Nyomtatás E-mail

2017.08.27. 10 óra

Köszöntő ige: Jeremiás könyve 17. rész 14. vers
Énekek: 239:1.   226:1-4.   512:6.   42:7.   450:1-5.
Olvasmány: Máté evangéliuma 8. rész 1-4. vers
Alapige: Máté 8,2b. : "Uram, ha akarod, megtisztíthatsz!"
Igehirdető: Bartha Gyula nyugalmazott református esperes

Igehirdetés letöltése

Gyógyíts meg engem Uram, hogy meggyógyuljak,
szabadíts meg engem, hogy megszabaduljak,
mert te vagy az én dicsekedésem!

( Jeremiás könyve 17. rész 14. vers )

 

alt

Máté evangéliuma 8. rész 1-4. vers

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!
1. Mikor leszállott vala a hegyről, nagy sokaság követé őt.
2. És ímé eljövén egy bélpoklos, leborula előtte, mondván: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem.
3. És kinyújtván kezét, megilleté őt Jézus, mondván: Akarom, tisztulj meg. És azonnal eltisztult annak poklossága.
4. És monda néki Jézus: Meglásd, senkinek se szólj. Hanem eredj, mutasd meg magadat a papnak, és vidd fel az ajándékot, a melyet Mózes rendelt bizonyságul nekik.

Máté evangéliuma 8. rész 2. vers

És ímé eljövén egy bélpoklos, leborula előtte, mondván: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem.

 

A REFORMÁCIÓ MA. – Hálaadás Isten gyógyító kegyelméért.

Uram, ha akarod, megtisztíthatsz!"

Kedves Testvéreim!

A Reformáció 500. jubileumi esztendejét éljük – kiváltságosok vagyunk. Az istentiszteletek, egyházi rendezvények, evangélizációk, hitmélyítő alkalmak témája ehhez a nagy eseményhez kapcsolódik. A Reformáció jelenkori hatásai, mai gyümölcsei arra eszméltetnek, hogy Isten nem csak a múltban, hanem a mindenkori jelenben, a mi életünkben is folyamatosan munkálkodik, sőt minket is áldásul akar használni a családunkban, a gyülekezetünkben, a társadalmi kapcsolatainkban.

A mostani igehirdetés-sorozatunk címe ez: A REFORMÁCIÓ MA. A mai istentisztelet témája: Hálaadás Isten gyógyító kegyelméért.

Jézus meggyógyít egy leprást.
Szerintem egy csodálatos hitvallásnak lehetünk ma tanúi, amikor egy súlyos beteg ember azt mondja Jézusnak, hogy ha akarod, meg tudsz engem tisztítani. Ez a leprás ember egy tömeg szélén állhatott, de volt füle a hallásra, és ment Jézus elé a kérésével. Olyan jó lenne, ha életünk során eljutnánk mi is, és nem csak egyszer, ugyanerre a felajánlásra. Ennek a leprásnak erre volt szüksége: egy biztos pontra, amibe belekapaszkodhat. Hitte, hogy Jézusnak lesz majd őreá is ideje és meg tudja gyógyítani. Jézus ugyanis egy leprást is „észrevesz”! Tudta, hogy Jézus majd segíthet rajta. Jézus pedig soha nem undorodott a legszörnyűbb betegségtől vagy a legnagyobb bűnöstől sem. Ő éppen ezért jött, hogy szava, érintése, tekintete és áldása által sokan meggyógyuljanak, megszabaduljanak és új életet kezdhessenek.

Ha őszintén vágysz arra, hogy te is meggyógyulj, akkor Jézus neked is azt mondja: „Akarom!” A saját erőnk véges, de Jézus hatalma végtelen. Jézus ma mindnyájunkat megérint szavával: „Akarom! Tisztulj meg!” A lepráshoz kezével is hozzáért. Jézus érintése a mi gyógyulásunk és tisztán maradásunk egyetlen biztos záloga. Ha Jézus megszabadít minket számos nyomorúságtól, akkor meg fogják látni rajtunk a változást, akik ismertek minket bűnösként, betegként, reményvesztettként, kételkedőként, a világtól beszennyezve, tévelyegve.

Egész életünk hálaáldozattá lesz, ha újra és újra abban a közösségben keressük Jézus jelenlétét, tanítást, igéjét és útmutatását, ahol megtapasztaltuk újjászülő hatalmát. Életünk hálaáldozata pedig ez lehet: „Uram, ha akarod, ma is megtisztíthatsz, ma is rendelkezhetsz erőm, időm, tudásom, javaim felett, s én kész vagyok feladni mindent azért, hogy Te is akarj engem tisztán megőrizni és megtartani az örök élet számára, az Atya Isten dicsőségére.”

Jó lenne, ha ma Isten minden gyermeke ki tudná mondani, hogy „Uram, ha akarod, megtisztíthatsz!” Kérd ezt igaz hittel és meg fogod érezni, hogy Jézus megérint téged, és azt válaszolja: „Akarom! Tisztulj meg!” Legyen hát e párbeszéd közöttünk és Jézus közt mindnyájunk hitét megerősítő hitvallástétel! Ezen a napon is megtörténhet az a csoda, hogy az ember vágya és az Isten akarata találkozik egymással. Nekünk éreznünk kell, hogy egy beteg állapot nem lehet természetes a számunkra. Olyan sok emberi tisztátalanság van, amiben nem érezzük jól magunkat. Mindezekkel mindannyian mehetünk ahhoz a Jézushoz, akinek az akaratát már annyi mindenben megismerhettük. Aztán amikor Ő meggyógyít, már küldetést is ad nekünk. Gyógyulásunk hirdeti, hogy ami velünk történt, az Isten dicsőségére történt ezen a világon.


Ámen.

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.