Nyomtatás E-mail

2018.01.07. 10 óra

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3
Énekek: 191.   67.   165.   395.
Olvasmány: Máté evangéliuma 5. rész 43-48. vers 
Alapige: Róma 15,1-6. : "... békességes tűrés által és az írásoknak vígasztalása által reménységünk legyen."
Igehirdető: Dr. Lenkeyné Dr. Semsey Klára teológiai professzor 

Igehirdetés letöltése

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.

( 1 Korinthus 1,3 )

 

alt

Máté evangéliuma 5. rész 43-48. vers

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

43. Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet. 
44. Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, a kik háborgatnak és kergetnek titeket. 
45. Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, a ki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak. 
46. Mert ha azokat szeretitek, a kik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy a vámszedők is nem ugyanazt cselekeszik-é? 
47. És ha csak a ti atyátokfiait köszöntitek, mit cselekesztek másoknál többet? Nemde a vámszedők is nem azonképen cselekesznek-é? 
48. Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.

Római levél 15. rész 1-6. vers

1. Tartozunk pedig mi az erősek, hogy az erőtelenek erőtlenségeit hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk. 
2. Mindenikünk tudniillik az ő felebarátjának kedveskedjék annak javára, épülésére. 
3. Mert Krisztus sem önmagának kedveskedett, hanem a mint meg van írva: A te gyalázóidnak gyalázásai hullottak reám. 
4. Mert a melyek régen megirattak, a mi tanulságunkra irattak meg: hogy békességes tűrés által és az írásoknak vígasztalása által reménységünk legyen. 
5. A békességes tűrésnek és vígasztalásnak Istene pedig adja néktek, hogy ugyanazon indulat legyen bennetek egymás iránt Krisztus Jézus szerint: 
6. Hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyját.

 

A BOLDOG ÚJ ÉV LEHETŐSÉGE

„... békességes tűrés által és az írásoknak vígasztalása által reménységünk legyen.”

Kedves Testvéreim!

„Boldog Új Évet!” Sokszor mondjuk ezekben a napokban. Szeretnénk, hogy boldog legyen az előttünk levő év mindnyájunk számára. Lehetséges ez vagy elérhetetlen kívánság? Ki a boldog?

Figyelnünk kell arra, amit korábban megírtak a mi tanításunkra.

1. Az Írás tanítása szerint az ember kezdetben, Isten közelében boldog volt – boldogtalansága akkor kezdődött, amikor nem hallgatott az Úr szavára.

Az ember boldogtalanságának gyökere, oka: a hitetlenség. Az ember boldogtalanságának oka az, hogy Isten hiányzik az életéből, ezért istentelen életmódot követ. Olyan ez a létmód, mint annak a pataknak a sorsa, amely a forrásától elszakadt. Először még egy kis ideig rendesen folyik, majd zavarossá lesz a vize, idővel pedig ki is szárad.

Az ember életének forrása: Isten. Mindnyájan Tőle kaptuk az életünket, ha azonban a hitetlenségünk elszakít Tőle, csak egy ideig van létünk csupán, és az is zűrzavaros. Az ember sok bajt okoz magának, és sokféle baj okozójává válik szűkebb és tágabb környezetében is. Az Isten hiányának, az istentelenségnek következménye az embertelenség.

2. Az írás tanítása szerint a boldog élet titka: odafordulás, megtérés az élő Istenhez.

Jézus magára vállalta az ember bűnének következményét golgotai áldozatával, és bűnbocsánatot ajándékoz. Így lehetőséget teremtett az embernek arra, hogy odaforduljon a szent Istenhez. Éljünk mindnyájan Krisztus Urunk áldozata alapján Atyánk bocsánatával, és ahogyan azt a római keresztyének tették, legyünk annak hirdetői is. Az Írás arra tanít, hogy legyünk Krisztus követői és hirdetői a családunk körében és tágabb körben is, ahogy arra lehetőség nyílik.

3. Az Írás azt hirdeti, hogy a mindenható Istennek nem csak a teremtő, hanem az újjáteremtő munkáját is a feltétel nélküli, határtalan szeretete határozta meg, ezt várja Krisztus a követőitől, tőlünk is.

Isten szeretetét megtapasztaltuk a mögöttünk lévő évek során. “Ha próbál Ő, akkor is szeret, így edzi a hitedet.” Szeretetünk példája Jézus legyen. Ő a gyengéket erősítette, a bajban lévőket megszabadította. Szeretetünk legyen feltétel nélküli. Senkinek semmivel ne tartozzunk, csak szeretettel. Ez érvényesüljön ellenségeink esetében is. A Szeretet Lelke által lehetséges.

4.  Az írás azt tanítja végül, hogy ami meg van írva, az a javunkat szolgálja. Türelmet, vigasztalást és reménységet nyerhetünk a jövőt illetően.

A földi életünk útja ismeretlen előttünk, azonban az Írás alapján azt láthatjuk, hogy a mindenható Isten Krisztus által minden élethelyzetben ott van a követőivel. A jövő, a jövőnk a mindenható Istenünk kezében van, aki boldog, és boldog jövőt készített nekünk. Érvényesítsük feltétel nélküli szeretetét. Legyünk jó reménységgel jövőnket illetően.

Ha az Írás útmutatását követjük, boldog lesz az új évünk, és azoké is, akik körében élünk.

Ámen.

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.