Nyomtatás E-mail

2017.06.25. 10 óra

Köszöntő ige: Jakab levele 1. rész 22. vers
Énekek: 84,1. 379,1-6. 42,1. 119,47. 425,1-4. - Keresztelési ének: 329,2: Nem éltem még e föld színén ...
Olvasmány: Nehémiás könyve 8. rész 1-12. vers

Alapige: Nehémiás könyve 8. rész 8. vers
"Szakaszokra osztva olvasták a könyvet, Isten törvényét,
és úgy magyarázták, hogy a nép megértette az olvasottakat.
"

Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Az ígének pedig megtartói legyetek és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat.

( Jakab levele 1. rész 22. vers )

 

alt

Nehémiás könyve 8. rész 1-12. vers

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!
1. Mikor pedig eljöve a hetedik hónap, és Izráel fiai az ő városaikban lakozának; felgyűle az egész nép egyenlőképen a piaczra, mely a vizek kapuja előtt vala, és mondák az írástudó Ezsdrásnak, hogy hozza elő a Mózes törvényének könyvét, melyet parancsolt vala az Úr Izráelnek.
2. Előhozá azért Ezsdrás pap a törvényt a gyülekezet eleibe, melyben együtt valának férfiak és asszonyok és mindazok, a kik azt értelemmel hallgathaták, a hetedik hónap első napján.
3. És olvasa abból a piaczon, mely a vizek kapuja előtt vala, kora reggeltől fogva mind délig, a férfiak és az asszonyok előtt és mindazok előtt, a kik azt érthetik vala, mivel az egész nép nagy figyelemmel hallgatá a törvényt.
4. Áll vala pedig az írástudó Ezsdrás egy ezen czélra csinált faemelvényen, és mellette álla jobb keze felől Mattithia, Sema, Anája, Uriás, Hilkiás, Maaszéja, balkeze felől pedig: Pedája, Misáel, Malkija, Hásum, Hasbaddána, Zakariás, Mesullám.
5. És felnyitá Ezsdrás a könyvet az egész nép szemei előtt, mert fölötte vala az egész népnek; és mikor fölnyitá, felálla az egész nép.
6. És áldá Ezsdrás az Urat, a nagy Istent, és felele rá az egész nép felemelt kezekkel: Ámen! Ámen! És meghajtván magukat, leborulának az Úr előtt arczczal a földre.
7. Jésua, Báni, Serébia, Jámin, Akkub, Sabbethai, Hódija, Maaszéja, Kelita, Azáriás, Józabád, Hanán, Pelája Léviták pedig magyarázzák vala a népnek a törvényt, s a nép a maga helyén áll vala.
8. Olvasának pedig a könyvből, Isten törvényéből világosan, s azután magyarázának, és a nép megérté az olvasottakat.
9. Ekkor Nehémiás, a király helytartója és Ezsdrás, a pap, az írástudó és a Léviták, a kik magyaráznak vala a népnek, így szólának az egész néphez: E nap szent az Úrnak, a ti Isteneteknek, ne keseregjetek és ne sírjatok, mert sír vala az egész nép, mikor a törvény beszédeit hallá.
10. És ő mondá nékik: Menjetek, egyetek kövért és igyatok édest és küldjetek belőle részt annak, a kinek semmi nem készíttetett, mert szent e nap a mi Urunknak, és ne bánkódjatok, mert az Úrnak öröme a ti erősségtek.
11. A Léviták is csendesíték vala az egész népet, mondván: Hallgassatok, mert e nap szent és ne bánkódjatok!
12. Elméne azért mind az egész nép enni és inni és részt küldeni és szerezni nagy vígasságot, mert megértették a beszédeket, a melyekre őket tanították vala.

Nehémiás könyve 8. rész 8. vers

Olvasának pedig a könyvből, Isten törvényéből világosan, s azután magyarázának, és a nép megérté az olvasottakat.

 

„Szakaszokra osztva olvasták a könyvet, Isten törvényét,
és úgy magyarázták, hogy a nép megértette az olvasottakat.”

Kedves Testvéreim!

Két hete ünnepeltük a templomunk felszentelésének 20. évfordulóját, és hálát adtunk azért is, hogy a templommal együtt épült a gyülekezet is, az „élő kövekből álló templom”. Ezsdrás-Nehémiás könyvében ugyanezt olvashatjuk: a felépült templom és városfalak után, illetve azzal párhuzamosan épült a lelki templom is, Isten népének közössége. A Nehémiás könyve 8. fejezete ezt a lelki építkezést tárja elénk.

1. Az egész nép vágyakozott hallani Isten igéjét.
Nem Ezsdrás pap erőltette rá Isten népére az igehallgatást, hanem a nép kérte, hogy Ezsdrás olvassa fel Isten törvényének igéit. Ez az igazi Szent Lélektől való vágy, az igazi lelki éhség és szomjúság! A nép kérte - Ezsdrás pap olvasta: ez az áldott igei foglalkozás. A Szentírás felnyitását Isten népe állva, lelki áhítattal fogadta.
Vajon mi ilyen vágyakozással jövünk vasárnap az Úr házába?!

2. Mindnyájan meg tudták érteni az elhangzott igéket.
Isten népe nem csak hallgatni akarta a felolvasott igéket, hanem megérteni, befogadni, megtartani, megcselekedni. Isten népe ott és akkor megértette az igét, mert meg akarta érteni – Isten Lelke pedig segítségükre volt a megértésben, befogadásban.
Vajon mi csak hallgatjuk vagy meg is halljuk Isten igéjét,üzenetét?!

3. Szakaszokra osztva olvasták és magyarázták Isten törvényét.
Ezsdrás és paptársai egy szószéken álltak (hogy mindenki számára jól látható, hallható legyen az ige szólója), és a Tórát, Mózes I-V. könyvét olvasták fel a népnek, illetve a Tórának szakaszait. „Virradattól délig”, 6 óra hosszán át hallgatták az igék olvasását és magyarázatát. Mindennél fontosabb volt számukra Isten igéje!
Vajon mi ily kitartóan, engedelmesen foglalkozunk Isten igéjével?!

4. Az egész nép sírva hallgatta Isten igéjét.
Isten szava tükör – megmutatja bűneinket, fék – megállít a tévelygés útján, ösztöke – megtérésre, jócselekedetre indít (Kálvin János). Isten népe sírva hallgatta az Isten igéjének magyarázatát, mert szomorkodtak bűneik miatt, de örültek Isten irgalmának.
Vajon mi elsirattuk a bűneinket, megkönnyeztük Isten kegyelmét?!

5. Másoknak is juttattak az Isten áldásából.
Ezsdrás, Nehémiás vigasztalták Isten népét. A bűnbánat nem azonos az elkeseredéssel – az Isten szerinti szomorúság megtérést és nem halált eredményez (Korinthusi II. levél 7. rész 10. vers). Sőt, az igazi megtérés gyümölcse a jócselekedet: „másoknak is juttat” a kapott áldásokból, továbbadja az átélt szeretetet.
Vajon mi továbbadjuk, ”hazavisszük” a hallott igét és áldást?!


Ámen.

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.