Nyomtatás E-mail

2017.12.26. Karácsony másnapja 10 óra

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3
Énekek: 182. 315. 318. 316.
Olvasmány: Lukács evangéliuma 2. rész 8-20. vers
Alapige: Máté 2,1-12. : " ... leborulván, tisztességet tőnek néki; és kincseiket kitárván, ajándékokat adának néki ... "
Igehirdető: Dr. Lenkeyné Dr. Semsey Klára teológiai professzor

Igehirdetés letöltése

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.

( 1 Korinthus 1,3 )

 

alt

Lukács evangéliuma 2. rész 8-20. vers

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

8. Valának pedig pásztorok azon a vidéken, a kik künn a mezőn tanyáztak és vigyáztak éjszakán az ő nyájok mellett.
9. És ímé az Úrnak angyala hozzájok jöve, és az Úrnak dicsősége körülvevé őket: és nagy félelemmel megfélemlének.
10. És monda az angyal nékik: Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen:
11. Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában.
12. Ez pedig néktek a jele: találtok egy kis gyermeket bepólyálva feküdni a jászolban.
13. És hirtelenséggel jelenék az angyallal mennyei seregek sokasága, a kik az Istent dícsérik és ezt mondják vala:
14. Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat!
15. És lőn, hogy mikor elmentek az angyalok ő tőlök a mennybe, mondának a pásztoremberek egymásnak: Menjünk el mind Bethlehemig, és lássuk meg e dolgot, a melyet az Úr megjelentett nékünk.
16. Elmenének azért sietséggel, és megtalálák Máriát és Józsefet, és a kis gyermeket, ki a jászolban fekszik vala.
17. És ezt látván, elhirdeték, a mi nékik a gyermek felől mondatott vala.
18. És mindenek, a kik hallák, elcsodálkozának azokon, a miket a pásztorok nékik mondottak.
19. Mária pedig mind ez ígéket megtartja, és szívében forgatja vala.
20. A pásztorok pedig visszatérének, dicsőítvén és dícsérvén az Istent mind azok felől, a miket hallottak és láttak, a mint nékik megmondatott.

Máté evangéliuma 2. rész 1-12. vers

1. A mikor pedig megszületik vala Jézus a júdeai Bethlehemben, Heródes király idejében, ímé napkeletről bölcsek jövének Jeruzsálembe, ezt mondván:
2. Hol van a zsidók királya, a ki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jövénk, hogy tisztességet tegyünk néki.
3. Heródes király pedig ezt hallván, megháborodék, és vele együtt az egész Jeruzsálem.
4. És egybegyűjtve minden főpapot és a nép írástudóit, tudakozódik vala tőlük, hol kell a Krisztusnak megszületnie?
5. Azok pedig mondának néki: A júdeai Bethlehemben; mert így írta vala meg a próféta:
6. És te Bethlehem, Júdának földje, semmiképen sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között: mert belőled származik a fejedelem, a ki legeltetni fogja az én népemet, az Izráelt.
7. Ekkor Heródes titkon hivatván a bölcseket, szorgalmatosan megtudakolá tőlük a csillag megjelenésének idejét.
8. És elküldvén őket Bethlehembe, monda nékik: Elmenvén, szorgalmatosan kérdezősködjetek a gyermek felől, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és tisztességet tegyek néki.
9. Ők pedig a király beszédét meghallván, elindulának. És ímé a csillag, a melyet napkeleten láttak, előttük megy vala mind addig, a míg odaérvén, megálla a hely fölött, a hol a gyermek vala.
10. És mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendezének.
11. És bemenvén a házba, ott találák a gyermeket anyjával, Máriával; és leborulván, tisztességet tőnek néki; és kincseiket kitárván, ajándékokat adának néki: aranyat, tömjént és mirhát.
12. És mivel álomban meginttettek, hogy Heródeshez vissza ne menjenek, más úton térének vissza hazájokba.

 

A KELETI BÖLCSEK KARÁCSONYA

„ ... leborulván, tisztességet tőnek néki; és kincseiket kitárván, ajándékokat adának néki ... ”

Kedves Testvéreim!
Karácsonyi Ünneplő Gyülekezet!

