Nyomtatás E-mail

2017.12.25. Karácsony 10 óra

Köszöntő ige: János evangéliuma 1. rész 14. vers
Énekek: 182. 326. 327. 446. Úrvacsora előtt s alatt: 436-442.
Olvasmány: Máté evangéliuma 1. rész 18-25. vers 
Alapige: Máté evangéliuma 1. rész 18a. vers : "JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSE ÍGY TÖRTÉNT."
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

... az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk
(és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét),
a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.

( János evangéliuma 1. rész 14. vers )

 

alt

Máté evangéliuma 1. rész 18-25. vers

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

18. A Jézus Krisztus születése pedig így vala: Mária, az ő anyja, eljegyeztetvén Józsefnek, mielőtt egybekeltek volna, viselősnek találtaték a Szent Lélektől. 
19. József pedig, az ő férje, mivelhogy igaz ember vala és nem akará őt gyalázatba keverni, el akarta őt titkon bocsátani. 
20. Mikor pedig ezeket magában elgondolta: ímé az Úrnak angyala álomban megjelenék néki, mondván: József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert a mi benne fogantatott, a Szent Lélektől van az. 
21. Szűl pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. 
22. Mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjék, a mit az Úr mondott volt a próféta által, a ki így szól: 
23. Ímé a szűz fogan méhében és szűl fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, a mi azt jelenti: Velünk az Isten. 
24. József pedig az álomból felserkenvén, úgy tőn, a mint az Úr angyala parancsolta vala néki, és feleségét magához vevé. 
25. És nem ismeré őt, míg meg nem szülé az ő elsőszülött fiát; és nevezé annak nevét Jézusnak.

Máté evangéliuma 1. rész 18a. vers

A Jézus Krisztus születése pedig így vala ...

„JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSE ÍGY TÖRTÉNT.”

Kedves Testvéreim!
Karácsonyi Ünneplő Gyülekezet! 

A református Bibliaolvasó Kalauzban a Karácsony I. napjára kijelölt ünnepi igét olvastam el, amelyben elhangzott egy egyszerű mondat – ennek alapján szeretném Isten Lelke segítségével a karácsonyi örömüzenetet hirdetni számotokra alázatos, áldásra váró szívvel.

“Jézus Krisztus születése így történt.” – milyen egyszerű, mégis minden szavában karácsonyi örömüzenetet közvetítő mondat.

1. Jézus Krisztus születése történt.

Sokféle elképzelés volt az emberekben, hogy milyen is lesz az Istentől megígért Messiás?! Voltak ígéretes személyek, voltak önjelölt szabadítók. Ebben a korban olyannyira “ki volt éhezve” a világ a megváltásra, hogy szinte minden tehetséges férfiban a Messiást vélték felfedezni. (Teudás, galileai Júdás – Az apostolok cselekedetei 5. rész 36-37. vers)

Amikor Keresztelő János elkezdte nagyhatású munkálkodását a Jordán folyó partján, és tömegek mentek hozzá megkeresztelkedni, a jeruzsálemi küldöttség első kérdése ez volt hozzá: “Ki vagy te?” Keresztelő János válasza: “Én nem a Krisztus vagyok.” (János evangéliuma 1. rész 19-20. vers)

Az igazi Üdvözítő a Betlehemben született, Názáretben felnevelkedett Jézus Krisztus személyében öltött testet. (A karácsony szó jelentése innen származik: megtestesülést jelent.) Jézus Krisztus szeretettel teljes szavai és tettei bizonyították, hogy valóban Ő a világ Megváltója. Jézus ma is egyedül az igaz Megváltó!

2. Jézus Krisztus születése megtörtént.

Megtörtént – Jézus csodálatos földi élete nem mese, hanem boldog valóság. Néhány éve a Szentföldön zarándokként Jézus nyomdokán jártam, ahol a történelmi valóságra rárakódott két évezrednyi fedőréteg alatt is megrendítően élhettem át az Úr Jézus földi pályájának eseményeit. Eljött a világra az Istentől megígért Szabadító, hogy megvalósuljon általa Isten üdvözítő terve. Prófétaként hirdette Isten szeretetét, Papként feláldozta önmagát érettünk, Királyként uralkodik a mindenség felett, legyőzve a bűnt, a halált, az ördögöt. Jézus jelenléte ma is valóság Igéje és Lelke által.

3. Jézus Krisztus születése így történt.

Jézusnak a mennyből e földre szállása, Istenből emberré válása egyszerre isteni és emberi történet. Máté evangéliuma Ábrahámtól vezeti le Jézus földi nemzetségtáblázatát (Máté evangéliuma 1. rész), Lukács evangéliuma pedig Istentől követi végig Jézus földi családfájának ágait (Lukács evangéliuma 3. rész) E nemzedékek sorában találunk ismerős, ismeretlen, tisztelnivaló és megdöbbentő neveket. Mégis minden személy Isten üdvözítő tervének részese és eszköze. Jézus ma is mindenkit bele tud építeni az Ő terveinek véghezvitelébe – az ember bűne, alkalmatlansága ellenére is - még minket is.

Ámen.


Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.