Nyomtatás E-mail

2017.12.24. 17 óra Szenteste

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3
Énekek: 326. 329. – Csendes éj
Olvasmány: Lukács evangéliuma 2. rész 1-20. vers
Alapige: Lukács 2:10-11 : "Hirdetek nektek nagy örömet: ÜDVÖZÍTŐ SZÜLETETT MA NEKTEK!"
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.

( 1 Korinthus 1,3 )

 

alt

Lukács evangéliuma 2. rész 1-20. vers

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

1. És lőn azokban a napokban, Augusztus császártól parancsolat adaték ki, hogy mind az egész föld összeirattassék.

2. Ez az összeírás először akkor történt, mikor Siriában Czirénius volt a helytartó.

3. Mennek vala azért mindenek, hogy beirattassanak, kiki a maga városába.

4. Felméne pedig József is Galileából, Názáret városából Júdeába,a Dávid városába, mely Bethlehemnek neveztetik, mivelhogy a Dávid házából és háznépe közül való volt;

5. Hogy beirattassék Máriával, a ki néki jegyeztetett feleségül, és várandós vala.

6. És lőn, hogy mikor ott valának, betelének az ő szülésének napjai.

7. És szülé az ő elsőszülött fiát; és bepólyálá őt, és helyhezteté őt a jászolba, mivelhogy nem vala nékik helyök a vendégfogadó háznál.

8. Valának pedig pásztorok azon a vidéken, a kik künn a mezőn tanyáztak és vigyáztak éjszakán az ő nyájok mellett.

9. És ímé az Úrnak angyala hozzájok jöve, és az Úrnak dicsősége körülvevé őket: és nagy félelemmel megfélemlének.

10. És monda az angyal nékik: Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen:

11. Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában.

12. Ez pedig néktek a jele: találtok egy kis gyermeket bepólyálva feküdni a jászolban.

13. És hirtelenséggel jelenék az angyallal mennyei seregek sokasága, a kik az Istent dícsérik és ezt mondják vala:

14. Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat!

15. És lőn, hogy mikor elmentek az angyalok ő tőlök a mennybe, mondának a pásztoremberek egymásnak: Menjünk el mind Bethlehemig, és lássuk meg e dolgot, a melyet az Úr megjelentett nékünk.

16. Elmenének azért sietséggel, és megtalálák Máriát és Józsefet, és a kis gyermeket, ki a jászolban fekszik vala.

17. És ezt látván, elhirdeték, a mi nékik a gyermek felől mondatott vala.

18. És mindenek, a kik hallák, elcsodálkozának azokon, a miket a pásztorok nékik mondottak.

19. Mária pedig mind ez ígéket megtartja, és szívében forgatja vala.

20. A pásztorok pedig visszatérének, dicsőítvén és dícsérvén az Istent mind azok felől, a miket hallottak és láttak, a mint nékik megmondatott.


Lukács evangéliuma 2. rész 10-11. vers

10. És monda az angyal nékik: Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen:

11. Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában.

 

„Hirdetek nektek nagy örömet:
ÜDVÖZÍTŐ SZÜLETETT MA NEKTEK!”

Kedves Testvéreim!
Ünneplő Gyülekezet! 

Szeretettel köszöntelek Mindnyájatokat Szenteste áhítatos csendjében, amikor azért jöttünk a templomba, hogy hálaadással együtt emlékezzünk arra, hogy ezelőtt két évezreddel, Isten ígérete szerint, eljött a mennyből a földre, eljött hozzánk személyes életünk és a világ Megváltója. Jézus Krisztus földre szállásának három örömteli üzenete:

