Nyomtatás E-mail

2018.01.14. 10 óra

Köszöntő ige: Thesszalonikai I. levél 4. rész 1. vers
Énekek: 152.   488.   155.   463.   478.
Olvasmány: Thesszalonikai I. levél 4. rész 3b—12. vers 
Alapige: I. Thesszalonika 4,3a. : "Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek."
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Továbbá pedig kérünk titeket, atyámfiai, és intünk az Úr Jézusban,
hogy a szerint, a mint tőlünk tanultátok, mimódon kell forgolódnotok és
Istennek tetszenetek: mindinkább gyarapodjatok.

( Thesszalonikai I. levél 4. rész 1. vers )

 

alt

Thesszalonikai I. levél 4. rész 3b—12. vers

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

3. Mert ez az Isten akaratja, a ti szentté lételetek, hogy magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok; 
4. Hogy mindenitek szentségben és tisztességben tudja bírni a maga edényét, 
5. Nem kívánság gerjedelmével, mint a pogányok, a kik nem ismerik az Istent; 
6. Hogy senki túl ne lépjen és meg ne károsítsa valamely dologban az ő atyjafiát: mert bosszút áll az Úr mindezekért, a mint elébb is mondottuk néktek és bizonyságot tettünk.
7. Mert nem tisztátalanságra, hanem szentségre hívott el minket az Isten.
8. A ki azért megveti ezeket, nem embert vet meg, hanem az Istent, a ki Szent Lelkét is közlé velünk.
9. Az atyafiúi szeretetről pedig nem is szükség írnom néktek: mert titeket Isten maga tanított meg arra, hogy egymást szeressétek;
10. Sőt gyakoroljátok is azt mindamaz atyafiak iránt, a kik egész Maczedóniában vannak. Kérünk azonban titeket atyámfiai, hogy mindinkább gyarapodjatok;
11. És becsületbeli dolognak tartsátok, hogy csendes életet folytassatok, saját dolgaitoknak utána lássatok, és tulajdon kezeitekkel munkálkodjatok, a miként rendeltük néktek;
12. Hogy a kívülvalók iránt tisztességesen viselkedjetek, és semmi szükséget ne érezzetek.

Thesszalonikai I. levél 4. rész 3a. vers

Mert ez az Isten akaratja, a ti szentté lételetek

 

„Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek.”

Kedves Testvéreim!

Elkezdődött a Reformáció 501. esztendeje. Az elmúlt jubileumi évben felelevenedett a Reformáció kezdete, tanítása, máig áradó áldott hatása. Talán mindnyájan el tudjuk mondani hibátlanul a reformáció 5 alaptételét: egyedül Krisztus, egyedül a Szentírás, egyedül kegyelemből, egyedül hit által, egyedül Istené a dicsőség.

De hogyan tovább? Fel kell fedeznünk újabb bibliai igazságokat? Vitáznunk kell más felekezetű keresztyén testvéreinkkel? Semmiképpen! Éppen eleget tudunk az üdvösséghez. A viták helyett pedig a bibliai igazságok megélése, a keresztyén testvéri közösségvállalás és az ökumenikus szolgálatvégzés megvalósítása korunk nagy feladata.

A 2018. évi vezérigénk így szól: „Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa!” (Máté evangéliuma 3,17). Az újévi igéből következő útmutatás: „Teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöt!” (Máté evangéliuma 3,8). A mostani alapige: „Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek.”

„A megszentelődés az az esemény, amelynek során valaki vagy valami kizárólagosan és teljesen Isten fennhatósága alá kerül, elkülönítetté, elválasztottá, szentté lesz.” (Keresztyén Bibliai lexikon II. 182. oldal)

A megszentelődés folyamat, amelynek során az ember egyre inkább átadja, átengedi magát Isten vezetésének, irányításának.

1. Isten szent. „Én, az Úr, a ti Istenetek, szent vagyok.” (III. Mózes 11,44) (I. Péter 1,16) 
A szentség Isten lényének egyik meghatározó vonása. Isten bűntelen, tökéletes, teljes a szeretetben, a bölcsességben és hatalomban.
Szentnek lenni azt jelenti: kapcsolatba kerülni, kapcsolatban maradni a szent Istennel. Tőle, Belőle árad a szentség, amely áthatja a szentségtelen – bűnös, Isten nélkül gondolkodó-nyilatkozó-cselekvő – embert.

2. A szent ember Isten tetszését keresi. Isten tetszését keresni azt jelenti, hogy az ember kutatja, igyekszik megérteni Isten tervét, szándékát. 
Istent keresni: öröm. „Szívből örüljenek, akik keresik az Urat.” (105. zsoltár 3. vers) 
Istent keresni lelki-szellemi küzdelem: „Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember! Térjen az Úrhoz… Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti útaitok nem az én útaim – így szól az Úr.” (Ézsaiás könyve 55. rész 7-8. vers) 
Elfogadni, hogy jónak vélt gondolatainknál van jobb is: az Isten gondolata – ez nagyon nehéz az ember számára, de mindig igazolódik, hogy Istennek van igaza! (A gondviselő József példája – Máté evangéliuma 1,20)

3. A szent ember Isten akaratát teljesíti. Isten tetszése megértésének az Isten akarata cselekvésében kell folytatódnia. Nem elég megérteni Isten tervét, gondolatait, hanem cselekedni is kell a megértett útmutatást. Megérteni és cselekedni – ez a kettő összetartozik. (II. Mózes 12,28) (Máté 21,6) Isten Lelke segít nekünk mind a megértésben, mind a megvalósításban (Filippi levél 2. rész 13. vers).

Legyünk az igének hallgatói és megtartói!

Ámen.


Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.