Nyomtatás E-mail

2018.01.28. 10 óra

Köszöntő ige: János evangéliuma 8. rész 36. vers
Énekek: 66.   201.   238.   202.   307.
Olvasmány: Pál apostol levele Filemonhoz 
Alapige: Filemon,11. : "Onézimosz egykor neked haszontalan volt, most pedig neked is, nekem is hasznos."
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

... Ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek.

( János evangéliuma 8. rész 36. vers )

 

alt

Pál apostol levele Filemonhoz

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

1. Pál, Krisztus Jézusnak foglya, és Timótheus, az atyafi, Filemonnak, a mi szeretett munkatársunknak,

2. És Appiának, a szeretettnek, és Arkhippusnak, a mi bajtársunknak, és a te házadnál való gyülekezetnek:

3. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.

4. Hálát adok az én Istenemnek mindenkor, emlegetvén téged az én imádságaimban,

5. Mert hallom a te szeretetedet és ama te hitedet, mely van benned az Úr Jézushoz, és minden szentek irányában,

6. Hogy a te hitedben való közösség hathatós legyen, a Krisztus ügyében, minden bennetek levő jónak megismerése által.

7. Mert sok örömünk és vígasztalásunk van a te szeretetedben, hogy a szenteknek szíveik megvídámodtak te általad, atyámfia.

8. Annakokáért jóllehet nagy bátorságom van a Krisztusban, megparancsolni néked azt, a mi illendő,

9. A szeretetért inkább kérlek, ilyen lévén, mint Pál, a megvénhedett, most pedig foglya is a Jézus Krisztusnak;

10. Kérlek téged az én fiamért, a kit fogságomban szűltem, Onésimusért,

11. A ki egykor tenéked haszontalan volt, most pedig mind néked, mind nékem nagyon hasznos,

12. Kit visszaküldöttem; te pedig őt, azaz az én szívemet, fogadd magadhoz!

13. Őt én magamnál akartam tartani, hogy te helyetted szolgáljon nékem az evangyéliomért szenvedett fogságomban;

14. De a te megkérdezésed nélkül semmit sem akartam cselekedni, hogy jótéteményed ne kényszerítésből, hanem szabad akaratból való legyen.

15. Mert talán azért vált meg tőled ideig-óráig, hogy őt, mint örökkévalót kapd vissza;

16. Nem úgy immár mint szolgát, hanem szolgánál nagyobbat, mint szeretett atyafit, kiváltképen nékem, mennyivel inkább pedig néked, mind testben, mind az Úrban.

17. Azért, ha engem részestársadnak tartasz, úgy fogadd őt magadhoz, mint engemet.

18. Ha pedig valamit vétett ellened, avagy adós, ezt nekem róvd fel.

19. Én Pál írtam az én kezemmel, én megfizetem: hogy azt ne mondjam néked, hogy te magaddal is adós vagy ezen felül nékem.

20. Bizonyára, atyámfia, jótéteményt várnék tőled az Úrban: vídámítsd meg az én szívemet az Úrban!

21. Bízván a te engedelmességedben, így írtam néked, tudván, hogy annál, a mit mondok, többet is fogsz cselekedni.

22. Egyúttal pedig készíts nékem szállást; mert reménylem, hogy a ti imádságaitokért néktek ajándékoztatom.

23. Köszönt téged Epafrás, az én fogolytársam a Krisztus Jézusban,

24. Továbbá Márk, Aristárkhus, Démás és Lukács, az én munkatársaim.

25. A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen a ti lelketekkel!


Pál apostol levele Filemonhoz, 11. vers

A ki egykor tenéked haszontalan volt, most pedig mind néked, mind nékem nagyon hasznos.

 

„Onézimosz egykor neked haszontalan volt, most pedig neked is, nekem is hasznos.”

Kedves Testvéreim!

Az Ökumenikus Imahét zárónapja van. Gyülekezeti hagyományunk szerint e vasárnap délelőttön az Imahét témájáról hangzik az igehirdetés.

A 2018. évi Imahét anyagát a Karib-térség egyházai készítették el. Erre a térségre a gyarmatosításból, a rabszolgaságból való felszabadulás öröme, ugyanakkor a nyomorúságos történelmi időszak lelki és szociális következményei a jellemzőek.

A rabszolgaság számunkra térben és időben távoli problémának tűnik, de ha nyelvünk egyes kifejezéseire gondolunk, azonnal szívbe markoló valósággá válik számunkra: bűnök rabja, indulatok rabja, káros szenvedélyek rabja, félelmek rabja, kívánságok rabja …

A kijelölt imaheti igék egyike a rabszolga Onézimosz lelki és társadalmi felszabadulásának csodálatos története, amelynek hiteles magyarázata éppen most jelent meg Dr. Lenkeyné Dr. Semsey Klára teológiai professzor legfrissebb kommentárjában. Ezt az üzenetet szeretném átadni ma.

1. Onézimosz, a rabszolga.
2000 évvel ezelőtt rabszolgaság?! Sajnos, akkor még természetes volt…

Abraham Lincoln amerikai elnök 1862. szeptember 22-én bocsátotta ki az Előzetes Emancipációs Kiáltványt, amelyben meghirdette a rabszolga felszabadítást az embertelen sorsban élő feketebőrű embertársak számára. Nagy-Britanniában még az 1800-as években is volt rabszolga kereskedelem! Sőt, titokban ma is, a XXI. században is létezik rabszolgapiac, szex-rabszolgaság, az embertársakat megalázó, nyomorúságos körülmények között tartó kizsákmányolás!

Onézimosz nevének jelentése: hasznos. Valószínű, hogy nem a személyének megbecsülése fogalmazódott meg ebben a névben, hanem a hasznosság, amit a munkájával jelentett a rabszolgatartó urának. Onézimosz azonban haszontalannak bizonyult, mivel szabadságvágya szökésre és urának megkárosítására ösztönözte. Életveszélyes helyzetében életmentő sorsfordulatot jelentett Onézimosz számára a Pál apostollal való találkozása. Akkor értette meg, hogy az igazi rabszolgaság nem a társadalmi kiszolgáltatottság, hanem a bűn rabsága a Sátán uralma alatt. Megértette azt is, hogy a rabszolgaságból való igazi felszabadulás nem szabadságharc, hanem Jézus Krisztus bűnbocsátó kegyelme, és testvérré formáló szeretete által lehetséges. Onézimosz megtért, új emberré lett.

2. Filemon, a rabszolgatartó keresztyén.
Filemon és családja Kolosséban élt, Pál apostol szolgálata által lett Jézus Krisztus követője. Egész életét, családját, házát az Úr szolgálatába állította. De – kötötte őt a korszellem, odáig nem jutott el a krisztusi szeretetben, hogy a korszakot meghaladva felszabadítsa rabszolgáit, és embertársakként, sőt keresztyén testvérekként tekintsen rájuk. Ehhez „kellett” egy rabszolgája szökése, és Pál apostol korszakot meghaladó bizonyságtétele, amely által megérthette, hogy „Krisztusban nincs többé görög és zsidó, szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus.” (Kolossé 3,11. , Galata 3,28)

3. Rabszolgatartó és rabszolga – testvérek Jézus Krisztusban.
Filemon és Onézimosz Krisztus szeretetében találtak egymásra. Onézimosz felszabadított rabszolga lett, Filemon pedig Jézus szeretetének rabja. Ez az igazi társadalmi rend – Jézus Krisztus újjáteremtő szabadításában.

Ámen.

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.