Nyomtatás E-mail

2017.10.01. 10 óra

Köszöntő ige: 25. zsoltár 4-5. vers
Énekek: 138. 164. 152. 194. 275. – Halleluja Kórus: a 130. zsoltár és a 81. zsoltár kórusfeldolgozása
Olvasmány: Filippi levél 1. rész 3-11. vers
-
Alapige: Filippi levél 1. rész 3-4. vers :
"Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem
rólatok, és mindenkor minden könyörgésemben
örömmel imádkozom
mindnyájatokért."
-
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Útjaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem.
Vezess engem a te igazságodban és taníts engem, mert
te vagy az én
szabadító Istenem, mindennap várlak téged.

( 25. zsoltár 4-5. vers )

 

alt

Filippi levél 1. rész 3-11. vers

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!
3. Hálát adok az én Istenemnek, minden ti rólatok való emlékezésemben,
4. Mindenkor minden én könyörgésemben mindenitekért nagy örömmel könyörögvén,
5. Mivelhogy résztvettetek az evangyéliom ügyében az első naptól fogva mind ez ideig;
6. Meg lévén győződve arról, hogy a ki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégezi a Krisztus Jézusnak napjáig:
7. A mint hogy méltó, hogy én ilyen értelemben legyek mindenitek felől, azért, mert én szívemben hordalak titeket, mint a kik mind az én fogságomban, mind az evangyéliomnak oltalmazásában és megbizonyításában mindnyájan részestársaim vagytok a nékem adott kegyelemben.
8. Mert bizonyságom az Isten, mely igen vágyakozom mindnyájatok után a Krisztus Jézus szerelmében.
9. És azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek még jobban-jobban bővölködjék ismeretben és minden értelmességben;
10. Hogy megítélhessétek, hogy mi a rossz és mi a jó; hogy legyetek tiszták és botlás nélkül valók a Krisztusnak napjára;
11. Teljesek lévén az igazságnak gyümölcsével, melyet Jézus Krisztus teremt az Isten dicsőségére és magasztalására.

Filippi levél 1. rész 3-4. vers

3. Hálát adok az én Istenemnek, minden ti rólatok való emlékezésemben,
4. Mindenkor minden én könyörgésemben mindenitekért nagy örömmel könyörögvén.

 

A REFORMÁCIÓ MA: Három gyülekezetlátogatás.

 

Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem
rólatok, és mindenkor minden könyörgésemben
örömmel imádkozom mindnyájatokért.

Kedves Testvéreim!

A Reformáció 500. jubileumi esztendejét éljük – kiváltságosok vagyunk. Az istentiszteletek, egyházi rendezvények, evangélizációk, hitmélyítő alkalmak témája ehhez a nagy eseményhez kapcsolódik.

A rendkívüli mértékben áldott reformátorok életére és tanítására emlékezni nagyon hasznos dolog. Azonban a Reformáció jelenkori hatásai, mai gyümölcsei arra eszméltetnek, hogy Isten nemcsak a múltban, hanem a mindenkori jelenben, a mi életünkben is folyamatosan munkálkodik, sőt minket is áldásul akar használni a családunkban, a gyülekezetünkben, a társadalmi kapcsolatainkban.

Ezért a mostani gyülekezeti igehirdetés-sorozat címe ez: A REFORMÁCIÓ MA

A mai istentisztelet témája: három gyülekezetlátogatás.
Három korszak – három gyülekezetlátogatás – sok tanulság.
Hogyan formálta Isten Igéje és Lelke a bibliai korban, a Reformáció korában, és hogyan formálja napjainkban az Ő egyházát?

1. Látogatás a Filippi Gyülekezetben.
Pál apostol levele segítségével látogatunk el a Filippi Keresztyén Gyülekezetbe. Ez az első európai gyülekezet, amelynek alapító tagjai: egy gazdag bíborárus kereskedő asszony, egy rabszolga leány és egy köztisztviselő börtönőr. Mit tanulhatunk ettől a gyülekezettől?

- Pál apostol hálás és örömteli szívvel gondolt rájuk: 
o a hála jelzi, hogy Pál apostol Isten ajándékának tekintette a Filippi Közösséget, és nem a maga életművének 
o az öröm annak bizonysága, hogy Isten szeretetének boldogsága határozta meg Pál és a gyülekezet kapcsolatát
(Az apostolok cselekedeteiről írt könyv 16. rész)

- mert kezdettől közösséget vállaltak az evangéliummal 
o a filippiek szerették Jézust, Pál apostolt és egymást…

- mert elkezdte és folytathatta Jézus bennük az Ő munkáját 
o a filippiekben töretlen volt Jézus munkája

- mert a próbatételek sem ingatták meg Jézusba vetett hitüket 
o a filippiek nem riadtak meg a próbatételektől

- mert a szeretet egyre inkább gazdagodott bennük 
o a filippiek legnagyobb áldása a szeretet ajándéka volt

- mert egyre bölcsebbek voltak Isten akarata megértésében 
o a filippiek hit és engedelmesség által lettek bölcsebbé

- mert komolyan készültek a Krisztus színe előtti megjelenésre 
o a filippiek a földön jártak, de a menny felé haladtak

 

2. Látogatás Luther Márton Gyülekezetében – Dr. Mizsák Lajos

3. Látogatás a Nagyvárad-Olaszi Gyülekezetben – Török Csaba

 


Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.