Nyomtatás E-mail

2017.09.24. 10 óra

Köszöntő ige: János evangéliuma 17:3.
Énekek: 499:1.   392.    479.
Olvasmány: János evangéliuma 10. rész 24-42. vers
-
Alapige: János 10,31-33.:
"Sok jó dolgot mutattam néktek az én Atyámtól;
azok közül melyik dologért köveztek meg engem?"
-
Igehirdető: Csoma Zoltán református lelkipásztor 

Igehirdetés letöltése

Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent,
s akit elküldtél, a Jézus Krisztust.

( János evangéliuma 17:3 )

 

alt

János evangéliuma 10. rész 24-42. vers

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!
24. Körülvevék azért őt a zsidók, és mondának néki: Meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nékünk nyilván!
25. Felele nékik Jézus: Megmondtam néktek, és nem hiszitek: a cselekedetek, a melyeket én cselekszem az én Atyám nevében, azok tesznek bizonyságot rólam.
26. De ti nem hisztek, mert ti nem az én juhaim közül vagytok. A mint megmondtam néktek:
27. Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem:
28. És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből.
29. Az én Atyám, a ki azokat adta nékem, nagyobb mindeneknél; és senki sem ragadhatja ki azokat az én Atyámnak kezéből.
30. Én és az Atya egy vagyunk.
31. Ismét köveket ragadának azért a zsidók, hogy megkövezzék őt.
32. Felele nékik Jézus: Sok jó dolgot mutattam néktek az én Atyámtól; azok közül melyik dologért köveztek meg engem?
33. Felelének néki a zsidók, mondván: Jó dologért nem kövezünk meg téged, hanem káromlásért, tudniillik, hogy te ember létedre Istenné teszed magadat.
34. Felele nékik Jézus: Nincs-é megírva a ti törvényetekben: Én mondám: Istenek vagytok?
35. Ha azokat isteneknek mondá, a kikhez az Isten beszéde lőn (és az írás fel nem bontható),
36. Arról mondjátok-é ti, a kit az Atya megszentelt és elküldött e világra: Káromlást szólsz; mivelhogy azt mondám: Az Isten Fia vagyok?!
37. Ha az én Atyám dolgait nem cselekszem, ne higyjetek nékem;
38. Ha pedig azokat cselekszem, ha nékem nem hisztek is, higyjetek a cselekedeteknek: hogy megtudjátok és elhigyjétek, hogy az Atya én bennem van, és én ő benne vagyok.
39. Ismét meg akarák azért őt fogni; de kiméne az ő kezökből.
40. És újra elméne túl a Jordánon, arra a helyre, a hol János először keresztelt vala; és ott marada.
41. És sokan menének ő hozzá és mondják vala, hogy: János nem tett ugyan semmi csodát; de mindaz, a mit János e felől mondott, igaz vala.
42. És sokan hivének ott ő benne.

János evangéliuma 10. rész 31-33. vers

31. Ismét köveket ragadának azért a zsidók, hogy megkövezzék őt.
32. Felele nékik Jézus: Sok jó dolgot mutattam néktek az én Atyámtól; azok közül melyik dologért köveztek meg engem?
33. Felelének néki a zsidók, mondván: Jó dologért nem kövezünk meg téged, hanem káromlásért, tudniillik, hogy te ember létedre Istenné teszed magadat.

 

JÉZUS KRISZTUS, AZ ISTEN FIA, SZABADÍTÓ.

 

„Sok jó dolgot mutattam néktek az én Atyámtól;
azok közül melyik dologért köveztek meg engem?”

Kedves Testvéreim!

A bajban lévő ember úgy próbálja menteni magát, hogy áthárítja a felelősséget másra vagy másokra. Ifjú koromban még sláger is született, mely megfogalmazta: "Mások vittek rossz utakra engem."

Már az Édenben így mentette magát az ember: "az asszony, akit mellém adtál, ő adott nékem arról a fáról, úgy ettem". Az asszony pedig ezt monda: "a kígyó ámított el engem, úgy ettem" (I.Mózes 3) Azóta ez így van mind a mai napig.

Így volt akkor is, halljuk Isten igéjéből, mikor Urunk emberként végezte köztünk az értünk vállalt szolgálatát. Többször beszélt róla, hogy Isten Fia, Ő az Istentől ígért Szabadító, aki egyedül szabadíthatja meg az embert a bűn és a halál rabságából, amibe engedetlensége által került. De bizonyságot tettek erről cselekedetei is, melyek mind az emberek javát szolgálták, annak a bizonyságát adták, hogy Isten nem gyönyörködik az ember nyomorúságában – nem csak részvétet érez iránta, hanem minden nyomorúságából meg is tudja és meg is akarja szabadítani.

De ehhez el kell fogadni a Szabadítót! El kell hinni, hogy a názáreti Jézus az Isten Fia, Ő a megígért Szabadító, nincs más rajta kívül.

Mennyi jótéteményben részesültek a zsidók! Évszázadokon keresztül hangzott számukra a prófétai szó, sok-sok csodálatos jelét kapták Isten elkészített szabadításának. Köztük lett ember fiává Isten fia, hallhatták csodálatos tanításait Isten szeretetéről, láthatták csodáit, melyek csak isteni erő által mehettek végbe. Mégis sokan közülük, különösen elöljáróik, írástudóik - akiknek mindenkinél előbb kellett volna felismerni benne a Szabadítót, mert ők ismerték a próféciákat -, így szóltak hozzá: "Meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Miért nem adod a bizonyságát, hogy te vagy a Szabadító, az Isten Fia?!”

Jézus válasza: „Én már többször megmondtam nektek, és cselekedeteimmel bizonyságát is adtam, de ti nem hiszitek. Ahelyett, hogy Isten iránti hálával elfogadnátok, meg akartok kövezni engem. Most éppen melyik jó cselekedetemért akartok megkövezni?”

Válaszuk: „Jó cselekedetedért nem kövezünk meg, hanem azért, hogy Isten Fiának mondod magad!” Szomorú párbeszéd… Megjelent Krisztusban az Isten üdvözítő kegyelme, de ez a kegyelem csak azé, aki elfogadja az Úr Jézus Krisztust Megváltójának. Gyönyörűen fogalmazza meg a Heidelbergi Káté 54. kérdés- felelete: „Mit hiszel az egyetemes keresztyén anyaszentegyházról? Hiszem, hogy Isten Fia a világ kezdetétől fogva annak végéig, az egész emberi nemzetségből, Szentlelke és igéje által, az igaz hit egységében magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és megőrzi. Hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok, és örökké az is maradok.”

Ez a gyönyörű hitvallás legyen mindnyájunké, egész életünkben! Jövendőnk az a jövendő legyen, melyet Isten készít az övéi számár Jézus Krisztus által!

Ámen.


Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.