Nyomtatás E-mail

2017.08.06. 10 óra

Köszöntő ige: 28. zsoltár 6-7. vers
-
Énekek:
146,1.   266,1-4.   95,1.   86,6.   488,1-4.
Dicsőítés:75,1. Hálaadás:295,1-2. Könyörgés:372,1-3. Vigasztalás:201,1.
-
Olvasmány: 67. zsoltár 1-8. vers
Alapige: Kolosséi levél 3. rész 16. vers : "... intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel ..."
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Áldott az Úr, hogy meghallgatta esedezéseimnek szavát.
Az Úr az én erőm és paizsom,
ő benne bízott szívem és megsegíttettem;
örvend szívem
és énekemmel dicsérem őt.

( 28. zsoltár 6-7. vers )

 

alt

67. zsoltár 1-8. vers

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

1. Az éneklőmesternek, hangszerekkel; zsoltár; ének.

2. Az Isten könyörüljön rajtunk és áldjon meg minket; világosítsa meg az ő orczáját rajtunk. Szela.

3. Hogy megismerjék e földön a te útadat, minden nép közt a te szabadításodat.

4. Dicsérnek téged a népek, oh Isten, dicsérnek téged a népek mindnyájan.

5. Örvendnek és vígadnak a nemzetek, mert igazsággal ítéled a népeket, és a nemzeteket e földön te igazgatod. Szela.

6. Dicsérnek téged a népek, oh Isten, dicsérnek téged a népek mindnyájan.

7. A föld megadta az ő gyümölcsét: megáld minket az Isten, a mi Istenünk;

8. Megáld minket az Isten, és féli őt a földnek minden határa!


Kolosséi levél 3. rész 16. vers

A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak.

 

A  REFORMÁCIÓ  MA : a  gyülekezeti  éneklés

 

A Krisztus beszéde lakjon bennetek gazdagon úgy,
hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel,
és intsétek egymást zsoltárokkal,
dicséretekkel, lelki énekekkel,
hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek.

Kedves Testvéreim!

A Reformáció 500. jubileumi esztendejét éljük – kiváltságosok vagyunk. Az istentiszteletek, egyházi rendezvények, evangélizációk, hitmélyítő alkalmak témája ehhez a nagy eseményhez kapcsolódik. A nyári táborunk előadásai a Reformáció 5 alaptételével foglalkoznak: egyedül a Szentírás, egyedül Krisztus, egyedül kegyelemből, egyedül hit által, egyedül Istené a dicsőség.

A Reformáció jelenkori hatásai, mai gyümölcsei arra eszméltetnek, hogy Isten nem csak a múltban, hanem a mindenkori jelenben, a mi életünkben is folyamatosan munkálkodik, sőt, minket is áldásul akar használni a családunkban, a gyülekezetünkben, a társadalmi kapcsolatainkban. Ezért a mostani igehirdetés-sorozatunk címe ez: A REFORMÁCIÓ MA.

A mai istentisztelet témája: mit tanít a Szentírás, mit tanítanak a reformátorok a gyülekezeti éneklésről, és ez hogyan jelenik meg a mai református ember – család – gyülekezet életében?

1.
Ének-zene a Bibliában.

„Az ének, dal, tánc hozzátartozott Izrael népe profán és kultuszi életéhez, ezeknek pedig kedvelt velejárói voltak a hangszerek, amik az éneklést, táncot bevezették és kísérték.” (Keresztyén Bibliai Lexikon)

Jubál volt „minden citerás és fuvolás ősatyja”. (I. Mózes 4,21)

Mózes, Mirjám hálaéneke - egyiptomi szabaduláskor. (II. Mózes 15)

Debóra prófétanő hálaéneke Izrael népe győzelmekor (Bírák könyve 5)

Anna hálaéneke, fia, Sámuel születésekor. (I. Sámuel 2)

Dávid lantjátéka Saul király rosszullétekor. (I. Sámuel 16)

Dávid tánca a szentláda Jeruzsálembe vitelekor. (I. Sámuel 6,14-15)

Dávid zsoltárai (Zsoltárok – dicsőítés, hálaadás, könyörgés, tanítás)

A Szent Sátorban lévő énekesek, zenészek. (I. Krónikák 15. és 25.)

Hálaadó énekkarok a jeruzsálemi fal felépítésekor. (Nehémiás 12)

Dalok a szerelemről (Énekek éneke)

Zakariás, Mária éneke gyermekáldáskor (Lukács evangéliuma 1. rész)

Az angyalok éneke Jézus születésekor (Lukács evangéliuma 2. rész)

Jézus zsoltárokat énekelt az utolsó vacsora estéjén. (Máté evangéliuma 26,30)

Pál és Szilász a börtönben énekelt. (Apostolok cselekedetei 16,25)

Apostoli biztatás: énekeljetek! (Efézus 5,19-20. Kolossé 3,16.)

A mennyben is szüntelen zeng az ének. (Jelenések 5,9. 14,3. 15,3.)

2.
Ének-zene a Reformáció korában és hatása nyomán.

Luther: Nagyon fontosnak tartotta e gyülekezeti éneklést. Népdalokra, kocsmadalokra írt keresztyén szövegeket - a nép így könnyen tanult…

Kálvin: Támogatta a zsoltárok verses fordítását, éneklését - Béza Tódor.

Szenci Molnár Albert: A 150 zsoltár verses fordítása magyar nyelvre.

Zsoltárparafrázisok: Tinódi Sebestyén, Balassi Bálint, Sztárai Mihály.

Protestáns egyházi zene: Heinrich Schütz, Johann Sebastian Bach.

3.
Ének-zene a jelenkori református egyházban.

Szikszai György: „A keresztyén embernek mindig imádkozni kell!”
E jelmondat mintájára: A keresztyén embernek mindig énekelni kell!

(Sok szép magyar – vallásos - népdal is keletkezett az élet különböző helyzeteire. Mára szinte kihalt a szívekből, otthonokból az ének)

Énekeljünk újra: munka közben, esküvőn, temetéskor, társaságban!

Dicsőítés:75,1. Hálaadás:295,1-2. Könyörgés:372,1-3. Vigasztalás:201,1.

Ámen.

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.