Nyomtatás E-mail

2017.07.23. 10 óra

Köszöntő ige: Korinthusi II. levél 4. rész 5-6. vers
Énekek: 172.   329,2.   202,1-2.   155.   429,1.   202,3-4.
Olvasmány: János evangéliuma 1. rész 35-51. vers 
Alapige: János 1,42a és 43a. : "András találkozott a testvérével, Simonnal ... és odavitte Jézushoz."
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Mert nem magunkat prédikáljuk, hanem az Úr Jézus Krisztust;
magunkat pedig, mint a ti szolgáitokat, a Jézusért.

Mert az Isten, a ki szólt: setétségből világosság ragyogjon,
ő gyújtott világosságot a mi szívünkben
az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arczán való világoltatása végett."

( Korinthusi II. levél 4. rész 5-6. vers )

 

alt

János evangéliuma 1. rész 35-51. vers

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

35. Másnap ismét ott állt vala János és kettő az ő tanítványai közül;

36. És ránézvén Jézusra, a mint ott jár vala, monda: Ímé az Isten Báránya!

37. És hallá őt a két tanítvány, a mint szól vala, és követék Jézust.

38. Jézus pedig hátrafordulván és látván, hogy követik azok, monda nékik:

39. Mit kerestek? Azok pedig mondának néki: Rabbi, (a mi megmagyarázva azt teszi: Mester) hol lakol?

40. Monda nékik: Jőjjetek és lássátok meg. Elmenének és megláták, hol lakik; és nála maradának azon a napon: vala pedig körülbelül tíz óra.

41. A kettő közül, a kik Jánostól ezt hallották és őt követték vala, András volt az egyik, a Simon Péter testvére.

42. Találkozék ez először a maga testvérével, Simonnal, és monda néki: Megtaláltuk a Messiást (a mi megmagyarázva azt teszi: Krisztus);

43. És vezeté őt Jézushoz. Jézus pedig reá tekintvén, monda: Te Simon vagy, a Jóna fia; te Kéfásnak fogsz hivatni (a mi megmagyarázva: Kőszikla).

44. A következő napon Galileába akart menni Jézus; és találkozék Fileppel, és monda néki: Kövess engem!

45. Filep pedig Bethsaidából, az András és Péter városából való volt.

46. Találkozék Filep Nátánaellel, és monda néki: A ki felől írt Mózes a törvényben, és a próféták, megtaláltuk a názáreti Jézust, Józsefnek fiát.

47. És monda néki Nátánael: Názáretből támadhat-é valami jó? Monda néki Filep: Jer és lásd meg!

48. Látá Jézus Nátánaelt ő hozzá menni, és monda ő felőle: Ímé egy igazán Izráelita, a kiben hamisság nincsen.

49. Monda néki Nátánael: Honnan ismersz engem? Felele Jézus és monda néki: Mielőtt hítt téged Filep, láttalak téged, a mint a fügefa alatt voltál.

50. Felele Nátánael és monda néki: Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy az Izráel Királya!

51. Felele Jézus és monda néki: Hogy azt mondám néked: láttalak a fügefa alatt, hiszel? Nagyobbakat látsz majd ezeknél.


János evangéliuma 1. rész 42-43. vers

42. Találkozék ez először a maga testvérével, Simonnal, és monda néki: Megtaláltuk a Messiást (a mi megmagyarázva azt teszi: Krisztus); 
43. És vezeté őt Jézushoz. Jézus pedig reá tekintvén, monda: Te Simon vagy, a Jóna fia; te Kéfásnak fogsz hivatni (a mi megmagyarázva: Kőszikla).

 

„András találkozott a testvérével, Simonnal ... és odavitte Jézushoz.”

Kedves Testvéreim!

A Reformáció 500. jubileumi esztendejét éljük – kiváltságosok vagyunk. Az istentiszteletek, egyházi rendezvények, evangélizációk, hitmélyítő alkalmak témája ehhez a nagy eseményhez kapcsolódik.

A gyermekhetek jelmondata: Legyél te is reformátor!

A nyári táborunk előadásai a Reformáció 5 alaptételével foglalkoznak: 
- Egyedül a Szentírás az életünk zsinórmértéke. 
- Egyedül Krisztus a Megváltónk, Közbenjárónk, Üdvözítőnk. 
- Egyedül kegyelemből üdvözülhetünk. 
- Egyedül hit által üdvözülhetünk. 
- Egyedül Istené a dicsőség.

A rendkívüli mértékben áldott reformátorok életére és tanítására emlékezni nagyon hasznos dolog. Azonban a Reformáció jelenkori hatásai, mai gyümölcsei arra eszméltetnek, hogy Isten nem csak a múltban, hanem a mindenkori jelenben, a mi életünkben is folyamatosan munkálkodik, sőt minket is áldásul akar használni a családunkban, a gyülekezetünkben, a társadalmi kapcsolatainkban. Ezért a most induló igehirdetés-sorozat címe ez:

A REFORMÁCIÓ MA

Korunk egy különösképpen áldott igehirdetőjének életét, tanúságtételét szeretném az Isten igéjének fényében a testvérek elé tárni: Cseri Kálmán református lelkipásztor áldott példája, emléke bizonyítja, hogy Isten ma is csodálatosan cselekszik azok életében és életén át, akik engedelmesen követik és szolgálják az Úr Istent.

A Csendes csodák című interjúkötetben így vall hitéről, küldetéséről:
- református keresztyén hitben élő szülők gyermeke, akik szeretetben, a Biblia tanítása szerint nevelték gyermeküket
- gimnazista korában, egy ifjúsági evangélizáción értette meg, hogy Jézus Krisztus az ő személyes Megváltója is
- hamar megérlelődött benne a felismerés, hogy Isten szeretete üzenetét másoknak is tovább kell adnia
- Istentől kérte és kapta a hitben élő házastársát segítőtársként
- szolgált kis faluban és a fővárosban, mindenhol hűségesen
- a kiváló +Joó Sándor lelkész után választották meg Pasarétre 
- komolyan készült az igehirdetésekre, mint legfőbb feladatára
- együttérző lelkigondozóként mindig Jézusra irányította az emberek figyelmét
- Isten igéjével tanácsolta, vigasztalta a kérdezőket 
- az egyház küldetését végezte: Jézushoz vezetett embereket
- nem volt tanítványa, de igyekezett abban segíteni, hogy minél több ember Jézus tanítványává legyen

Cseri Kálmán példája nyomán vallhatjuk: lehetséges itt és most nekünk is áldott életet élni és áldást közvetítő szolgálatot végezni.

Ámen.

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.