeretsz, beteg."
Igehirdető: Bartha Gyula nyugalmazott református esperes

Igehirdetés letöltése

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.

( 1 Korinthus 1,3 )

 

alt

János evangéliuma 11. rész 1-27. vers

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

1. Vala pedig egy beteg, Lázár, Bethániából, Máriának és az ő testvérének, Márthának falujából.

2. Az a Mária volt pedig az, a kinek a testvére Lázár beteg vala, a ki megkente vala az Urat kenettel és a hajával törlé meg annak lábait.

3. Küldének azért a testvérek ő hozzá, mondván: Uram, ímé, a kit szeretsz, beteg.

4. Jézus pedig, a mikor ezt hallotta, monda: Ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére való, hogy dicsőíttessék általa az Istennek Fia.

5. Szereti vala pedig Jézus Márthát és annak nőtestvérét, és Lázárt.

6. Mikor azért meghallá, hogy beteg, akkor két napig marada azon a helyen, a hol vala.

7. Ez után aztán monda tanítványainak: Menjünk ismét Júdeába.

8. Mondának néki a tanítványok: Mester, most akarnak vala téged megkövezni a Júdabeliek, és újra oda mégy?

9. Felele Jézus: Avagy nem tizenkét órája van-é a napnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja e világnak világosságát.

10. De a ki éjjel jár, megbotlik, mert nincsen abban világosság.

11. Ezeket mondá; és ezután monda nékik: Lázár, a mi barátunk, elaludt; de elmegyek, hogy felköltsem őt.

12. Mondának azért az ő tanítványai: Uram, ha elaludt, meggyógyul.

13. Pedig Jézus annak haláláról beszélt; de ők azt hitték, hogy álomnak alvásáról szól.

14. Ekkor azért nyilván monda nékik Jézus: Lázár megholt.

15. És örülök, hogy nem voltam ott, ti érettetek, hogy higyjetek. De menjünk el ő hozzá!

16. Monda azért Tamás, a ki Kettősnek mondatik, az ő tanítványtársainak: Menjünk el mi is, hogy meghaljunk vele.

17. Elmenvén azért Jézus, úgy találá, hogy az már négy napja vala sírban.

18. Bethánia pedig közel vala Jeruzsálemhez, mintegy tizenöt futamatnyira;

19. És a zsidók közül sokan mentek vala Márthához és Máriához, hogy vigasztalják őket az ő testvérök felől.

20. Mártha azért, a mint hallja vala, hogy Jézus jő, elébe méne; Mária pedig otthon ül vala.

21. Monda azért Mártha Jézusnak: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem.

22. De most is tudom, hogy a mit csak kérsz az Istentől, megadja néked az Isten.

23. Monda néki Jézus: Feltámad a te testvéred.

24. Monda néki Mártha: Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon.

25. Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: a ki hisz én bennem, ha meghal is, él;

26. És a ki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-é ezt?

27. Monda néki: Igen Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Istennek Fia, a ki e világra jövendő vala.


János evangéliuma 11. rész 3. vers

Küldének azért a testvérek ő hozzá, mondván: Uram, ímé, a kit szeretsz, beteg.

 

„Uram, akit szeretsz, beteg.”

Kedves Testvéreim!

Egy kis családot gyász ért. Lázár betegségéről és haláláról szól a felolvasott bibliai fejezet. Láthatjuk, hogy miként üzeni meg Márta és Mária Jézusnak, testvérük, Lázár betegségét. „Íme, akit szeretsz, beteg!” Ez vigasztalás minden beteg, szenvedő ember számára. Aki Jézussal meghitt viszonyban van, az az ember is lehet beteg. A súlyos betegség, a nagy megpróbáltatás, a szenvedés egyáltalán nem annak a jele, hogy Jézus nem szeret. 

Nekünk sokszor a legfájdalmasabb az, ha a szenvedéssel szemben tehetetlenek vagyunk. De Isten nem tehetetlen! E történetből megtanulhatjuk: Azt az embert is érheti néha mindenféle földi baj, nyomorúság, aki tudatosan benne van Isten szeretetében.

Jézus és Lázár viszonya szinte baráti. A testvérek nem a maguk Jézus iránti és a testvérük iránti szeretetére hivatkoznak, hanem Jézusnak irántuk lévő szeretetére, ami sokkal több, mint az övék.

„Akit TE szeretsz, az beteg!” Jézus szeretetére, mint legbiztosabb alapra, lehet hivatkozni – de ne a magad szeretetére. Így kell hívni minden beteg ágyához Jézust! Jézus szeret abban a nyomorúságban is, amiben vagyunk. Ami az egészségnél is több, ami megmarad, az az Isten megváltó szeretetének a bizonyossága.

Aki tudja, hogy benne van Isten megváltó szeretetében, az mondhatja nyugodtan az Úrnak, „Legyen meg a te akaratod!”

”Uram, akit Te szeretsz, beteg…” Ez nem kicsinyhitű jajveszékelés. Így üzen az, aki nem csak a bajban kéri Isten segítségét. Nem jó akkorra halasztani az Istennel való megbékélést, amikor már ég a ház. A legfontosabb az, hogy lelkileg felkészületlenül ne érjen az a baj.

Megdöbbentő és nem várt dologgal folytatódik a történet. Mindenki várta Jézust – és Jézus nem jött! A beteg meghalt. A testvérek hite elviselhetetlen próbának volt kitéve.

Suttogó megjegyzések: ”Hát nem tehette volna meg, hogy meggyógyítsa azt, akit annyira szeretett?” „Ennyit sem tudott megtenni Jézus, hogy eljöjjön hozzá, mikor hívják?” A néma fájdalmuk szava: ”Uram, nem jöttél, pedig vártunk.” Nem azt tetted, amit kértünk. Mégis várunk, mégis szeretünk téged. Nem értünk téged, mégis hiszünk Benned. Kibírná ezt a próbát a mi hitünk? A hited legnagyobb próbája: Hívod Jézust, de Ő nem jön, és te mégis várod. Az ilyen mégis-hitnek igaza van.

Két nap múlva eljött Jézus, mégis a legjobbkor érkezett. Mária: ”Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg!” Minden gyászoló szívnek törölni kellene ezt a két szót: ”ha” és ”volna”, mert ez tudatos vád Isten ellen.

Jézus nagyon jól tudja, miért nem jött hamarabb. „Tiértetek nem jöttem hamarabb.” – ennek így kellett lennie. Jézusnak igaza volt: Úgy volt jobb, ahogy Jézus cselekedett. A titkok egyszer kiderülnek, a kérdőjelek feloldódnak. Várd ki a végét! Jézus szava világosságot támaszt: "Én vagyok a feltámadás és az élet"

„Hiszed-e ezt?” - kérdezi Jézus tőled is. Merj hinni Benne, Aki mindannyiunk számára a feltámadás és az élet!

Ámen.

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.