Nyomtatás E-mail

2018.01.01.  Újév  10 óra

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3
Énekek: 89. 285.
Olvasmány: Máté evangéliuma 4. rész 12-25. vers 
Alapige: Máté evangéliuma 4. rész 16-17. vers : "Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa."
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.

( 1 Korinthus 1,3 )

 

alt

Máté evangéliuma 4. rész 12-25. vers

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

12. Mikor pedig meghallotta Jézus, hogy János börtönbe vettetett, visszatére Galileába;

13. És odahagyva Názáretet, elméne és lakozék a tengerparti Kapernaumban, a Zebulon és Naftali határain;

14. Hogy beteljesedjék, a mit Ésaiás próféta mondott, így szólván:

15. Zebulonnak földje és Naftalinak földje, a tenger felé, a Jordánon túl, a pogányok Galileája,

16. A nép, a mely sötétségben ül vala, láta nagy világosságot, és a kik a halálnak földében és árnyékában ülnek vala, azoknak világosság támada.

17. Ettől fogva kezde Jézus prédikálni, és ezt mondani: Térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa.

18. Mikor pedig a galileai tenger mellett jár vala Jézus, láta két testvért, Simont, a kit Péternek neveznek, és Andrást az ő testvérét, a mint a tengerbe hálót vetnek vala; mert halászok valának.

19. És monda nékik: Kövessetek engem, és azt mívelem, hogy embereket halásszatok.

20. Azok pedig azonnal otthagyván a hálókat, követék őt.

21. És onnan tovább menve, láta más két testvért, Jakabot a Zebedeus fiát, és Jánost amannak testvérét, a mint a hajóban atyjukkal Zebedeussal a hálóikat kötözgetik vala; és hívá őket.

22. Azok pedig azonnal otthagyván a hajót és atyjukat, követék őt.

23. És bejárá Jézus az egész Galileát, tanítva azok zsinagógáiban, és hirdetve az Isten országának evangyéliomát, és gyógyítva a nép között minden betegséget és minden erőtlenséget.

24. És elterjede az ő híre egész Siriában: és hozzávivék mindazokat, a kik rosszul valának, a különféle betegségekben és kínokban sínlődőket, ördöngösöket, holdkórosokat és gutaütötteket; és meggyógyítja vala őket.

25. És nagy sokaság követé őt Galileából és a Tízvárosból és Jeruzsálemből és Júdeából és a Jordánon túlról.


Máté evangéliuma 4. rész 16-17. vers

16. A nép, a mely sötétségben ül vala, láta nagy világosságot, és a kik a halálnak földében és árnyékában ülnek vala, azoknak világosság támada. 
17. Ettől fogva kezde Jézus prédikálni, és ezt mondani: Térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa.

 

Az Úr Jézus szolgálatának kezdete


Jézus mondja:
„Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa.”

Kedves Testvéreim!

Véget ért a Reformáció 500. jubileumi esztendeje.
Mi következik ezután? – nyilvánvaló és természetes : ezután a Reformáció 501. esztendejének kezdete következik!
A református Bibliaolvasó Kalauz újévi újszövetségi szakasza az Úr Jézus Krisztus szolgálatának kezdetéről szól – három vonatkozásban:

1. Jézus a megtérés igéjét hirdeti.

Isten szavával kezdődik a világ teremtése. Jézus igehirdetésével kezdődik az újjáteremtés. Jézus a megtérés igéjét hirdeti: az Istenhez vissza-fordulást! Nem könnyű a magunk választotta utakat elhagyni,a magunk terveit feladni, a magunk kívánságait felülvizsgálni.

A megtérés nem “szent szórakozás”. Nem “választási lehetőség” több alternatíva között. Pontosabban: a sötétség és világosság, a halál és élet választási lehetősége. Aki nem tér meg Istenhez, az elvész az örök kárhozatra! Ez nem játék, ez nem üres fenyegetés. Jézus szeretettel, de nagyon komolyan figyelmeztet: az Ő szava a teljes és tökéletes igazság.

2. Jézus tanítványokat hív el.

Jézus szava nem csak minket szeretne eszméltetni, felébreszteni, megtérésre indítani, hanem felelőssé akar tenni az Úr a szeretteinkért, embertársainkért is. Erre a szolgálatra hív el mindnyájunkat.

Az “emberhalászat” életmentés, fuldokló kimentése a bűn tengeréből. Ehhez nem feltétlenül kell elhagynunk szó szerint a családunkat és foglalkozásunkat – létezik ilyen missziói elhívás is –, ellenkezőleg, ott, ahol élünk és munkálkodunk, ott kell misszionáriusokká válnunk.

3. Jézus betegeket gyógyít.

Olyan sok és egyre több betegség van a világon. Nem csak testi, hanem lelki betegségek is. Jézus arra hív, hogy gyógyítsunk, sebeket kötözzünk. Istennek van hatalma arra, hogy a gyógyulás jelei kísérjék az evangélium hirdetését. Jézus személyválogatás nélkül járta Galilea vidékét, azt a tartományt, amelyet vegyesen laktak zsidók és pogányok.

Jézus Galileában nevelkedett fel, és bár Názáretben megvetették, a tartományben lakó emberek örömmel és hittel fogadták Őt, és megsejtették hatalommal hirdetett tanításán és csodatételein keresztül, hogy Ő a megígért és eljött Messiás, aki szabadulást hoz a nyomorúságban szenvedő embernek.

A mi Jézustól kapott újévi útmutatásunk is ez:
- hirdessük a megtérés igéjét 
- tegyük Jézus tanítványaivá családtagjainkat, embertársainkat 
- imádkozzunk a lelki-testi betegek gyógyulásáért

Ámen.

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.