Nyomtatás E-mail

2017.09.17. 10 óra

Köszöntő ige: János evangéliuma 3. rész 16-17. vers
Énekek: 173.   478:1-6.   451:1.   89:1,7.   278:1-8.
Olvasmány: Mózes I. könyve 2. rész 4-25. vers
***
Alapige: János evangéliuma 10. rész 10. vers  :
Jézus mondja:
„A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson;
ÉN azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek."
***
Igehirdető: Prém Alexandra segédlelkész

Igehirdetés letöltése

Úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta,
hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
Mert nem
azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot,
hanem hogy megtartassék a világ általa.

( János evangéliuma 3. rész 16-17. vers )

 

alt

Mózes I. könyve 2. rész 4-25. vers

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

4. Ez az égnek és a földnek eredete, a mikor teremtettek. Mikor az Úr Isten a földet és az eget teremté,

5. Még semmiféle mezei növény sem vala a földön, s még semmiféle mezei fű sem hajtott ki, mert az Úr Isten még nem bocsátott vala esőt a földre; és ember sem vala, ki a földet mívelje;

6. Azonban pára szállott vala fel a földről, és megnedvesíté a föld egész színét.

7. És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké.

8. És ültete az Úr Isten egy kertet Édenben, napkelet felől, és abba helyezteté az embert, a kit formált vala.

9. És nevele az Úr Isten a földből mindenféle fát, tekintetre kedvest és eledelre jót, az élet fáját is, a kertnek közepette, és a jó és gonosz tudásának fáját.

10. Folyóvíz jő vala pedig ki Édenből a kert megöntözésére; és onnét elágazik és négy főágra szakad vala.

11. Az elsőnek neve Pison, ez az, a mely megkerüli Havilah egész földét, a hol az arany terem.

12. És annak a földnek aranya igen jó; ott van a Bdelliom és az Onix-kő.

13. A második folyóvíz neve pedig Gihon; ez az, a mely megkerüli az egész Khús földét.

14. És a harmadik folyóvíz neve Hiddekel; ez az, a mely Assiria hosszában foly. A negyedik folyóvíz pedig az Eufrátes.

15. És vevé az Úr Isten az embert, és helyezteté őt az Éden kertjébe, hogy mívelje és őrizze azt.

16. És parancsola az Úr Isten az embernek, mondván: A kert minden fájáról bátran egyél.

17. De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert a mely napon ejéndel arról, bizony meghalsz.

18. És monda az Úr Isten: Nem jó az embernek egyedül lenni; szerzek néki segítő társat, hozzá illőt.

19. És formált vala az Úr Isten a földből mindenféle mezei vadat, és mindenféle égi madarat, és elvivé az emberhez, hogy lássa, minek nevezze azokat; mert a mely nevet adott az ember az élő állatnak, az annak neve.

20. És nevet ada az ember minden baromnak, az ég madarainak, és minden mezei vadnak; de az embernek hozzá illő segítő társat nem talált vala.

21. Bocsáta tehát az Úr Isten mély álmot az emberre, és ez elaluvék. Akkor kivőn egyet annak oldalbordái közűl, és hússal tölté be annak helyét.

22. És alkotá az Úr Isten azt az oldalbordát, a melyet kivett vala az emberből, asszonynyá, és vivé az emberhez.

23. És monda az ember: Ez már csontomból való csont, és testemből való test: ez asszonyembernek neveztessék, mert emberből vétetett.

24. Annakokáért elhagyja a férfiú az ő atyját és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez: és lesznek egy testté.

25. Valának pedig mindketten mezítelenek, az ember és az ő felesége, és nem szégyenlik vala.

János evangéliuma 10. rész 10. vers

A tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életök legyen, és bővölködjenek.

 

 

Jézus mondja:
„A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson;
ÉN azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.”

Kedves Testvéreim!

Két kulcsszó: Éden és Evangélium. Mit jelentenek?

Evangélium: örömhír, jó hír. Éden: gyönyör, öröm.

A Szentírás elején majdnem ugyanaz az üzenetet található, ami az Újszövetség lapjain? Mi ez az üzenet? Isten szeret. Ez egy végtelenül mély és világot formáló erőt fejez ki.

A szeretet mindig tett. SZERETET = SZER + ETET. A szeretet, egy olyan szer az ember kezében, amivel táplálhat. Gyakran mi vagyunk Isten ölelő karjai. Assisi Szent Ferenc mondta: „Hirdesd az evangéliumot – és ha szükséges, használj szavakat is.”

„Ültetett az Úr Isten egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált.” „Ültetett az Úr Isten egy kertet az Örömben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált.”

Az ember a teremtés kezdetén az ÖRÖM-ben élt, de ez elveszett a bűnesetkor.

Az örökéletig várni kell, és reménykedve tűrni, mondván, „nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség”? Nem.

Amikor a farizeusok megkérdezték tőle (Jézustól), hogy mikor jön el az Isten országa, így válaszolt nekik: Az Isten országa nem úgy jön el, hogy az ember azt előre kiszámíthatná. Azt sem mondhatják: Íme, itt, vagy íme, ott van! Mert az Isten országa közöttetek van!” 
(Lukács 17,20-21)

Az Isten országa közöttetek és bennetek van, ha engeditek megszületni… Mert az Isten országa megjelent már Jézusban, és az Istennel való kapcsolat által megjelenik bennünk is, így valójában Isten országa folyamatosan bontakozik ki előttünk.

Isten életet és örömet akar adni az embernek a Földön is. „…én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.” Jézus „dzoé-t” akar adni az embernek, ez egy teljes életet jelent, amely nem eltelik, hanem megtelik. Tartalmas. Az az élet, amely nem teher. Isten nem akarja, hogy az élet teher legyen. Jézus az ÉLET-et szolgálja. Tanításairól ezt mondja: „Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen.” (János 15,11-12)

Jézus imádkozó életet élt, de emellett meglátta és értékelte a földi élet örömeit. És a földi élet örömeiben Istent látta. Mert „minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá…” (Jakab 1,17)

„Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek!” (Filippi 4,4)

Ámen.


Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.