Nyomtatás E-mail

2017.12.31. Óév 10 óra

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3
Énekek: 91.   267.   98.   100.   257.
Olvasmány: Mózes IV. könyve 14. rész 11-45. vers 
Alapige: Máté evangéliuma 4. rész 18-22. vers : JÉZUS MONDJA:  „JÖJJETEK  UTÁNAM!”
Igehirdető: Dr. Fekete Csaba lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.

( 1 Korinthus 1,3 )

 

alt

Mózes IV. könyve 14. rész 11-45. vers

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

11. És monda az Úr Mózesnek: Meddig gyaláz engemet ez a nép? Meddig nem hisznek nékem, mind ama csudatételeim mellett sem, a melyeket cselekedtem közöttök?

12. Megverem őket döghalállal, és elvesztem őket; téged pedig nagy néppé teszlek, és ő nálánál erősebbé.

13. És monda Mózes az Úrnak: Ha meghallják az égyiptombeliek (mert közülök hoztad fel e népet a te hatalmad által):

14. Elmondják majd e föld lakosainak, a kik hallották, hogy te Uram e nép között vagy, hogy szemtől szembe megjelentetted magadat te Uram, és hogy a te felhőd megállott ő rajtok, és felhőoszlopban jársz te ő előttök nappal, éjjel pedig tűzoszlopban.

15. Hogyha mind egyig elveszted e népet, így szólanak majd e népek, a melyek hallották a te híredet, mondván:

16. Mivelhogy nem vihette be az Úr e népet a földre, a mely felől megesküdött nékik, azért öldöste le őket a pusztában.

17. Most azért hadd magasztaltassék fel az Úrnak ereje, a miképen szólottál, mondván:

18. Az Úr késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú, megbocsát hamisságot és vétket, de a bűnöst nem hagyja büntetlenül; megbünteti az atyák álnokságait a fiakban harmad és negyed íziglen.

19. Kérlek, kegyelmezz meg e nép hamisságának a te irgalmasságod nagy volta szerint, a miképen megbocsátottál e népnek Égyiptomtól fogva mind eddig.

20. És monda az Úr: Megkegyelmeztem a te beszéded szerint.

21. De bizonnyal élek én, és betölti az Úr dicsősége az egész földet.

22. Hogy mindazok az emberek, a kik látták az én dicsőségemet és csudáimat, a melyeket cselekedtem Égyiptomban és e pusztában, és megkisértettek engemet immár tízszer, és nem engedtek az én szómnak:

23. Nem látják meg azt a földet, a mely felől megesküdtem az ő atyáiknak; senki nem látja azt azok közöl, a kik gyaláztak engem.

24. De az én szolgámat, Kálebet, mivelhogy más lélek volt vele, és tökéletességgel követett engem, beviszem őt arra a földre, a melyre bement vala, és örökségül bírja azt az ő magva.

25. De Amálek és Kananeus lakik a völgyben; holnap forduljatok meg, és induljatok a pusztába, a veres tenger útján.

26. Szóla annakfelette az Úr Mózesnek és Áronnak, mondván:

27. Meddig tűrjek e gonosz gyülekezetnek, a mely zúgolódik ellenem? Hallottam Izráel fiainak zúgolódásait, a kik zúgolódnak ellenem!

28. Mondd meg nékik: Élek én, azt mondja az Úr, hogy épen úgy cselekszem veletek, a miképen szólottatok az én füleim hallására!

29. E pusztában hullanak el a ti holttesteitek, és pedig mindazok, a kik megszámláltattak a ti teljes számotok szerint, húsz esztendőstől fogva és azon felül, a kik zúgolódtatok ellenem.

30. És nem mentek be arra a földre, a melyre nézve felemeltem az én kezemet, hogy lakosokká teszlek abban titeket; Kálebet, a Jefunné fiát és Józsuét, a Nún fiát kivéve.

31. De kicsinyeiteket, a kik felől azt mondtátok, hogy prédára lesznek; őket beviszem, és megismerik azt a földet, a melyet megútáltatok.

32. A ti holttesteitek azért a pusztában hullanak el.

33. A ti fiaitok pedig, mint a pásztorok, bujdosnak e pusztában negyven esztendeig, és viselik a ti paráználkodásitoknak büntetését, míglen megemésztetnek a ti holttesteitek e pusztában.

34. A napok száma szerint, a melyeken megkémleltétek a földet, (tudniillik negyven napon, egy-egy napért egy-egy esztendő), negyven esztendeig hordozzátok a ti hamisságotoknak büntetését, és megismeritek az én elfordulásomat.

35. Én, az Úr, szólottam. Bizonyára ezt mívelem az egész gonosz gyülekezettel, a mely összegyülekezett vala ellenem; ebben a pusztában emésztetnek meg, és ugyanott halnak meg.

