Nyomtatás E-mail

2017.08.20. 10 óra

Köszöntő ige: János evangéliuma 6. rész 35. vers
Énekek: 345:1. 379:1-6. 277:1. 446:1-2 – Úrvacsora előtt és alatt: 23:1. 436-442
Olvasmány: Máté evangéliuma 14. rész 13-21. vers 
Alapige:
Máté evangéliuma 14. rész 19b. vers
"Jézus megáldotta, megtörte a kenyereket
és a tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a sokaságnak.
"

Igehirdető: Bartha Gyula nyugalmazott református esperes
Ágendázik: Csoma Zoltán református lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

... Én vagyok az életnek ama kenyere;
a ki hozzám jő, semmiképen meg nem éhezik,
és a ki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha.

( János evangéliuma 6. rész 35. vers )

 

alt

Máté evangéliuma 14. rész 13-21. vers

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!
13. És mikor ezt meghallotta Jézus, elméne onnét hajón egy puszta helyre egyedül. A sokaság pedig ezt hallva, gyalog követé őt a városokból.
14. És kimenvén Jézus, láta nagy sokaságot, és megszáná őket, és azoknak betegeit meggyógyítá.
15. Mikor pedig estveledék, hozzá menének az ő tanítványai, mondván: Puszta hely ez, és az idő már elmúlt; bocsásd el a sokaságot, hogy menjenek el a falvakba és vegyenek magoknak eleséget.
16. Jézus pedig monda nékik: Nem szükség elmenniök; adjatok nékik ti enniök.
17. Azok pedig mondának néki: Nincsen itt, csupán öt kenyerünk és két halunk.
18. Ő pedig monda: Hozzátok azokat ide hozzám.
19. És mikor megparancsolá a sokaságnak, hogy üljenek le a fűre, vevé az öt kenyeret és két halat, és szemeit az égre emelvén, hálákat ada; és megszegvén a kenyereket, adá a tanítványoknak, a tanítványok pedig a sokaságnak.
20. És mindnyájan evének, és megelégedének; és felszedék a maradék darabokat, tizenkét teli kosárral.
21. A kik pedig ettek vala, mintegy ötezeren valának férfiak, asszonyokon és gyermekeken kívül.

Máté evangéliuma 14. rész 19. vers

És mikor megparancsolá a sokaságnak, hogy üljenek le a fűre, vevé az öt kenyeret és két halat, és szemeit az égre emelvén, hálákat ada; és megszegvén a kenyereket, adá a tanítványoknak, a tanítványok pedig a sokaságnak.

 

A REFORMÁCIÓ MA – Hálaadás Isten gondviselő szeretetéért.

 

A REFORMÁCIÓ MA – Hálaadás Isten gondviselő szeretetéért.

„Jézus megáldotta, megtörte a kenyereket és a
tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a sokaságnak.”

Kedves Testvéreim!

A Reformáció 500. jubileumi esztendejét éljük – kiváltságosok vagyunk. Az istentiszteletek, egyházi rendezvények, evangélizációk, hitmélyítő alkalmak témája ehhez a nagy eseményhez kapcsolódik.

A Reformáció jelenkori hatásai, mai gyümölcsei arra eszméltetnek, hogy Isten nem csak a múltban, hanem a mindenkori jelenben, a mi életünkben is folyamatosan munkálkodik, sőt minket is áldásul akar használni a családunkban, a gyülekezetünkben, a társadalmi kapcsolatainkban. Ezért a mostani igehirdetés-sorozatunk címe ez: A REFORMÁCIÓ MA.

A mai istentisztelet témája: Hálaadás Isten gondviselő szeretetéért. Az ötezer ember megvendégelése.

Jézus a tanítványaival vissza akart vonulni, pihenni. A tömeg megtudta és követte őket. Jézus megszánta őket. Olyanok voltak, mint a pásztor nélküli nyáj. A Galileai tenger mellett tanította őket, és gyógyította betegeiket, olyanokat, akiken már senki sem tudott segíteni.

Az Őt követő – csodáit látó – emberekben ott élt a Messiás-várás. (Nekünk ma –a csodáit látva- sincs ilyen Krisztus váradalmunk!)

A tanítványok Jézus tanítását hallgatva, nem vették észre az idő múlását, csak önfeledten táplálkoztak – lelkileg. Estefelé – a lakatlan helyen – a tanítványok figyelmeztették Jézust: az emberek éhesek testileg is. . . A közeli falvakba akarták élelemért a népet küldeni. Ötezer férfi asszonyokat és gyermekeket nem számítva nagy létszám. Jézus azt mondja: „Ti adjatok nekik enni.”

Sajnos, nem azt mondták, hogy „Uram, te adhatsz életet fenntartó kenyeret a sokaságnak. Neked van hatalmad csodát tenni.”, ellenben azt mondták: „Ez nagyon kevés egy ilyen hatalmas tömegnek!”

Szükségleteket látva mi is csak a diagnózist tudjuk felállítani. A terápia előtt tehetetlenül tudunk megállni. 
Látod a házad népe testi-lelki igényét. 
Látod a korod kihívásait. 
Látod a magad véges tudását, szeretetét, türelmét, hiányos alázatát és szelídségét, nem mersz küldetésbe indulni, pedig kellene. 
Látod a testileg-lelkileg beteg világot: gyógyítanod kellene őket. 
Látod a felnövekvő ifjúságot példaképek és jó örökség nélkül… 
Látjuk még néha az előttünk járók hitét, de az ma nem elég nekünk.

Jézus pontosan látja, hogy mi hogyan értelmezzük a lehetőségeinket. Be kell ismernünk, hogy Jézusra vagyunk szorulva. „Hozzátok ide!” – mondta, majd megáldotta és tanítványainak adta az 5 kenyeret és a 2 halat, hogy osszák ki a letelepített tömegnek. Mindenkinek jutott elegendő. Még 12 tele kosárral maradt is.

Belegondoltatok, hogy milyen lehetett az az ingajárat a Jézus tanítványainak? Mentek Jézushoz az üres kosárral, és mentek Tőle a tele kosárral. Ilyen „ingajáratért” érdemes élni a szeretteink között.

Krisztus mellett megoldódik a kenyérkérdés.

Ámen.


Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.