Nyomtatás E-mail

2017.12.31. 17 óra Óév

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3
Énekek: 90:1.   280:1-6.   283:1-6.
Olvasmány: Máté evangéliuma 4. rész 1-11. vers 
Alapige: Máté evangéliuma 4. rész 10. vers : "Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj."
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.

( 1 Korinthus 1,3 )

 

alt

Máté evangéliuma 4. rész 1-11. vers

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

1. Akkor Jézus viteték a Lélektől a pusztába, hogy megkisértessék az ördögtől. 
2. És mikor negyven nap és negyven éjjel bőjtölt vala, végre megéhezék.
3. És hozzámenvén a kisértő, monda néki: Ha Isten fia vagy, mondd, hogy e kövek változzanak kenyerekké.
4. Ő pedig felelvén, monda: Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, a mely Istennek szájából származik.
5. Ekkor vivé őt az ördög a szent városba, és odahelyezé a templom tetejére.
6. És monda néki: Ha Isten fia vagy, vesd alá magadat; mert meg van írva: Az ő angyalainak parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe.
7. Monda néki Jézus: Viszont meg van írva: Ne kisértsd az Urat, a te Istenedet.
8. Ismét vivé őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatá néki a világ minden országát és azok dicsőségét,
9. És monda néki: Mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem.
10. Ekkor monda néki Jézus: Eredj el Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj.
11. Ekkor elhagyá őt az ördög. És ímé angyalok jövének hozzá és szolgálnak vala néki.


Máté evangéliuma 4. rész 10. vers

Ekkor monda néki Jézus: Eredj el Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj.

 

Jézus mondja: „Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj.”

Kedves Testvéreim!

A református Bibliaolvasó Kalauzban Jézus megkísértésének története adatott számunkra tanulságul. Jézus megkísértése egy győzelmes kísértés-sorozat volt – vajon a mi 2017. évi kísértéseink hogyan végződtek: győzelemmel vagy bukással?! Mit jelent, miért történt a kísértés?

A kísértés próbára tételt jelent. Isten a próbatétellel az ember hitének, engedelmességének, megszentelt állapotának valóságát vizsgálja. A Sátán a próbatétellel elbuktatni, bűnbe vinni igyekszik az embert. Jézus megkísértésénerk története szembenézés volt a megváltói küldetését veszélyeztető vágyakkal, gondolatokkal, amelyekkel elkerülhetetlenül találkoznia kellett ebben a bűntől megrontott világban.

I. Jézus megkísértése számunkra eszméltető és vigasztaló példa:

A kísértés-sorozat a megkeresztelkedést követő mennyei szózat, csodálatos kinyilatkoztatás után: “Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm.” A kísértésben hatalmas erőt jelentett Jézus számára, hogy a Mennyei Atya nevezte Őt így: "Fiam". A kísértés tette nyilvánvalóvá, hogy Jézus valóban a Mennyei Atya szeretett Fia, akiben gyönyörködhet. Éppen ezt akarta a Sátán megkérdőjelezni: “Ha Isten Fia vagy…?!”

II. A három klasszikus kísértés:

1. Isten minden igéjével él az ember.

Az ember legfontosabb életfeltétele: Isten igéje. Isten szava által jött létre a mindenség. nem lenne kenyér, sőt nem lenne ember Isten szava nélkül. A kenyér az Isten szavának a következménye.

2. Ne kísértsd az Urat, Istenedet!

Az Isten iránti bizalom az ember életének másik fontos létfeltétele. Ha az Istennel való kapcsolat meglazul vagy megszakad, maga az élet kerül veszedelembe. A szőlőtő és szőlővessző példázata jól szemlélteti ezt a valóságot.

3. Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!

Isten imádata azt jelenti, hogy az ember felismeri és elismeri Isten mindenekfelettvaló voltát, a Tőle való függést. Isten szolgálata pedig aktív azonosulást jelent Isten tervével, akaratával.

Jézus Krisztus mindhárom kísértésben Isten Fiának bizonyult, a Sátán nem tudta kikezdeni a Mennyei Atyával való kapcsolatát. Mi vajon hányszor láttuk Isten helyett a “kenyér” által biztosítottnak az életünket? Mi hányszor inogtunk meg az Isten iránti bizalmunkban? Mi hányszor akartuk az Isten akarata helyett a magunk akaratát, uralmát érvényesíteni?

Bűnbánattal kérjük, hogy bukásaink győzelmekké változzanak!

Ámen.

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.