Nyomtatás E-mail

2018.02.04. 10 óra

Köszöntő ige: 34. zsoltár 9. vers
Énekek: 155.   483.
Olvasmány: Máté evangéliuma 13. rész 1-23. vers 
Alapige: János 6,47-51. : JÉZUS MONDJA: „ÉN VAGYOK AZ ÉLET KENYERE.”
Igehirdető: Csoma Zoltán református lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik.

( 34. zsoltár 9. vers )

 

alt

Máté evangéliuma 13. rész 1-23. vers

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

1. Azon a napon kimenvén Jézus a házból, leüle a tenger mellett.

2. És nagy sokaság gyülekezék ő hozzá, annyira, hogy ő a hajóba méne leülni; az egész sokaság pedig a parton áll vala.

3. És sokat beszéle nékik példázatokban, mondván: Ímé kiméne a magvető vetni,

4. És a mikor ő vet vala, némely mag az útfélre esék; és eljövén a madarak, elkapdosák azt.

5. Némely pedig a köves helyre esék, a hol nem sok földje vala; és hamar kikele, mivelhogy nem vala mélyen a földben.

6. De mikor a nap felkelt, elsüle; és mivelhogy gyökere nem vala, elszáradott.

7. Némely pedig a tövisek közé esék, és a tövisek felnevekedvén, megfojták azt.

8. Némely pedig a jó földbe esék, és gyümölcsöt terme, némely száz annyit, némely hatvan annyit, némely pedig harmincz annyit.

9. A kinek van füle a hallásra, hallja.

10. A tanítványok pedig hozzámenvén, mondának néki: Miért szólasz nékik példázatokban?

11. Ő pedig felelvén, monda nékik: Mert néktek megadatott, hogy érthessétek a mennyek országának titkait, ezeknek pedig nem adatott meg.

12. Mert a kinek van, annak adatik, és bővölködik; de a kinek nincs, az is elvétetik tőle, a mije van.

13. Azért szólok velök példázatokban, mert látván nem látnak, és hallván nem hallanak, sem nem értenek.

14. És beteljesedék rajtok Ésaiás jövendölése, a mely ezt mondja: Hallván halljatok, és ne értsetek; és látván lássatok, és ne ismerjetek:

15. Mert megkövéredett e népnek szíve, és füleikkel nehezen hallottak, és szemeiket behunyták; hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, és ne halljanak füleikkel, és ne értsenek szívükkel, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket.

16. A ti szemeitek pedig boldogok, hogy látnak; és a ti füleitek, hogy hallanak.

17. Mert bizony mondom néktek, hogy sok próféta és igaz kívánta látni, a miket ti láttok, és nem látták; és hallani, a miket ti hallotok, és nem hallották.

18. Ti halljátok meg azért a magvető példázatát.

19. Ha valaki hallja az ígét a mennyeknek országáról és nem érti, eljő a gonosz és elkapja azt, a mi annak szívébe vettetett vala. Ez az, a mely az útfélre esett.

20. A mely pedig a köves helyre esett, ez az, a ki hallja az ígét, és mindjárt örömmel fogadja;

21. De nincs gyökere benne, hanem csak ideig való; mihelyt pedig nyomorgatás vagy üldözés támad az íge miatt, azonnal megbotránkozik.

22. A mely pedig a tövisek közé esett, ez az, a ki hallja az ígét, de e világnak gondja és a gazdagságnak csalárdsága elfojtja az ígét, és gyümölcsöt nem terem.

23. A mely pedig a jó földbe esett, ez az, a ki hallja és érti az ígét; a ki gyümölcsöt is terem, és terem némely száz annyit, némely hatvan annyit, némely pedig harmincz annyit.

János evangéliuma 6. rész 47-51. vers

47. Bizony, bizony mondom néktek: A ki én bennem hisz, örök élete van annak. 
48. Én vagyok az életnek kenyere. 
49. A ti atyáitok a mannát ették a pusztában, és meghaltak. 
50. Ez az a kenyér, a mely a mennyből szállott alá, hogy kiki egyék belőle és meg ne haljon. 
51. Én vagyok amaz élő kenyér, a mely a mennyből szállott alá; ha valaki eszik e kenyérből, él örökké. És az a kenyér pedig, a melyet én adok, az én testem, a melyet én adok a világ életéért.

 

JÉZUS MONDJA: „ÉN VAGYOK AZ ÉLET KENYERE.”

Kedves Testvéreim!

Nagy ajándékot kaptunk Istentől, Teremtőnktől, mikor élettel ajándékozott meg bennünket, hogy megismerhessük csodálatos alkotását, gyönyörű világát. Az élet ajándékának természetesen a feltételeit is biztosította, nem a Holdra vagy a Marsra teremtett bennünket, hanem a Földre, ahol az életnek minden feltétele megadatott számunkra.

Ezek között az egyik legfontosabb a mindennapi kenyér, mert ezt a drága ajándékot, az életet, őrizni, vigyázni, táplálni kell. Táplálék, kenyér nélkül nincs élet. Imádkozunk és dolgozunk is érte mindennap. Isten adta a drága magot, amiből a kenyerünk lehet, de ezzel sok munkája van az embernek, míg kenyér lesz belőle. 
A régmúlt időkben nem úgy ment a Földnek a megmunkálása, amely megtermi a kenyérnek való magot, mint manapság, amikor a gépek átvették a munka nehezét. Még gyermekkoromban is a legverejtékesebb munkák közé tartozott. Hát még abban az időben, ahová a Szentírás szavai visznek bennünket.

Hallottuk, a magvető nem szűkösködött a vetőmaggal, olyan helyekre is hullott belőle, letaposott hely, sziklás talaj, tövises talaj, ahol nem sok remény volt hozzá, hogy szárba szökkenhet és gyümölcsöt hozhat. De Istennek hála, jó föld is volt, melynek 100-60-30-szoros termése bőven kárpótolta az elveszett magot. Ilyen a Teremtő gondviselő szeretete!

Csakhogy az a szomorú tapasztalat, ez a kenyér nem táplál bennünket örök életre. Márpedig az élet csodájába belekóstolt ember erre vágyik. S eddig minden erre irányuló erőfeszítése hiábavalónak bizonyult. A mi tehetségünk kevés is ehhez. De nem kevés az örökkévaló Istené! Ő megtalálta a módját, hogy olyan kenyerünk is legyen, amely /aki/ az örökké tartó életre is képes táplálni minket. Az a csodálatos mag, mely nem romlandó, hanem örökké való, az Isten fia, Jézus Krisztus. S ezt a drága magot már bele is vetette nyomorúságos világunkba, hogy aki befogadja, annak biztosítsa az örök életet. Évszázadok óta bőven hull a drága mag. Hullott Urunk ajkáról éveken keresztül, akiben testet öltött, és azóta is apostolai ajkáról, akiknek parancsot adott és ad ma is.

De ez is hull letaposott helyre, köves talajra, tövisek közé. Ebből is sok a veszteség. De Istennek hála, hull jó földbe is, ahol gazdagon meghozza gyümölcsét, s így nem hiába fárad a Gazda. Az örök élet kenyere által lehet sokaknak boldog örök élete Isten örök országában. A keménység, a kövek, a tövisek, mindnyájunkat veszélyeztethetnek. Kérjük drága Gazdánkat, tisztítson ezektől. Lehessünk jó föld a jó mag befogadására, hogy életünk teremhessen sok jó gyümölcsöt sokak javára, mennyei Atyánk, megváltó Jézus Krisztusunk soha el nem múló dicsőségére.

Ámen.


Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.