Nyomtatás E-mail

2017.11.12. 10 óra - Lőrinc István életrajzi vallomása

lorinczevangelizacio-web

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3
Énekek: 152.   488:1-4.   154.   278:8.   251:1-8.
Olvasmány: Római levél 5. rész 12-21. vers
Igehirdető: Lőrincz István református lelkipásztor

Vasárnap délelőtt 10 óra:

Igehirdetés letöltése

Vasárnap délután 15 óra:

Igehirdetés letöltése

Hétfő délután 17 óra:

Igehirdetés letöltése

Kedd délután 17 óra:

Igehirdetés letöltése

Alapige: Római levél 5. rész 19. vers
"Ahogyan az egy ember (Ádám) engedetlensége által sokan lettek bűnösökké,
úgy az egynek (Jézus Krisztusnak) engedelmessége által is
sokan lettek igazakká."
-

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.

( 1 Korinthus 1,3 )

 

alt

Római levél 5. rész 12-21. vers

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!
12. Annakokáért, miképen egy ember által jött be a világra a bűn és a bűn által a halál, és akképen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek;
13. Mert a törvényig vala bűn a világon; a bűn azonban nem számíttatik be, ha nincsen törvény.
14. Úgyde a halál uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, a kik nem az Ádám esetének hasonlatossága szerint vétkeztek, a ki ama következendőnek kiábrázolása vala.
15. De a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset; mert ha amaz egynek esete miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és a kegyelemből való ajándék, mely az egy ember Jézus Krisztusé, sokkal inkább elhatott sokakra.
16. És az ajándék sem úgy van, mint egy vétkező által; mert az ítélet egyből lett kárhozottá, az ajándék pedig sok bűnből van igazulásra.
17. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által: sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, kik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek.
18. Bizonyára azért, miképen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat: azonképen egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása.
19. Mert miképen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek: azonképen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek.
20. A törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék; de a hol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik:
21. Hogy miképen uralkodott a bűn a halálra, azonképen a kegyelem is uralkodjék igazság által az örök életre a mi Urunk Jézus Krisztus által.

Római levél 5. rész 19. vers

Mert miképen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek: azonképen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek.

Ahogyan az egy ember (Ádám) engedetlensége által sokan lettek bűnösökké,
úgy az egynek (Jézus Krisztusnak) engedelmessége által is sokan lettek igazakká.”


Lőrincz István lelkipásztor életrajzi vallomása 

1958 jun. 12-én születtem, a Sepsiszentgyörgy melletti Mikóújfaluban. Születésem idején családom nagy megpróbáltatáson ment át. Édesapám, aki szintén református lelkész volt, a Szamosújvár-i börtön rabja volt, vallási izgatás címén, koncepciós per alapján, 12 évre volt elítélve. Én 3 hónappal az ő letartóztatása után jöttem a világra, szellemi épségemet édesanyám erős hitének köszönhetem, aki Magyarországról telepedett át, miután 7 évet vártak vőlegényként és menyasszonyként a házassági engedély és az áttelepedési engedély megadására.

Édesanyám felekezeti tanítónő volt egészen 1949-ig, majd állami tanítónő lett 1958-ig, édesapám bebörtönzése után elbocsátották állásából. Istennek azonban gondja volt reánk. Édesanyánk éveken át fizikai munkával szerezve kenyerét, úgy viselt gondot rólunk, hogy nem kellett szükséget látnunk. Testvérem, János, szintén református lelkipásztor lett. Édesapánk 1964-ben szabadult amnesztia alapján, így először 6 éves koromban láttam meg őt. Szüleim a szabadulás után a kalotaszegi Magyarókerekre kerültek, ahol édesapám 2o évet szolgált, ő 1998-ban tért haza Megváltó Urához.

Szüleim mély hite már gyerekkoromban megragadott, és lassan megérlelődött bennem a vágy, hogy én is lelkipásztor lehessek. Miután elemi iskoláimat Magyarókereken, az általános iskolát Kalotaszentkirályon, a középiskolát pedig Bánffyhunyadon elvégeztem, 1977-ben sikeresen felvételiztem a Teológiára, és 1 évi katonai szolgálat után elkezdtem teológiai tanulmányaimat. Egy évet tanultam Nagyszebenben is, aminek nagy ajándéka a német nyelv elsajátítása.

1983. aug. 21.-én házasságot kötöttem Nagy Erzsébet mezőpaniti hajadonnal, aki mind a mai napig hűséges társam, mind az életben, mind a szolgálatban. Házasságunkat Isten négy gyermekkel ajándékozta meg: Ágoston 17, Beáta 14, Mária 13, István-Péter 10 éves.

1983 okt. 1-étől segédlelkészi kinevezést kaptam Marosvásárhelyre, abba a gyülekezetbe, ahol most is szolgálok. Bustya Dezső lelkésztől nagyon sokat tanulhattam. 1985. ápr. 1.-étől a Kolozsvár melletti Türe gyülekezete választott meg lelkipásztorául, ahol 8 és fél éven át szolgálhattuk Urunkat. Úgy érezzük, hogy nagyon áldott idő volt ez, sokat építhettünk, hisszük, a lelkek is épülhettek.

1992. szeptemberétől 1993. májusáig az Utrecht-i (Hollandia) Királyi Egyetem ösztöndíjasaként folytathattam teológiai tanulmányokat. A holland nyelvtudás a német mellett óriási kincs a számomra. Könyvfordításom holland nyelvre: "Bilincseket és börtönt" című dokumentum kötet. Hollandiában 7 gyülekezetben hirdettem Isten igéjét, több mint 15 alkalommal tarthattam előadásokat.

Részt vettem nemzetközi börtönlelkész konferenciákon.

1993. aug. 1-étől a Torda melletti Aranyosegerbegyen szolgáltam.

1995 nov. 1-étől a Marosvásárhely - Alsóvárosi gyülekezet hívott meg lelkipásztorául - itt szolgálom Megváltó Uramat, bízva:


"... a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban". Ámen.


Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.