Nyomtatás E-mail

2017.10.15. 10 óra

Köszöntő ige: Józsué könyve 1. rész 8. vers
Énekek: 34.   329.   275.   338.   441.   462.
Olvasmány: 146. zsoltár 1-10. vers
Alapige: 27. zsoltár 4. vers: "... azért esedezem: hogy az Úr házában lakhassam egész életemben ..."
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal,
hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, a mint írva
van abban,
mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon és akkor boldogulsz.

( Józsué könyve 1. rész 8. vers )

 

alt

146. zsoltár 1-10. vers

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

1. Dicsérjétek az Urat! Dicsérd én lelkem az Urat!

2. Dicsérem az Urat, a míg élek; éneklek az én Istenemnek, a míg vagyok.

3. Ne bízzatok a fejedelmekben, emberek fiában, a ki meg nem menthet!

4. Kimegyen a lelke; visszatér földébe, és aznapon elvesznek az ő tervei.

5. Boldog, a kinek segítsége a Jákób Istene, és reménysége van az Úrban, az ő Istenében;

6. A ki teremtette az eget és földet, a tengert és mindent, a mi bennök van. A ki megtartja a hűségét örökké;

7. Igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, eledelt ád az éhezőknek. Az Úr megszabadítja az elfogottakat.

8. Az Úr megnyitja a vakok szemeit, az Úr felegyenesíti a meggörnyedteket; szereti az Úr az igazakat.

9. Megoltalmazza az Úr a jövevényeket; árvát és özvegyet megtart, és a gonoszok útját elfordítja.

10. Uralkodni fog az Úr örökké, a te Istened, oh Sion, nemzedékről nemzedékre! Dicsérjétek az Urat!


27. zsoltár 4. vers

Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem: hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében; hogy nézhessem az Úrnak szépségét és gyönyörködhessem az ő templomában.

 

A REFORMÁCIÓ MA: Keresztyén élet – életre szóló keresztyénség”

 

Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem:
hogy az Úr házában lakhassam egész életemben,
láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem templomában.

Kedves Testvéreim!

A Reformáció 500. jubileumi esztendejét éljük – kiváltságosok vagyunk. Az istentiszteletek, egyházi rendezvények, evangélizációk, hitmélyítő alkalmak témája ehhez a nagy eseményhez kapcsolódik.

A rendkívüli mértékben áldott reformátorok életére és tanítására emlékezni nagyon hasznos dolog. Azonban a Reformáció jelenkori hatásai, mai gyümölcsei arra eszméltetnek, hogy Isten nemcsak a múltban, hanem a mindenkori jelenben, a mi életünkben is folyamatosan munkálkodik, sőt minket is áldásul akar használni a családunkban, a gyülekezetünkben, a társadalmi kapcsolatainkban.

Ezért a mostani gyülekezeti igehirdetés-sorozat címe ez: A REFORMÁCIÓ MA

A mai istentisztelet témája: Keresztyén élet – életre szóló keresztyénség

1. A keresztyénségünk múltbeli emlék vagy jelenkori valóság?
Sok ember meghatódottan tud emlékezni a gyermekkorára, ifjúságára, amikor még a szülőkkel, nagymamával templomba járt, imádkozott, konfirmációs tanításban részesült, egyházi táborozásban vett részt …

És azután?! Mintha elszakadt volna egy fonál – jöttek az élet nagy kihívásai: a pályakezdés küzdelmei, a családalapítás édes gondjai, egy-egy betegség, családtagok elvesztése…, és szinte észrevétlenül egyre távolabb került a gyülekezet, az istentisztelet, a bibliaolvasás, imádkozás, Isten.

2. Kötelező vagy elkötelezett keresztyénség.
Van-e folytatása a gyermeki hitnek? Sok ember életének, hitéletének hajója akkor fut zátonyra, amikor „már nem kötelező” a bibliaolvasás, imádkozás, templomba járás… Elérkezik az idő, amikor már a szülő „nem szólhat bele”, nem befolyásolhatja a felnőtt gyermekét sem hétköznapi, sem hitéleti vonatkozásban. Ekkor lesz nyilvánvalóvá, hogy mennyire vált a gyermek számára meggyőződéssé mindaz, amit a bibliai-keresztyén értékrend alapján a szülő, nagyszülő képviselt, és amelyben a gyermek felnevelkedett.

A tékozló fiú történetében nyilvánvalóvá vált, hogy az atya fiai nem azonosultak az apjuk által képviselt értékrenddel.

Hány és hány tisztalelkű gyermek és fiatal életében lett múlttá az Istennel való kapcsolat, amikor már ők vehették kezükbe sorsuk irányítását. Akkor derült ki, hogy a keresztyénség csak egy kényszerűleg elviselt ruhadarab, amit az első alkalommal igyekeztek levetni magukról.

Jézus Krisztus példája életre szóló elkötelezésre késztet: 
- „…engedelmeskedett a Mennyei Atyának mindhalálig…” (Filippi 2,8) 
- „…szerette az övéit e világban mindvégig…” (János 13,1)

3. Vendégeink: egy kedves református éneklő csoport.
Gyermekként, fiatalként keresztyén nevelésben részesültek, a szülők, nagyszülők rendszeresen vitték őket a templomba, otthon naponta láttak és hallottak bibliai tanítást, az iskolai tanulmányaik során is részesültek református egyházi élményekben, áldásokban. Majd elkövetkezett a felnőtt kor, „kinőttek” a gondozott-vezetett létállapotból, sőt nekik is adatott család, amelyért felelősséget viselnek. 
És mégis – megmaradtak Isten mellett, Isten népe közösségében.

Ámen.


Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.