Nyomtatás E-mail

2017.09.03. 10 óra

Köszöntő ige: János I. levele 5. rész 12. vers
Énekek: 154. 294:1-3. 164:1 421:1-4. Keresztelési ének: 329:2.
Olvasmány: Máté evangéliuma 6. rész 25-34. vers 
Alapige: János evangéliuma 6. rész 48-51. vers  : "Én vagyok az életnek kenyere."
Igehirdető: Dr. Lenkeyné Dr. Semsey Klára teológiai professzor

Igehirdetés letöltése

A kié a Fiú, azé az élet: a kiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban.

( János I. levele 5. rész 12. vers )

 

alt

Máté evangéliuma 6. rész 25-34. vers

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!
25. Azért azt mondom néktek: Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-é az élet hogynem az eledel, és a test hogynem az öltözet?
26. Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál?
27. Kicsoda pedig az közületek, a ki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy araszszal?
28. Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek: nem munkálkodnak, és nem fonnak;
29. De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy.
30. Ha pedig a mezőnek füvét, a mely ma van, és holnap kemenczébe vettetik, így ruházza az Isten; nem sokkal inkább-é titeket, ti kicsinyhitűek?
31. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk?
32. Mert mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van.
33. Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.
34. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől; mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja.

János evangéliuma 6. rész 48-51. vers

48. Én vagyok az életnek kenyere.
49. A ti atyáitok a mannát ették a pusztában, és meghaltak.
50. Ez az a kenyér, a mely a mennyből szállott alá, hogy kiki egyék belőle és meg ne haljon.
51. Én vagyok amaz élő kenyér, a mely a mennyből szállott alá; ha valaki eszik e kenyérből, él örökké. És az a kenyér pedig, a melyet én adok, az én testem, a melyet én adok a világ életéért.

 

A reformációráció ma: "Én vagyok az életnek kenyere."

 

Jézus mondja: „Én vagyok az életnek kenyere.”

Kedves Testvéreim!

1. Jézus minden ember számára nélkülözhetetlenül fontos.
Jézus kevés készletből megvendégelt ötezer embert. A sokaság ezután királlyá akarta tenni, azonban kitért előlük, visszavonult a hegyre. Ő nem földi királya akart lenni egyetlen népnek, hanem örökkévaló Királya, Szabadítója, az örök élet Ajándékozója minden népnek. Az embernek nemcsak a kenyér kérdését, hanem az életkérdését – az örök életének kérdését - akarja megoldani. Jézus nem csak azt mondja, hogy Én vagyok a kenyér, hanem ezt: Én vagyok az élet kenyere, az örök élet kenyere. Jézus az örök életet ajándékozó, az örök életet biztosító kenyér. Ő az ember helyzetének gyökeres, örömet jelentő megoldását adja. Jézus a mindenható istennel, az élet forrásával való közösséget ajándékozza minden embernek, minden korosztálynak, kicsinyeknek és nagyoknak, ifjaknak és időseknek. Az életet jelentő kenyérre – az örök életre, a mindenható Istennel való közösségre, Isten védő oltalmára - mindenkinek szüksége van. Ő tud vigyázni az életünkre. Fontos, hogy ennek tudatában legyünk mindnyájan, és ezt tudatosítsuk gyermekeinkben is. Jézus nélkülözhetetlenül fontos mindnyájunknak!

2. Jézus az által lett az élet kenyere, hogy önmagát áldozta fel a világ életéért.
Ő, aki a menny lakója volt, a földre jött. Ő, aki által minden lett, ami van, de az ember bűne miatt a sötétség erejének pusztító hatása alá került, az élete feláldozása által váltotta meg őt a gonosz hatalma alól. Jézus engesztelő áldozattá lett a mi bűneinkért, de nem csak a mienkért, hanem az egész világ bűneiért. a kereszt gyötrelmei között is imádkozott, kérte Isten bocsánatát az ember számára. Isten nem akarja a bűnös ember halálát. Jézus kereszthalála a mi életünk, örök életünk ára.

3. Éljünk Jézussal - hit által!
A Biblia azt tanítja, hogy az az Istennek tetsző dolog, ha hiszünk abban, akit Isten küldött el a világba, hogy életünk az Ő dicsőségét, és annak a közösségnek a javát jelentse, amelyben élünk. A hit, a Jézus iránti bizalom, jelenti az élet kenyeréből való részesedést.

A Biblia útmutatása alapján a Krisztusba vetett hit indította el a Reformációt, amely egész Európa népeinek az életét átformálta - és ha igazi az emlékezésünk, ezt teheti, ezt teszi ma is. Erre nagyon nagy szükség van, mert Európa vagy keresztyén lesz, vagy nem lesz.

Jakab és Filemon levele a tettekben megnyilvánuló hitre eszméltet. Ennek a két levélnek magyarázatát a Reformációra való emlékezés és emlékeztetés jegyében ajánlottam fel kiadásra ez év februárjában a Hittudományi Egyetemünk akkori rektorának, D. Dr. Bölcskei Gusztáv rektor úrnak, aki örömmel fogadta, és reménység szerint rövidesen meg is fog jelenni.

A Reformáció elkötelezést jelent arra, hogy Jézus Krisztus által a mi Atyánkkal közösségben, kegyelemből hit által, a Biblia útmutatását érvényesítsük annak a közösségnek a javára, amelyben élünk.

Ámen.


Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.