36. A férfiak azért, a kiket elküldött vala Mózes a földnek megkémlelésére, és visszatérének és felzúdíták ellene az egész gyülekezetet, rossz hírt terjesztvén arról a földről:

37. Azok a férfiak azért, a kik rossz hírt terjesztének a földről, meghalának az Úr előtt csapás által.

38. Csak Józsué, a Nún fia, és Káleb, a Jefunné fia, maradának életben ama férfiak közül, a kik mentek vala a földet megkémlelni.

39. A mint pedig elbeszélé Mózes e beszédeket Izráel fiainak, a nép felette igen keserge.

40. És felkelének reggel, és felmenének a hegy tetejére, mondván: Ímé készek vagyunk elmenni a helyre, a melyről szólott az Úr, mert vétkeztünk.

41. És monda Mózes: Miért hágjátok át ilyen módon az Úr akaratát, holott nem sikerülhet az néktek.

42. Fel ne menjetek, mert nem lesz közöttetek az Úr, hogy el ne hulljatok a ti ellenségeitek előtt.

43. Mert az Amálek és a Kananeus van ott előttetek, és fegyver által hulltok el. Mivelhogy elfordultatok az Úrtól, nem is lesz az Úr veletek.

44. Mindazáltal merészkedének felmenni a hegy tetejére; de az Úr szövetségének ládája és Mózes meg sem mozdulának a táborból.

45. Alászálla azért az Amálek és a Kananeus, a ki lakik vala azon a hegyen, és megverék őket, és vágák őket mind Hormáig.


Máté evangéliuma 4. rész 18-22. vers

18. Mikor pedig a galileai tenger mellett jár vala Jézus, láta két testvért, Simont, a kit Péternek neveznek, és Andrást az ő testvérét, a mint a tengerbe hálót vetnek vala; mert halászok valának.

19. És monda nékik: Kövessetek engem, és azt mívelem, hogy embereket halásszatok.

20. Azok pedig azonnal otthagyván a hálókat, követék őt.

21. És onnan tovább menve, láta más két testvért, Jakabot a Zebedeus fiát, és Jánost amannak testvérét, a mint a hajóban atyjukkal Zebedeussal a hálóikat kötözgetik vala; és hívá őket.

22. Azok pedig azonnal otthagyván a hajót és atyjukat, követék őt.

 

JÉZUS MONDJA:  „JÖJJETEK  UTÁNAM!”

Kedves Testvéreim!

Visszatekintve az elmúlt évre, amint ez óévkor szokás, és az elmúlt ötszáz évre is, ismételten találunk botlásokat, ellenszegülést Isten akaratának. Mindenkor találunk kivételeket is.

Állandó része volt a hajnali könyörgésnek a 95. zsoltár, és benne Masszá és Meribá említése. Ennek tágabb történetét hallottuk ma. Az üdvözítés történetének ilyen eseményei tartoznak a mi Urunk megkísértéséhez.

Ördögi félrevezetés bevált eszköze a jelszavak emlegetése (propaganda és reklámok), kegyes szólamok is lehetnek ilyenek. Optimizmust sugallnak (állj közénk, győzhetetlen leszel, vagy sikeres és gazdag). Az Édenben is megideológizálta a kígyó, amit eltervezett. Évfordulós beszédekben hangsúlyosak a szólamok. Sátáni eszköz lehet a Biblia idézése. A hamis biztonság mellett módot ad önmagunk és teljesítményünk ünneplésére.

Volt ilyen kísértés a reformáció és egyházunk régmúltjában, meg közelmúltjában is. Világgyűléseken és programokban. Európában általános volt a világkeresztyénség győzelmének közeli váradalma, mint a végső idők jele. Azt is hitték, hogy hamar mindenki protestáns lesz, vagy református.

Történelmünk mást mutat:
1) Nincs hitvallási egység mai napig, a II. Helvét Hitvallást sem, a Heidelbergi Kátét sem fogadja el minden protestáns felekezet. 
2) Folyik az aprózódás, a protestantizmus felekezetekre bomlása, kegyességi irányok elkülönülése (egyformaság kísértése és látszategység). 
3) Sola Scriptura, csak a Szentírás — szép elv, árnyékában megfér némely egyházi vezetők ellentéte és uralmi törekvése (hegemónia).

Hogyan győzhetünk, hogyan állhatunk ellene efféle kísértésnek?
1) Nem hallgatjuk el, ha elbuktunk, hanem megvalljuk, és nem ragaszkodunk leplezett vagy téves szándékainkhoz, amelyeket Isten akaratának festünk. 
2) Megbecsüljük szentjeinket. Napjaink alázatosan szolgáló és hűséges példaképeit, mint egyes gyülekezetben a szent asszonyokat, kiváló nevelőként működő tanárokat. 
3) Vigasztaljon és erősítsen, hogy minden korban támadhat Józsué, aki nem hajt térdet és fejet sátáni csábításnak. Ez a jézusi példa, a Solus Christus elv érvénye.

Vitézkedésre, háborúra szól megbízatásunk. Azaz lelki harcra, a győzedelmes hit harcának megharcolására, a kísértés elhárítására. Most, az óévben, és életünk minden idejében.

Ámen.


Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.