Nyomtatás E-mail

2018.01.21. 10 óra

Köszöntő ige: Thesszalonikai I. levél 4. rész 1. vers
-
Énekek: 154.   491.   156.   508. – Jézus, te égi szép 
Keresztelő ének: 329. dicséret 2. vers – Nem éltem még e Föld színén …

-
Olvasmány: Thesszalonikai I. levél 4. rész 3b—12. vers
Alapige: I.Thesszalonika 4,3. :
"Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek,
hogy tartózkodjatok a paráznaságtól."
-
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

... kérünk titeket, atyámfiai, és intünk az Úr Jézusban, hogy a szerint,
a mint tőlünk tanultátok, mimódon kell forgolódnotok és Istennek tetszenetek:
mindinkább gyarapodjatok.

( Thesszalonikai I. levél 4. rész 1. vers )

 

alt

Thesszalonikai I. levél 4. rész 3b—12. vers

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

3. ...magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok; 
4. Hogy mindenitek szentségben és tisztességben tudja bírni a maga edényét, 
5. Nem kívánság gerjedelmével, mint a pogányok, a kik nem ismerik az Istent; 
6. Hogy senki túl ne lépjen és meg ne károsítsa valamely dologban az ő atyjafiát: mert bosszút áll az Úr mindezekért, a mint elébb is mondottuk néktek és bizonyságot tettünk. 
7. Mert nem tisztátalanságra, hanem szentségre hívott el minket az Isten. 
8. A ki azért megveti ezeket, nem embert vet meg, hanem az Istent, a ki Szent Lelkét is közlé velünk. 
9. Az atyafiúi szeretetről pedig nem is szükség írnom néktek: mert titeket Isten maga tanított meg arra, hogy egymást szeressétek; 
10. Sőt gyakoroljátok is azt mindamaz atyafiak iránt, a kik egész Maczedóniában vannak. Kérünk azonban titeket atyámfiai, hogy mindinkább gyarapodjatok; 
11. És becsületbeli dolognak tartsátok, hogy csendes életet folytassatok, saját dolgaitoknak utána lássatok, és tulajdon kezeitekkel munkálkodjatok, a miként rendeltük néktek; 
12. Hogy a kívülvalók iránt tisztességesen viselkedjetek, és semmi szükséget ne érezzetek.

Thesszalonikai I. levél 4. rész 3. vers

Mert ez az Isten akaratja, a ti szentté lételetek, hogy magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok;

 

„Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek – hogy tartózkodjatok a paráznaságtól.”

Kedves Testvéreim!

Elkezdődött a Reformáció 501. esztendeje. Az elmúlt jubileumi évben felelevenedett a Reformáció kezdete, tanítása, máig áradó áldott hatása.

Talán mindnyájan el tudjuk mondani hibátlanul a reformáció 5 alaptételét: egyedül Krisztus, egyedül a Szentírás, egyedül kegyelemből, egyedül hit által, egyedül Istené a dicsőség.

De hogyan tovább? Fel kell fedeznünk újabb bibliai igazságokat? Vitáznunk kell más felekezetű keresztyén testvéreinkkel? Semmiképpen! Éppen eleget tudunk az üdvösséghez. A viták helyett pedig a bibliai igazságok megélése, a keresztyén testvéri közösségvállalás és az ökumenikus szolgálatvégzés megvalósítása korunk nagy feladata.

A 2018. évi vezérigénk így szól: „Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa!” (Máté evangéliuma 3,17) 
Az újévi igéből következő útmutatás: „Teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöt!” (Máté evangéliuma 3,8) 
A mostani alapige: „Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek.”

„A megszentelődés az az esemény, amelynek során valaki vagy valami kizárólagosan és teljesen Isten fennhatósága alá kerül, elkülönítetté, elválasztottá, szentté lesz.” (Keresztyén Bibliai Lexikon II. 182. oldal)

A megszentelődés folyamat, amelynek során az ember egyre inkább átadja, átengedi magát Isten vezetésének, irányításának. Ma a tiszta erkölcsi élet területét tekintjük át a Szentírás fényében!

1. „Ami tiszta – azt vegyétek figyelembe – arról gondolkodjatok.”
Az erkölcsi magatartás érinti és meghatározza az egész életfolytatásunkat. A szavaink és tetteink kiindulópontja: a gondolat és érzelem. Egyáltalán nem mindegy, hogy miről gondolkodunk, mi foglalkoztatja érzelemvilágunkat. Amivel tele van a szív, azt szólja a száj, azt teszi a kéz.

A Filippi levél 4. rész 8. versében nem véletlenül írja Pál apostol: ami tiszta, azt vegyétek figyelembe, arról gondolkodjatok!

Nagyon jól tudja ezt a Sátán, ezért van tele az utca erotikus plakátokkal, a TV az erőszakos történetek mellett tömény szexuális témájú filmekkel, az internet mindenféle szexuális jellegű felhívásokkal, honlapokkal. 
A megszentelt, tiszta erkölcsi életfolytatásra törekvés első lépése: Ne nézz, ne olvass szennyes témájú filmeket, hirdetéseket, honlapokat, és ne beszélj ilyen témákról világi társaságban, ne mondj és ne hallgass ilyen vicceket! Határozd el, és így cselekedj! Imádkozz és dönts – ezt neked kell megtenned, nem Istennek! Ő segít, de neked kell döntened!

2. Kérd Istentől a társadat és becsüld meg!
Isten megígérte, hogy az embernek „hozzáillő segítőtársat alkot”. (I. Mózes 2,18) Ha komolyan vesszük Isten ígéretét, akkor Tőle kérjük ezt a drága kincset, és Istenre várunk, amíg megadja őt számunkra.

Ezért ...

- szükséges kitartóan imádkozni Istenhez: Ő az Ajándékozó

- a hitbeli és emberi azonos értékrend a döntő tényező - nem pedig a külső megjelenés vagy az anyagi helyzet!

- nem sietni el türelmetlenül, éretlenül

- nem késlelteni, más dolgokat (karrier) fontosabbnak tartva - a „segítőtárs” nem akadály, hanem áldás az életpályán!

- álmodozás helyett valóság: „Júlia helyett Kati…” (Illés együttes)

- házasság: Tolerancia, Tisztelet, Türelem – (Péter 1. levele 3,7-8)

Ámen.


Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.