Nyomtatás E-mail

2017.11.26. 10 óra  Gyülekezeti klub adventje

Köszöntő ige: 48. Zsoltár 10. vers
Énekek: 303:1. - Halleluja Kórus: "Halld, mily szózat hangzik! ..." - 308. 134:3.
Olvasmány: Sámuel I. könyve 17. rész 23-37. vers
-
Alapige: Ézsaiás 9:6-7.:  
"Egy gyermek születik nekünk, ... békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett ...!"
-
Igehirdető: Csoma Zoltán református lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

A Te kegyelmedről elmélkedünk oh Isten a Te templomodnak belsejében.

( 48. Zsoltár 10. vers )

 

alt

Sámuel I. könyve 17. rész 23-37. vers

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!
23. És míg ő beszélt velök, ímé a bajnok férfi, a Góliáth nevű Filiszteus, a ki Gáthból való volt, előjöve a Filiszteusok csatarendei közül, és most is hasonlóképen beszél vala; és meghallá ezt Dávid.
24. Az Izráeliták pedig, mikor látták azt a férfit, mindnyájan elfutának előle, és igen félnek vala.
25. És mondának az Izráeliták: Láttátok-é azt a férfit, a ki feljöve? Mert azért jött ki, hogy gyalázattal illesse Izráelt. Ha valaki megölné őt, nagy gazdagsággal ajándékozná meg a király, leányát is néki adná, és atyjának házát szabaddá tenné Izráelben.
26. És szóla Dávid azoknak az embereknek, a kik ott állának vele, mondván: Mi történik azzal, a ki megöli ezt a Filiszteust, és elveszi a gyalázatot Izráelről? Mert kicsoda ez a körülmetéletlen Filiszteus, hogy gyalázattal illeti az élő Istennek seregét?!
27. A nép pedig e beszéd szerint felele néki, mondván: Ez történik azzal az emberrel, a ki megöli őt.
28. És meghallá Eliáb az ő nagyobbik testvére, hogy az emberekkel beszéle; és nagyon megharaguvék Eliáb Dávidra, és monda: Miért jöttél ide, és kire bíztad azt a néhány juhot, a mely a pusztában van? Ismerem vakmerőségedet és szívednek álnokságát, hogy csak azért jöttél ide, hogy megnézd az ütközetet!
29. Dávid pedig felele: Ugyan mit cselekedtem én most? hiszen csak szóbeszéd volt ez.
30. És elfordula tőle egy másikhoz, és ugyan úgy szóla, mint korábban, és a nép is az előbbi beszéd szerint válaszola néki.
31. És mikor meghallották azokat a szavakat, a melyeket Dávid szóla, megmondák Saulnak, ki magához hívatá őt.
32. És monda Dávid Saulnak: Senki se csüggedjen el e miatt; elmegy a te szolgád és megvív ezzel a Filiszteussal.
33. Saul pedig monda Dávidnak: Nem mehetsz te e Filiszteus ellen, hogy vele megvívj, mert te gyermek vagy, ő pedig ifjúságától fogva hadakozó férfi vala.
34. És felele Dávid Saulnak: Pásztor volt a te szolgád, atyjának juhai mellett; és ha eljött az oroszlán és a medve, és elragadott egy bárányt a nyáj közül:
35. Elmentem utána és levágtam, és kiszabadítám szájából; ha pedig ellenem támadott: megragadtam szakálánál fogva, és levágtam és megöltem őt.
36. A te szolgád mind az oroszlánt, mind a medvét megölte: Úgy lesz azért e körülmetéletlen Filiszteus is, mint azok közül egy, mert gyalázattal illeté az élő Istennek seregét.
37. És monda Dávid: Az Úr, a ki megszabadított engem az oroszlánnak és a medvének kezéből, meg fog szabadítani engem e Filiszteusnak kezéből is. Akkor monda Saul Dávidnak: Eredj el, és az Úr legyen veled!

Ézsaiás könyve 9. rész 6-7. vers (Károli fordítás) :

6. Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!
7. Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké. A seregek Urának buzgó szerelme mívelendi ezt!

 

„Egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az Ő vállán lészen, és hívják
nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának,
békesség fejedelmének.
Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett,
hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké.
A seregek Urának buzgó szerelme mívelendi ezt!

Kedves Testvéreim!

Közeledve a karácsonyhoz, egyre nagyobb hálát érzünk a szívünkben Isten iránt, aki nem feledkezett meg ígéretéről, hogy küld Szabadítót az örökösnek tűnő rabságban szenvedő ember számára.

Olvashatjuk a történelemből, hogy régmúlt időkben, mikor népek között ellentét támadt, nem minden esetben támadtak seregeik egymásnak, hanem voltak bajvívóik, akik a sereg helyett egymással megvívtak, és a párviadalban győztes népének lett szolgájává a legyőzöttnek a népe. (Mennyivel humánusabb volt, mintha a győzelemért sokaknak kellett volna az életüket áldozni!)

Ilyen történet a Bibliából Dávid és a filiszteus Góliát sokunk által jól ismert története. Persze ilyen párviadalra nem mindenki vállalkozott. Hallottuk a történetből, hogy a filiszteus Góliát hosszú időn át gyalázta Izráel seregét, királyát, népét, Istenét. Nem mert vele kiállni senki a viadalra, míg elő nem került egy kis pásztor fiú, Isai fia, akit Isten küldött, hogy elvegye népéről a gyalázatot, és ne a szolgaság legyen az Isten népének a sorsa. A győzelem nem maradhatott el, mert Dávidot Isten küldte, harcát Isten segítségével vívta.

Van tehát győzelem egyetlen személy által! - Van győzelem az egy Jézus Krisztus által, méghozzá nem ideig való, hanem örökké tartó! Jézus Krisztus győzelmének jutalma örökkévaló ország, örökké tartó királyság. Országában készíti a helyet a győzelmét elfogadóknak, s ha elkészült a hely, visszajön értük, hogy a Benne hívőknek öröme örökké tartson. Ha Jézus Krisztusnak a szabadításunkra tett ígérete beteljesült, visszatérésére tett ígérete sem maradhat beteljesítetlen.

Várunk rá, de nem ölbe tett kézzel! Sajnos, vannak elég gyakran természeti katasztrófák, közöttük földrengések. Sokszor nem csak százak, hanem ezrek rekednek a romok alatt. Ezek sóvárogják a romok alól való szabadulást. A szabadon maradtak próbálnak segíteni rajtuk, igyekezve kimenteni őket a romok alól.

Pedig ez "csak" múló életre való szabadítás. Hát embertársaink örök életre való szabadulásáért nem kell fáradoznunk? Bizony, Urunk visszajöveteléig ez a dolgunk! Hogyan van írva gyönyörű énekünkben:
"Egy lélekért se érjen vádja téged, hogy te miattad nem látta meg Őt!" (397. dicséret 5. vers)

Jézus Krisztus mindnyájunknak elkészítette a szabadulás lehetőségét – nekünk csupán el kell fogadnunk szabadítását, és segítenünk kell abban, hogy mások is elfogadják ezt a csodálatos szabadítást. Urunk Jézus a szolgálatunkhoz adja drága biztatását, Igéjét, és megerősítő Szent Lelkét is. Ne szűnjünk meg kérni és várni és elfogadni - Adventben, Karácsonykor és egész további életünkben is!

Ámen.


Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.