Nyomtatás E-mail

2017.11.05. 10 óra

Énekek: 153,1. 294,1-3. 167,1. 295,1. 199,1-4.
Olvasmány: Jelenések könyve 21. rész 1-8. vers
Alapige: János evangéliuma 20. rész 19-23. vers
Igehirdető: Dr. Lenkeyné Dr. Semsey Klára teol. prof.

Igehirdetés letöltése

"...és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak."

( Jelenések könyve 21. rész 4. vers )

 

alt

Jelenések könyve 21. rész 1-8. vers

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!
1És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. 2És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. 3Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől: „Íme, az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük; 4és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.” 5A trónuson ülő ezt mondta: „Íme, újjáteremtek mindent”. És így szólt: „Írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak!” 6És ezt mondta nekem: „Megtörtént! Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen. 7Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz. 8De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosaknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak, és minden hazugnak meglesz az osztályrésze a tűzzel és kénnel égő tóban: ez a második halál”.

János evangéliuma 20. rész 19-23. vers

19Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: „Békesség néktek!” 20És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat.21Jézus erre ismét ezt mondta nekik: „Békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket.” 22Ezt mondván, rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyetek Szentlelket! 23Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak.”

 

Kedves Gyülekezet!

A református Bibliaolvasó Kalauzban a mai napra kijelölt Igénket hallottuk.

A Halottak Napja közelében általában többet szoktunk foglalkozni a halál kérdésével. A halál tény, amellyel szemben az ember tehetetlen. A mindenható Isten azonban hirdeti és szemlélteti, hogy Ő nemcsak teremtő, hanem újjáteremtő ÚR, aki a halálból való élet lehetőségét teremtette meg szent Fia, Jézus által.

1. „Halál nem lesz többé.”

Ezt hirdeti Jézus a jelenések könyvében, és az evangéliumban a feltámadt Jézus megjelenése által szemlélteti a halál végét, a halál utáni életet.

Jézus, miután a halált legyőzte, le kellett győznie a tanítványai hitetlenségét is. Jézus a mi bűneink miatt szenvedte el miattunk, helyettünk, érettünk a halált. A halála engesztelő áldozat a mi bűneink miatt, engesztelő áldozat az egész világért. Ő ezt előre megmondta tanítványainak. A tanítványai azonban nem számítottak rá. A feltámadása napján is féltek, pedig már látták is az üres sírját, hallották az asszonyoknak a Jézus feltámadásáról szóló híradását. A tanítványok szomorúak volta, bezárkóztak, féltek. Ilyen az ember – ilyenek vagyunk. Amit nem tudunk elképzelni, azt nem akarjuk elhinni. Istenről tudunk, de csak a mi emberi lehetőségeinkkel számolunk. Jézus azonban nemcsak a halált győzte le, hanem tanítványai hitetlenkedését is. a feltámadása napjának estéjén, jóllehet az ajtók be voltak zárva, megjelent tanítványai körében. Megjelenése azt szemlélteti, hogy a halálból feltámadt dicsőséges ember személyiségének jellegzetessége azonos marad a halál előtti személyiségével, azonban a természeti törvények rendje már nem érvényes rá. Istenünk nem mássá, hanem újjá teremti az embert. Mindnyájan felismerhetőek, de az e világi törvények rendjétől már függetlenek leszünk. Jézust, a feltámadott Urat, nem lehet sehonnan sem kizárni, és nem lehet sehova sem bezárni.

Ő megjelent Pál apostol és Silás börtönében, és megmozdította a földet azért, hogy szabaddá tegye őket. A feltámadott Jézus a tanítványai javát szolgáló ÚR. Hitre szólít. megerősíti hitünket. Eszméltet arra, hogy olyan Atyánk van, a mindenható Isten, akinek semmi sem lehetetlen. van feltámadás. Így tekintsünk e földi létből eltávozott szeretteinkre. Találkozni fogunk elköltözött szeretteinkkel.

2. A feltámadt Jézus békességet hirdet, békességet ajándékoz.

Békességet istennel, önmagunkkal, környezetünk tagjaival. Isten az életünknek,a  körülményeinknek is Ura. Az életünk útján vannak nehéz útszakaszok. A jelenünk még küzdelmes, de Ő velünk van, és feltámasztott és újjáteremtett testben boldog élet vár ránk.

3. A feltámadt Jézus megerősíti tanítványai küldetését, és biztosítja annak feltételét, a Szentlélek ajándékát.

Emberek, tanítványai által végzi tovább az ÚR az Ő üdvözítő munkáját, az evangélium hirdetését, gyógyító, válságos helyzetben lévőknek segítséget jelentő munkáját. Emberi szó hangzik, és mennyei világosságot, erőt, útmutatást nyerünk. Ki milyen ajándékot kapott, annak megfelelően kell ebben a világban végeznünk munkánkat.

Van mindenható Istenünk, aki az életünk legnagyobb, legfontosabb kérdését, a mulandóság, a romlandóság, a halál kérdését megoldotta. Hitre szólít, mert aki hisz, az üdvözül. Van mindenható Istenünk, aki a halálból feltámaszt minden embert, minket is. Reménységet ajándékoz. Van mindenható Istenünk, aki dicsőséges, örökké tartó, boldog szeretetben való létmódra támaszt fel - ennek megvalósítását várja tőlünk már itt a jelenben.

Ámen


Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.