Nyomtatás E-mail

2017.09.10. 10 óra

Köszöntő ige: Máté evangéliuma 20. rész 27-28. vers
Énekek: 84:1.   467:1-5.   512:1.   466:1.   378:6-7.
Olvasmány: János evangéliuma 1. rész 35-51. vers
Alapige: Máté 20:20-24. és ApCsel 12:1-2.  : "Nem tudjátok, mit kértek."
Igehirdető: Nagy Ferenc református lelkipásztor, Jód-Ratosnya

Igehirdetés letöltése

És a ki közöttetek első akar lenni, legyen a ti szolgátok. Valamint az embernek Fia nem azért jött,
hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért.

( Máté evangéliuma 20. rész 27-28. vers )

 

alt

János evangéliuma 1. rész 35-51. vers

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!
35. Másnap ismét ott állt vala János és kettő az ő tanítványai közül;
36. És ránézvén Jézusra, a mint ott jár vala, monda: Ímé az Isten Báránya!
37. És hallá őt a két tanítvány, a mint szól vala, és követék Jézust.
38. Jézus pedig hátrafordulván és látván, hogy követik azok, monda nékik:
39. Mit kerestek? Azok pedig mondának néki: Rabbi, (a mi megmagyarázva azt teszi: Mester) hol lakol?
40. Monda nékik: Jőjjetek és lássátok meg. Elmenének és megláták, hol lakik; és nála maradának azon a napon: vala pedig körülbelül tíz óra.
41. A kettő közül, a kik Jánostól ezt hallották és őt követték vala, András volt az egyik, a Simon Péter testvére.
42. Találkozék ez először a maga testvérével, Simonnal, és monda néki: Megtaláltuk a Messiást (a mi megmagyarázva azt teszi: Krisztus);
43. És vezeté őt Jézushoz. Jézus pedig reá tekintvén, monda: Te Simon vagy, a Jóna fia; te Kéfásnak fogsz hivatni (a mi megmagyarázva: Kőszikla).
44. A következő napon Galileába akart menni Jézus; és találkozék Fileppel, és monda néki: Kövess engem!
45. Filep pedig Bethsaidából, az András és Péter városából való volt.
46. Találkozék Filep Nátánaellel, és monda néki: A ki felől írt Mózes a törvényben, és a próféták, megtaláltuk a názáreti Jézust, Józsefnek fiát.
47. És monda néki Nátánael: Názáretből támadhat-é valami jó? Monda néki Filep: Jer és lásd meg!
48. Látá Jézus Nátánaelt ő hozzá menni, és monda ő felőle: Ímé egy igazán Izráelita, a kiben hamisság nincsen.
49. Monda néki Nátánael: Honnan ismersz engem? Felele Jézus és monda néki: Mielőtt hítt téged Filep, láttalak téged, a mint a fügefa alatt voltál.
50. Felele Nátánael és monda néki: Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy az Izráel Királya!
51. Felele Jézus és monda néki: Hogy azt mondám néked: láttalak a fügefa alatt, hiszel? Nagyobbakat látsz majd ezeknél.

Máté 20:20-24. és ApCsel 12:1-2.

20. Ekkor hozzá méne a Zebedeus fiainak anyja az ő fiaival együtt, leborulván és kérvén ő tőle valamit.
21. Ő pedig monda néki: Mit akarsz? Monda néki: Mondd, hogy ez az én két fiam üljön a te országodban egyik jobb kezed felől, a másik bal kezed felől.
22. Jézus pedig felelvén, monda: Nem tudjátok, mit kértek. Megihatjátok-é a pohárt, a melyet én megiszom? és megkeresztelkedhettek-é azzal a keresztséggel, a melylyel én megkeresztelkedem? Mondának néki: Meg.
23. És monda nékik: Az én poharamat megiszszátok ugyan, és a keresztséggel, a melylyel én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek; de az én jobb és balkezem felől való ülést nem az én dolgom megadni, hanem azoké lesz az, a kiknek az én Atyám elkészítette.
24. És hallva ezt a tíz, megboszankodék a két testvérre.
------------------
1. Abban az időben pedig Heródes király elkezde kegyetlenkedni némelyekkel, a gyülekezetből valók közül.
2. Megöleté pedig Jakabot, Jánosnak testvérét, fegyverrel.