1. Jézus megszületése: Isten kezdeményező szeretete

Évről évre szívesen hallgatjuk Jézus születésének csodálatos, megható történetét. Kétezer év távolából olyan magától értetődőnek, olyan természetesnek tűnik Jézus megszületése. Bár felfogjuk a születés nehéz körülményeit, a leselkedő veszélyeket, mégis a szent esemény mozzanatai ilyen messzeségből egyszerűvé szelídülnek. Azonban ha belegondolunk abba a nem csupán távoli valóságba, hogy a méltatlan istálló és a gonosz Heródes mellett van még egy, ezeknél is nagyobb indok Jézusnak e földre születése ellen: a bűnös állapotunk, amely miatt Istentől eltávolodtunk, ellene lázadtunk, a magunk akaratát és kívánságait követtük, az Istennel való kapcsolattal nem törődtünk. Azonban mindennek ellenére Isten eltervezte a mi megváltásunkat, szabadításunkat, Jézus pedig vállalta, hogy odahagyja a mennyország dicsőségét, és eljön hozzánk, hogy helyreállítsa az Istennel megszakadt, Tőle elidegenedett, elhidegedett kapcsolatunkat. 
Mi vétettünk Isten ellen, mégis Ő kezdeményezte Jézus által a megbékélést! Jézus megszületése azt üzeni nekünk, hogy mi is kezdeményezzük a szeretteinkkel, embertársainkkal megromlott viszony rendezését!

2. Jézus megszületése: Isten vonzó szeretete

Jézus, a kor váradalmaival ellentétben, nem hadvezérként, nem villámló szavú prófétaként, hanem egy szeretnivaló, kedves kisgyermekként jött el erre a világra. Istennek ezzel az volt a célja, hogy Jézusban önmagát egy szeretnivaló Istenként jelentse ki. Isten nem taszítani, eltaszítani akarta magától az embereket, ellenkezőleg, mindnyájunkat magához akarta vonzani. Egy kisbaba bölcsője vonzó, csendesen, áhítattal veszik körül a családtagok, rokonok, barátok, ismerősök. Egy kisbabától senki sem fél. Egy kisbaba ágya fölé hajolva, a gyermeket körülvevők arca összeér. 
Ezt akarta Isten elérni a Gyermek-Megváltóval: az emberek elcsendesedett összehajlását áldott, szent jelenlétében. Már az első Karácsonykor pásztorok és bölcsek hajoltak meg, hajoltak össze Jézus előtt. 
Jézus megszületése azt üzeni nekünk, hogy Isten vonzó szeretetében hajoljunk meg - hajoljunk össze Előtte, megbékélve-megbékítve egymást.

3. Jézus megszületése: Isten jövőbe mutató szeretete

Jézus megszületett, eljött közénk, elhozta nekünk Isten szeretetét. Ez a szeretet soha nem ítélkezés, múltban kutakodás, okok keresése volt, hanem az elrontott élet és kapcsolat rendezése Istennel és embertárssal itt és most. Jézus az Ő együttérző és segítő szeretetével mindig azt munkálta, hogy a rosszul alakult múltú ember új esélyt kapjon arra, hogy helyreálljon az Istennel és embertárssal való kapcsolata.

- tékozló fiú története: az atya nem a kalandokról faggatja a hazatérő fiát, nem a maga sérelmeit emlegeti fel, hanem megbocsát, visszafogad, boldog életet biztosít újra a fiának az atyai házban

- Zákeust, a pénzimádó, Istentől elfordult embert nem számoltatja el, hanem házába betérve felkínálja neki a lehetőséget az Istenhez való visszafordulásra, az adakozó élet örömének megtapasztalására

- a házasságtörő nőt nem kövezteti halálra, hanem arra kéri, hogy kezdjen egy új, tiszta életet

Jézus megszületése azt üzeni nekünk, hogy a múlton kesergés vagy ábrándozás helyett, a visszatekintő önigazolás helyett, a másik embert a múltja miatt történő elítélése-beskatulyázása helyett ajándékozzuk meg egymást új eséllyel, hogy lezárulhasson a terhelő-visszahúzó múlt, és elkezdődhessen egy új élet Jézus segítségével, Isten szeretetében.

Ámen.


Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.