Nyomtatás E-mail

2017.07.30. 10 óra

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3
Énekek: 150,1. 150,2-3. 153. - J. S. Bach: G-dúr fantázia - Dicsőült helyeken
Olvasmány: Jelenések könyve 20. rész
-
Alapige: Máté 6,9-10.
"Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy!
Szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te Országod,
legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is."
-
Igehirdető: Felhősi András exmisszus teológiai hallgató

Igehirdetés letöltése

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.

( 1 Korinthus 1,3 )

 

alt

Jelenések könyve 20. rész

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

1. És láték egy angyalt leszállani a mennyből, a kinél vala a mélységnek kulcsa, és egy nagy láncz a kezében.

2. És megfogá a sárkányt, azt a régi kígyót, a ki az ördög és Sátán, és megkötözé azt ezer esztendőre,

3. És veté őt a mélységbe, és bezárá azt és bepecsételé ő felette, hogy többé el ne hitesse a népeket, míg betelik az ezer esztendő; azután el kell néki oldoztatni egy kevés időre.

4. És láték királyiszékeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel; és látám azoknak lelkeit, a kiknek fejöket vették a Jézus bizonyságtételéért és az Isten beszédéért, és a kik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre; és éltek és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig.

5. A többi halottak pedig meg nem elevenedének, mígnem betelik az ezer esztendő. Ez az első feltámadás.

6. Boldog és szent, a kinek része van az első feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második halálnak; hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele ezer esztendeig.

7. És mikor eltelik az ezer esztendő, a Sátán eloldatik az ő fogságából.

8. És kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén lévő népeket, a Gógot és a Magógot, hogy egybegyűjtse őket háborúra, a kiknek száma, mint a tenger fövenye.

9. És feljövének a föld szélességére, és körülvevék a szentek táborát és a szeretett várost; és Istentől a mennyből tűz szálla alá, és megemészté azokat.

10. És az ördög, a ki elhitette őket, vetteték a tűz és kénkő tavába, a hol van a fenevad és a hamis próféta; és kínoztatnak éjjel és nappal örökkön örökké.

11. És láték egy nagy fehér királyiszéket, és a rajta űlőt, a kinek tekintete elől eltűnék a föld és az ég, és helyök nem találtaték.

12. És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állani az Isten előtt; és könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv nyittaték meg, a mely az életnek könyve; és megítéltetének a halottak azokból, a mik a könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik szerint.

13. És a tenger kiadá a halottakat, a kik ő benne voltak; és a halál és a pokol is kiadá a halottakat, a kik ő nálok voltak; és megítéltetének mindnyájan az ő cselekedeteik szerint.

14. A pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába. Ez a második halál, a tűznek tava.

15. És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vetteték.


Máté evangéliuma 6. rész 9-10. vers

9. Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; 
10. Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

 

Felhősi András exmisszus záróistentisztelete

 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy!
Szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te Országod,
legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Kedves Testvéreim!

Amikor az ember búcsúzik, igyekszik valamilyen bölcsességet mondani, egy életre szóló útravalót adni a másiknak.

A felolvasott Igével gondolkodásra hívlak Titeket. Ugyanis az Úr Jézus imádságát naponta imádkozzuk, mégis újabb és újabb jelentésekkel bírnak ezek a szavak a számunkra. Ez a 3 kérés megelőzi a többit és nem véletlenül tanít minket Krisztus arra, hogy először ezeket kérjük Istentől, és csak azután imádkozzunk saját magunkért. Miért? Mert ez a 3 kérés kell, hogy legyen mindannyiunk számára a 3 legfontosabb és legdrágább vágyunk ebben az életben. Ezek a kérések röviden és tömören foglalják össze azt, amiről a Jelenések könyve beszél.

Két fontos üzenetet szeretnék átadni a felolvasott ige alapján:

1.
Ahhoz, hogy Isten nevének szentsége, Országának eljövetele és akaratának érvényesülése legyen számunkra a legfontosabb, tudnunk kell,
hogy mindaz, amit Isten eltervezett és tesz a jelenben és a jövőben, az nem ellenünk, hanem értünk van.

Az Ige azt tanítja: Isten munkálkodik, szeret minket. Mi is abban a helyzetben vagyunk, mint az apostol, akit Istennek kell megnyugtatnia és erősítenie, hogy ne féljen attól, ami előtte van, hanem örömmel mondja majd ki végül: „Jövel, Uram Jézus!” (Jelenések 22,20)

Krisztus ezer éves uralkodását úgy kell értelmeznünk, mint ami most, ebben a pillanatban történik. A Jelenések könyvének zsenialitása abban rejlik, hogy bár úgy tűnik, hogy csak a jövőről szól, de a valóságban sokkal inkább a jelen felé fordítja a figyelmet. Ez a látomás a jelenünket írja le: a Sátán hatalma kiszorul ennek a földnek a színéről és Krisztus uralma alatt mi, hívő emberek üdvösségre, békére és biztonságra lelhetünk. Aki Krisztushoz akar tartozni, az Krisztus mindenható védelme alatt áll. Az az ember az Uraknak Urával győz minden felett, ami eddig szorongatta.

Tehát amikor azt kérjük, hogy szenteltessék meg Isten neve, jöjjön el az Ő országa, legyen meg az Ő akarata, akkor a legnagyobb áldást és ajándékot kérjük magunknak és minden embertársunknak.

2.
Amikor az Életet és a Jövőt szemléljük, és ezt a 3 kérést imádkozzuk, tartsuk szem előtt, hogy Isten akaratával egyezően imádkozunk. Az ezer
év a 10-nek, a tökéletességet jelentő számnak a többszöröse. A világtörténelmet nem a háborúk, nem a pénz, nem az emberek irányítják, hanem megláthatjuk: az Életben nincs olyan dolog, ami Isten tudtán kívül történne. A legnagyobb ajándék, amit kapunk Istentől, az az Ő kegyelme és szeretete. Minden más csak ráadás, minden más csak ettől az egytől függ és ettől lesz szép.

„Szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te Országod, legyen meg a Te akaratod!” Aki így imádkozik, az higgye is el: Isten megadja, amit kér.

Kívánom, hogy jusson el az üzenet a szívünk legmélyéig!

Ámen.

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.