Nyomtatás E-mail

2018.02.11. 10 óra

Köszöntő ige: 1 János 4,8
Énekek: 247. dícséret és a GPS Zenekar szolgálata
Olvasmány: Márk evangéliuma 12. rész 28-34. vers
Alapige: Márk 12,34b. : "Nem messze vagy az Isten országától."
Igehirdető: Dancsó Zoltán református lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

GPS zenekar szolgálat letöltése

Az Isten szeretet.

( 1 János 4,8 )

 

alt

Márk evangéliuma 12. rész 28-34. vers

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

28. Akkor hozzá menvén egy az írástudók közül, a ki az ő vetekedésöket hallotta vala, és tudván, hogy jól megfelele nékik, megkérdezé tőle: Melyik az első minden parancsolatok között?

29. Jézus pedig felele néki: Minden parancsolatok között az első: Halljad Izráel: Az Úr, a mi Istenünk egy Úr.

30. Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első parancsolat.

31. A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat.

32. Akkor monda néki az írástudó: Jól van, Mester, igazán mondád, hogy egy Isten van, és nincsen kívüle más.

33. És szeretni őt teljes szívből, teljes elméből, teljes lélekből és teljes erőből, és szeretni embernek felebarátját, mint önmagát, többet ér minden égőáldozatnál és véres áldozatnál.

34. Jézus pedig látván, hogy bölcsen felelt vala, monda néki: Nem messze vagy az Isten országától. És többé senki sem meri vala őt megkérdezni.

Márk evangéliuma 12. rész 34b. vers

Nem messze vagy az Isten országától.

 

„Nem messze vagy az Isten országától.”

Kedves Testvéreim!

Jézus mindenre jó választ ad, ez derül ki a megelőző részekből és a felolvasott igeszakaszból is. A megelőző részekben arról olvashatunk, hogy különböző kérdésekkel akarják Jézust tőrbe csalni.

Az első kérdés az adópénz kérdése, hogy kinek kell adót fizetni. Ez egy politikai kérdés, ha erre Jézus rosszul válaszol, akkor elbukik, de Jézus azt mondta:
„Hozzatok egy dénárt nekem, hogy megnézzem. Oda vittek egy dénárt és megkérdezte: Kié ez a kép és a felirat? Ők pedig így feleltek: a császáré. Ezt mondta nekik, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené.”

Jézus jól válaszolt nekik. Ezután vallási kérdéssel akarták tőrbe csalni. Megkérdezték tőle, hogy feltámadáskor kié lesz az az asszony, akit hét testvér vett el egymás után, amikor az előzőek meghaltak. Jézus megint jól válaszol, mert az emberek, amikor már feltámadtak a halálból, nem nősülnek, férjhez sem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok. Ezeknek a vitáknak szemtanúja volt egy írástudó, aki ki is mondta, hogy Jézus jól megfelelt a kérdésekre.

1. Az írástudó és Jézus
Az írástudók a Római Birodalomban egy szervezett csoport voltak, akiknek nagy jelentőségük és befolyásuk volt az élet minden területén. A nagy tekintélynek az alapja a mózesi törvények ismerete és alkalmazása volt. Ezért is mondta, hogy Jézus jól megfelelt a kérdésekre. Láthatta a válaszokból, hogy nem mindennapi tanítóról van szó. Ezért is tette fel a kérdést Jézusnak, hogy melyik a legfőbb az összes parancsolatok közül? Nem azt kérdezte, hogy melyik az első parancsolata a törvénynek, hanem melyik a legfontosabb valamennyi közül.

Az írástudó ismerte, hogy a Tóra 248 parancsot és 365 tilalmat, ami összesen 613 szabályt tartalmaz. Ezt észben tartani is nehéz, ezért akarta tudni, hogy ezek közül a szabályok közül melyik a legnagyobb, a legelső parancsolat, ami összefoglalja Istennek az akaratát. Jézus Mózes 5. könyvének 6. fejezetéből emeli ki a legfőbb parancsot:
„Halld meg Izrael: Az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr! Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincs ezeknél nagyobb parancsolat.”

2. Az írástudó és Jézus
Az írástudó ismét egyetért Jézussal. Elfogadja a válaszát és rabbi módjára elsőnek hangsúlyozza az egy Isten hitet, ahogy Jézus tette. Majd tartalmilag összefoglalja, amit a Mester mondott és egyből alkalmazza a templomi áldozatok bemutatására.

Az ószövetségi égő és véres áldozatokkal való szembeállítása minőségi különbséget jelent, hiszen az Ótestamentumban az áldozat mindig helyettesítette az embert, a szeretet parancsolata pedig éppen magát az egyént igényli. Az írástudó felismerte, hogy amit Jézus mond, az jobb és tökéletesebb minden parancsolatnál.

3. Jézus és az írástudó
Most megfordul a párbeszéd, eddig az írástudó kérdezett és Jézus válaszolt, de most Jézus levonja a következtetést és megállapítja az írástudóról, hogy „Nem vagy messze az Isten országától.” Nem vagy messze, jó úton jársz, de még nem vagy ott. Érezhetjük a súlyát ennek a távolságnak.
A távolságnak az okát Dávid az 51. zsoltár 7. versében írja le, hogy „Lásd én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem.”
A bűn miatt van távol, ami elválasztja Istentől, de van megoldás, ahogy Jakab ír a levelében arról, hogy
„Engedelmeskedjetek azért Istennek, de álljatok ellen az ördögnek és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez és Ő közeledni fog hozzátok.”

Nem csak közeledni fog, hanem az Ő országába fog bevinni. Abba az országba, ahol a boldog, tökéletes állapot uralkodik, amelyben egyetlen Király akarata szerint történik minden. Olyan ország, ahol egyetlen lehetséges viszonyulás van az ott élők között, ez pedig a szeretet viszonyulása.

Ámen.


Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.