Nyomtatás E-mail

2017.10.29. 10 óra

Köszöntő ige: Péter apostol I. levele 2. rész 5. vers
Énekek: 84,1. 329,2. 164,1-3. 480,4. 165,6. 392.1,5.
Olvasmány: Királyok I. könyve 8. rész 27-30. 35-43. vers
Alapige: Korinthusi I. levél 6. rész 19. vers
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

"Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok?"

( Korinthusi I. levél 6. rész 19. vers )

 

alt

Királyok I. könyve 8. rész 27-30. 35-43. vers

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!
27De vajon lakhatik-e Isten a földön? Hiszen az ég, sőt az egeknek egei sem fogadhatnak magukba téged, hát még ez a ház, amelyet én építettem! 28Mégis tekints szolgád imádságára és könyörgésére, URam, Istenem, és hallgasd meg a kiáltást és az imádságot, amikor ma szolgád imádkozik színed előtt. 29Nézz nyitott szemmel erre a házra éjjel és nappal, arra a helyre, amelyről ezt mondtad: Ott lesz az én nevem! Hallgasd meg az imádságot, amikor szolgád ezen a helyen imádkozik!30Hallgasd meg szolgádnak és népednek, Izráelnek a könyörgését, amikor ezen a helyen imádkoznak. Hallgasd meg lakóhelyeden, a mennyben, hallgasd meg, és bocsáss meg nekik!
35Ha majd bezárul az ég, és nem lesz eső, mert vétkeznek ellened, de azután imádkoznak ezen a helyen, vallást tesznek nevedről, és megtérnek vétkükből, mert megaláztad őket, 36te hallgasd meg őket a mennyből, és bocsásd meg szolgáidnak és népednek, Izráelnek a vétkét, sőt tanítsd őket a jó útra, amelyen járniuk kell, és adj esőt földedre, amelyet népednek adtál örökségül! 37Ha majd éhínség lesz az országban, ha dögvész, aszály, rozsda, sáska vagy cserebogár lesz, vagy ha ellenség ostromolja az ország városait, vagy bármilyen csapás és betegség lesz, 38akkor minden imádságot és könyörgést, amelyet akár egy ember, akár egész néped, Izráel mond el, és ha valaki elismeri, hogy miatta van a csapás, és kiterjeszti a kezét e ház felé, 39te hallgasd meg lakóhelyedről, a mennyből, bocsáss meg, cselekedj és bánj mindenkivel tettei szerint, ahogyan megismerted a szívét, hiszen egyedül te ismered minden embernek a szívét, 40hogy féljenek téged egész életükben, amíg csak azon a földön élnek, amelyet őseinknek adtál. 41Még az idegent is, aki nem a te népedből, Izráelből való, de eljön messze földről a te nevedért, 42mert hallani fognak nagy nevedről, erős kezedről és kinyújtott karodról, ha eljön és imádkozik ebben a házban, 43te hallgasd meg lakóhelyedről, a mennyből, és tedd meg mindazt, amit az idegen kér tőled, hogy a föld minden népe megismerje nevedet, és úgy féljenek téged, ahogyan néped, Izráel, és tudják meg, hogy a te nevedről nevezték el ezt a házat, amelyet építettem.

Korinthusi I. levél 6. rész 19. vers

19Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok?

 

A Reformáció 500. jubileumi esztendejét éljük. Az áldott reformátorok életére és tanítására emlékezni nagyon hasznos dolog. Azonban a Reformáció jelenkori hatásai arra eszméltetnek, hogy Isten nemcsak a múltban, hanem a mindenkori jelenben, a mi életünkben is folyamatosan munkálkodik, sőt minket is áldásul akar használni a családunkban, a gyülekezetünkben, a társadalmi kapcsolatainkban. Ezért a mostani gyülekezeti igehirdetés-sorozat címe ez:

A REFORMÁCIÓ MA

A mai istentisztelet témája: A református templom rendeltetése – ma is.

1. Templomok a Bibliában.

A templomok története a Bibliában a Szent Sátorral kezdődött, amelynek elkészítését maga Isten rendelte el a Sinai-hegyen adott szövetségkötés alkalmával, Mózes által. A Szent Sátor az Isten népe pusztai vándorlásának évtizedei alatt azt jelképezte, hogy Isten nincs egy helyhez kötve: Isten az Ő népével „vándorol” helyről helyre, mindig ott van velük, hiszen Isten népének mindig szüksége van Isten jelenlétére, áldására, segítségére.

A palesztínai honfoglalás után Kr.e. egy évezreddel Salamon király felépítette az I. jeruzsálemi templomot. Ezt a babiloni seregek a Kr.e. VI. században lerombolták, de a fogságból hazatért zsidók újjáépítették (Zerubbábel helytartó, Aggeus próféta – II. jeruzsálemi templom).

Nagy Heródes Kr.e. 19-től kibővítette ezt a templomot (III. jeruzsálemi templom) - ezt semmisítették meg a római seregek Kr.u. 70-ben. A jeruzsálemi templomszentelő imádság részleteit olvasva megérthetjük, hogy a templom az Isten jelenléte átélésének különleges helye, ahol zsidó és pogány, hithű és bűnös egyaránt keresheti a kegyelmes Istent, aki bűnbocsánattal, áldásaival ajándékozza meg a Hozzá fordulót.

2. Templomok az egyháztörténet során.

Jézus temploma a III. jeruzsálemi templom mellett a szabad ég alatti tér, az utca, a családi ház, a hegyorom, a Genezáret-tó volt.

Az első jeruzsálemi keresztyének egy ideig a III. jeruzsálemi templomba jártak imádkozni, de ezzel párhuzamosan, sőt az üldözések megindulása után házaknál gyülekeztek össze vagy katakombákban (föld alatti barlangok). Nem a körülmények voltak fontosak, hanem az istentisztelet tartalma: igehirdetés, közösség, úrvacsora, imádság.

A különböző keresztyén felekezetek templomai megjelenésükben, berendezésükben eltérést mutatnak, de rendeltetésük ugyanaz: a templom legtöbbször monumentális terében, áhítatos csendjében az Isten megszólítja a kereső embert, aki megérezheti, megértheti, hogy Isten közel van hozzá, és irgalmasan meghallgatja imádságát.

3. A református templom.

A reformáció korától kezdve a református templom az ég felé mutató tornyával, a tiszta fehér falaival, a középpontban lévő szószékkel és úrasztalával azt hirdeti, hogy az ember figyelme Isten felé forduljon, ne az emberi elképzelések szerint, hanem a Biblia kijelentése alapján ismerje meg és imádja Istent, és térjen vissza az első keresztyének egyszerű, igaz istentiszteletének gyakorlásához. MA: közösségi házakat kell(ene) építeni!

4. A megváltott lélek temploma.

Az Isten imádásának szent helyei szükségesek, azonban ne feledkezzünk meg a legfontosabb templomról: „a ti testetek a bennetek lakozó Szent Lélek temploma”. Az egész életünknek kell ISTEN-tiszteletté válnia!

Ámen


Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.