Különös varázsa van Jézus születése emlékünnepének. Nem csoda, hiszen egyedülálló, páratlan jelentőségű esemény az, amely az idők teljességében Betlehemben, a mindenható Isten ígéretének megfelelően bekövetkezett. Ennek az eseménynek a hatósugara világít évszázadokon át, nemzedékről nemzedékre. Döntő a jelentősége a világ minden népe számára.

1. Istenünk határtalan szeretete készítette elő, valósította meg és adta hírül Jézus születését.

Isten gondoskodott arról, hogy e páratlan jelentőségű eseménynek a híre mindenkihez eljusson. Jó Atyánk a legjobb szervező és a legjobb rendező. Fontos az esemény, de fontos a róla szóló hír eljuttatása mindenkihez. Így van ez a mindennapi élet valamennyi területén. A jó orvos gyógyításában akkor lehet részünk, ha eljut a híre hozzánk, ha tudunk róla. Isten gondoskodott arról, hogy népéhez és a népekhez eljusson szent Fia emberré lételének, Jézus születésének a híre. Izraelnek az angyalok, a népek fiainak a csillag megjelenése hirdette a zsidók királya megszületését.

Kelet tudós fiai azt látták ugyanis, hogy a csillagok világában a Jupiter találkozott a Szaturnusszal a Hal jegyében. Jupiter a világ uralkodójának a csillaga, a Szaturnusz Izrael csillaga, a Hal pedig az utolsó idők világkorszakának a csillaga.

Azt hirdeti ez a nem mindennapi csillagkonstelláció (együttállás), hogy a történelem utolsó nagy korszakának uralkodója, Izrael királya megszületett. A Keleti bölcsek ennek tudatában jelentek meg Heródes király udvarában. Heródes hívatta a főpapokat és írástudókat, megtudta tőlük, hogy Betlehem Jézus születésének a helye, így tájékoztatta a bölcseket. Azt kérte tőlük, hogy Betlehemből térjenek vissza hozzá. A Bölcsek megtalálták a csillag vezetése nyomán Jézust. Fontos ez a híradás: Aki Jézust keresi, azt a Mindenható Isten vezeti, és segítségére van abban, hogy meg is találja a Megváltót. Isten azt ígérte, hogy „akik Engem keresnek, megtalálnak”. (Példabeszédek 8,17) Keressük, találjuk meg, és adjunk hírt Jézusról!

2. Jézushoz eljutni, Jézust megtalálni: öröm.

A Bölcseknek nagy volt az örömük, amikor megtalálták Jézust, anyjával Máriával együtt. A kisgyermekben a minden hatalommal rendelkező Isten Fiát, aki „istenségét elrejtette, midőn testünket felvette”.

Hol van Izrael Királya? Mi hol találhatjuk meg Őt? Ott, ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az Ő nevében. Itt van közöttünk. Emberi hangon szól, és adja erejét, világosságát. Minden helyzetben mellénk áll, segít rajtunk. Nincs az a reménytelen helyzet, amelyen ne tudna változtatni. Szeret. Segít. Vezet. Bűneink bocsánatát, az örök élet reménységét adja. Boruljunk le Előtte, imádjuk Őt!

3. Ajándékozással fejeződött be a Bölcseknek Jézussal való találkozása.

A Bölcsek adtak Jézusnak aranyat, tömjént és mirhát. Az arany a Királynak szól, a tömjén a Főprófétának, a mirha pedig a Főpapnak, aki életét ajándékozza a világ életéért.

Az ajándékozás nem véletlenül tartozik a mi ünneplésünkhöz. A szeretteink ajándékozása mellett legyünk készek ajándékozni annak az egyházunknak is, amely hirdetteti és munkálja Krisztus Urunk szeretetének érvényesülését. Legyünk folytatói azoknak a jó kezdeményezéseknek, amelyek a készülődés, a várakozás idején elindultak hazánkban, Urunk követőiként és hírnökeiként.

Ámen.


Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.