Nyomtatás E-mail

2017.10.08. 10 óra Európa Rádió

Köszöntő ige: Józsué könyve 24. rész 15b. vers
Énekek: 119,1.   329,2.     167,1-3.     299,5.     193.     434,1-4.
Unoka-keresztelés : Jenei Péter Nátán keresztelés.
Olvasmány: 128. zsoltár
Alapige: Cselekedetek 16,31.: "Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mind te, mind a te házad népe."
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

... én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk.

( Józsué könyve 24. rész 15b. vers )

 

alt

128. zsoltár

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

1. Grádicsok éneke. Mind boldog az, a ki féli az Urat; a ki az ő útaiban jár!

2. Bizony, kezed munkáját eszed! Boldog vagy és jól van dolgod.

3. Feleséged, mint a termő szőlő házad belsejében; fiaid, mint az olajfacsemeték asztalod körül.

4. Ímé, így áldatik meg a férfiú, a ki féli az Urat!

5. Megáld téged az Úr a Sionról, hogy boldognak lássad Jeruzsálemet életednek minden idejében;

6. És meglássad fiaidnak fiait; békesség legyen Izráelen!


Az apostolok cselekedetei 16. rész 31. vers

... Higyj az Úr Jézus Krisztusban, és idvezülsz mind te, mind a te házadnépe!

 

A REFORMÁCIÓ MA: A család reformációja.


„Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mind te, mind a te házad népe.”


Kedves Testvéreim!
Tisztelt Rádióhallgatók az Európa Rádió hullámhosszán! 

A Reformáció 500. jubileumi esztendejét éljük – kiváltságosok vagyunk. Az istentiszteletek, egyházi rendezvények, evangélizációk, hitmélyítő alkalmak témája ehhez a nagy eseményhez kapcsolódik.

A rendkívüli mértékben áldott reformátorok életére és tanítására emlékezni nagyon hasznos dolog. Azonban a Reformáció jelenkori hatásai, mai gyümölcsei arra eszméltetnek, hogy Isten nemcsak a múltban, hanem a mindenkori jelenben, a mi életünkben is folyamatosan munkálkodik, sőt minket is áldásul akar használni a családunkban, a gyülekezetünkben, a társadalmi kapcsolatainkban.

Ezért a mostani gyülekezeti igehirdetés-sorozat címe ez: A REFORMÁCIÓ MA.
A mai istentisztelet témája: a család reformációja.

Az emberi, egyházi és társadalmi élet deformációja leginkább a család deformációjában mérhető le, mivel a család átfogja, lefedi az ember sorsának, kapcsolatrendszerének egészét. Kívánatos, hogy a család reformációja megtörténjen a Szentírás tanítása alapján, Isten jó akarata, terve szerint. Istennek hála, hogy születnek a drága kisgyermekek, akikből formálódik a holnap nemzedéke, a jövő egyháza.

Milyen az Isten terve, akarata szerinti családmodell?

1. A teljes családi kör.
Egy teljes családi kör tárul a szemünk elé. Kikből áll ez a teljes családi kör? Isten, apa, anya, gyermekek, nagyszülők, unokák. 
Napjainkban rengeteg a csonka család – Isten nélkül minden család csonka! Isten hiányából pedig következik az édesapa hiánya, a testvérkék hiánya, a nagyszülők hiánya… Ahol Isten a családfő, ahol Isten igéjét komolyan veszik és követik, ott érvényesül Isten vezetése, a családot közösséggé formáló és megtartó, folyamatosan megújító szeretete.

2. Az édesanya, az édesapa: Isten gondoskodó szeretetének közvetítői.
Tudjuk, a házasságok több mint fele válással végződik. Vagy el sem kell válni, mert el sem jutottak a házasságig. Az édesapa az Isten helytartója, a lelki vezető (is) a családban. Az édesanya a „ház belsejében” él és szolgál: a férjének és gyermekeinek. Ez fontosabb minden karriernél! 
„Keressétek először Isten országát!" (Máté 6,33) – ha egy férfi és egy nő mindenek előtt Istennel van kapcsolatban, akkor egymással is valóságos, felelős szeretet-közösséget képesek építeni, ápolni.

3. A gyermek: áldás és ajándék, és nem dísz vagy teher.
Ha a gyermek valóban áldás és Isten ajándéka, akkor nem egyke gyermekben gondolkodnak a szülők. (Az egészségügyi probléma egy másik, nehéz kérdés…) A gyermek a testvérei közösségében nevelkedik egészségesen, itt tanulja meg, hogy nem ő a világ közepe, hogy meg kell osztani az örömet és bánatot, hogy van kivel játszani, van kire számítani – egy életen át.

4. A nagyszülők és unokák: Isten hűségének hordozói.
A nagyszülők a hitükkel, imádságaikkal, tapasztalataikkal sokat segíthetnek a szülőknek a gyermekek Isten igéje szerinti nevelésében. A nagyszülők és az unokák kapcsolata különleges, benne valóban a tiszta szeretet érvényesülhet, az öregek boldogságára és a kicsik lelki épülésére.

„Boldog a ház, mely befogadott téged
Jézusom, óh, te igazi barát.”


Ámen.

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.