 

EGY ASSZONY, AKI „AJKÁN HORDJA A SZÍVÉT”.

 

„Nem tudjátok, mit kértek.”

Kedves Testvéreim!

„Amikor gyermeket sétáltatsz, kihez méred a lépteidet? A gyermek a tiédhez vagy te a gyermekéhez? Jézus arra akar tanítani minket, hogy mérjük lépteinket az Ő lépteihez.” Ezzel a gyakorlati kérdéssel vezetem be ezt a történetet. Három mozzanatra szeretném irányítani a figyelmet, annak ellenére, hogy üzeneteiben nagyon gazdag a történet: 
1. „Anyai ösztön.” 
2. Gyermeki válasz Jézus kérdésére. 
3. Jézus válasza a gyermeki fogadkozásra.

1.
„Anyai ösztön." Történelmi háttér: Jézus és tanítványi köre útban vannak Jeruzsálem fele. Tanítványait fel akarja készíteni a bekövetkezendő eseményekre. Be sem fejezi mondanivalóját, térdre esik előtte egy édesanya, aki olyat kér, ami a tanítványi közösséget megbotránkoztatja. Kérése, habár a legtermészetesebb kérés (egy szülő részéről), mégis a legrosszabb alkalomra volt időzítve (olyan mintha a haldokló ágyánál a gyerekek az örökségen osztoznának). Ki ez az édesanya? Hogy van bátorsága ilyet kérni? Salomé: Ismételten említik az evangéliumok Zebedeus fiainak anyját. Idősebb Jakab és János, Jézus kedvenc tanítványai voltak (Zebedeus fiai. Máté 10,2. Márk 3,17 stb. )

Zebedeus halász volt a fiaival együtt a Genezáret-tava mellett. A család Péterrel és Andrással barátságban állt; Zebedeus fiai Péternek „társai" voltak, azaz munkatársai, akik vele együtt dolgoztak. Jézus elhívja őket: „kövessetek engem”. A fiúk követik. Hogy jelenik meg anyjuk az evangéliumokban? Ha összehasonlítjuk János tudósítását Máté és Márk evangéliumával, nagyon valószínűnek tetszik, hogy Jézus anyjának leánytestvére nem más, mint Salome, a Zebedeus-fiak anyja. Ha sejtésünk nem csal, Jézus közeli rokonságban állott Jakabbal és Jánossal - unokatestvérek voltak; Salome pedig Jézus nagynénje volt. Miután Salome annyira közel áll Jézushoz, így még inkább megérthető azon kérése, amit Jézusnak előad fiai érdekében, hogy nekik a mennyeknek országában a többi tanítványokkal szemben különös kiváltságuk legyen.

2.
Jézus a kérésre kérdést tesz fel. Jézus az eseményeket visszafordítja oda, ahol az édesanya közbelépése félbeszakította. Mit kérdez Jézus és miről beszél? Újból „áldozatáról” szól, amelyet a Gecsemáné-kerti imádságából érthetünk meg:
„Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár, mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te.”

Jézus a két tanítvány felé fordul és nem az édesanyához:
„Megihatjátok-e azt a poharat, amelyet nekem kell majd meginnom? És megkeresztelkedhettek-e azzal a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem?”

A két tanítvány válasza határozott: ”Meg!”. Fogadkoznak. Átgondolták? A fogadalomnak súlya van!

3.
Jézus e fogadalom következményeit nyilvánosságra hozza. Párhuzamot szeretnék vonni a János evangéliuma 21,15-18. igével.

Jézus háromszor megkérdezi Pétert: „Szeretsz-e engem?” Péter válasza „zavaros”, amíg harmadszorra le nem tisztul.

Péternek a következőt mondja:
”Bizony, bizony, mondom neked, mikor ifjabb voltál, felövezted magadat, és odamentél, ahova akartál. Ám mikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övez fel téged, és odavisz, ahova nem akarod.”

Jézus egyet akar: „Nem lehet szolgálni egyszerre két úrnak”

Ámen.


Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.