Nyomtatás E-mail

2017.12.25. Karácsony 8 óra

Köszöntő ige: János evangéliuma 1. rész 14. vers
Énekek: 182. 326. 327. 446. Úrvacsora előtt s alatt: 23. 436-442
Olvasmány: János evangéliuma 1. rész 1-18. vers 
Alapige: Filippi levél 2. rész 1-11. vers : "Jézus nevére minden térd meghajoljon ... "
Igehirdető: Prém Alexandra segédlelkész

Igehirdetés letöltése

És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk
(és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét),
a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.

( János evangéliuma 1. rész 14. vers )

 

alt

János evangéliuma 1. rész 1-18. vers

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

1. Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.

2. Ez kezdetben az Istennél vala.

3. Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett.

4. Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága;

5. És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt.

6. Vala egy Istentől küldött ember, kinek neve János.

7. Ez jött tanúbizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higyjen ő általa.

8. Nem ő vala a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról.

9. Az igazi világosság eljött volt már a világba, a mely megvilágosít minden embert.

10. A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt.

11. Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be őt.

12. Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, a kik az ő nevében hisznek;

13. A kik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek.

14. És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.

15. János bizonyságot tett ő róla, és kiáltott, mondván: Ez vala, a kiről mondám: A ki utánam jő, előttem lett, mert előbb volt nálamnál.

16. És az ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet is kegyelemért.

17. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett.

18. Az Istent soha senki nem látta; az egyszülött Fiú, a ki az Atya kebelében van, az jelentette ki őt.

Filippi levél 2. rész 1-11. vers

1. Ha annakokáért helye van Krisztusban az intésnek, ha helye van a szeretet vígasztalásának, ha helye van a Lélekben való közösségnek, ha helye van a szívnek és könyörületességnek,

2. Teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egyugyanazon indulattal lévén;

3. Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál.

4. Ne nézze kiki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is.

5. Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is,

6. A ki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő,

7. Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén;

8. És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig.

9. Annakokáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékoza néki oly nevet, a mely minden név fölött való;

10. Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké.

11. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.

 

HIMNUSZ JÉZUS KRISZTUSRÓL

„Jézus nevére minden térd meghajoljon ... ”

Kedves Testvéreim!

Miért ünnepeljük Karácsonyt? Mert megszületett Isten Fia, a világ Üdvözítője. Tudjuk, mert megtanultuk, akár gyermekkorunkban, akár később, ha felnőttként tértünk meg. Ezt tanítjuk, és igyekszünk tovább adni gyermekeinknek is. De vajon végig szoktuk-e gondolni Karácsonykor, hogy mennyire nagy dolog az, hogy „megszületett”? Annyi mindent jelent ez az egyetlen szó: megszületett. Vegyük hát sorra, miért is akkora örömhír, hogy megszületett Jézus!

1. Megszületett az Istentől megígért Messiás.

Az ember a bűneset következtében elszakadt Teremtőjétől, és ezzel az elszakadással elveszítette az Édent, azt a helyet, amelyben nem volt szenvedés és erőszak, nem volt bűn. Azonban Isten megígérte: elküldi a Messiást, aki megmenti az Ő népét. 
Jézus születése tehát azt jelenti: Isten ígérete beteljesedett, Jézus Krisztus eljött ebbe a világba, hogy megszabadítsa az egész világot a bűn, a halál, a sátán fogságából. Jézus Krisztus megszületett,  elkezdte az Ő üdvözítő, újjáteremtő munkáját, és be is teljesíti azt.

2. Immánuel született erre a világra.

Máté evangéliumának karácsonyi beszámolójában az angyal azt mondta Józsefnek, hogy akivel Mária várandós, azt Immánuelnek nevezik majd – ami azt jelenti: Velünk az Isten. Immánuel született meg! A Messiás, ami görögül Krisztus, az a személy, aki Immánuel.  Ő maga az Isten. Nem csak egy próféta, egy hatalmas hős, egy különleges uralkodó született meg, hanem maga az Isten jött el a mennyből a földre Jézus személyében.

3. Isten Karácsonykor emberré, gyermekké született.

János evangéliuma ezt az igazságot így fogalmazza meg: „Az Ige testté lett.” Az Isten belépett az emberi világba teljes valóságában,  méghozzá úgy, hogy testté és vérré lett és kisgyermekké. A görögben szereplő test szó, a húsvér testet jelenti, azt a testet, ami az ember anyagi valóságát jelenti. Ez a szó nem csak a külalakra utal. Ebben a szóban kicsit benne van a születés is. Az, hogy Ő teljesen ugyanolyan emberi testet öltött, mint amilyen nekünk van, és nem csak ahhoz hasonlót. Ez pedig csakis úgy valósulhatott meg, hogy Ő is megszületett. Ugyanazt az utat választotta ahhoz, hogy belépjen ebbe a világba, amely úton mi is beléptünk: a szülőcsatornát. Ennyire hússá és testté lett. Olyanná lett, mint mi, valóságos emberré, sőt gyermekké lett. 
Megszületett, így mutatta meg nekünk, hogy Ő teljességgel megért bennünket, mert ugyanazt a földi életet élte végig, mint mi. Ahogyan a Filippi levél fogalmaz: „megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett”. Jézus Krisztus gyermekké lett, hogy mi is Isten gyermekeivé lehessünk – e földön és a mennyben.

Ámen.


Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.