bemutatkozás

A DEBRECEN-SZÉCHENYI KERTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
élete és szolgálata, 1997-2017.

A gyülekezet története:

Az egyházközség alapítása 1948-ban történt a Tiszántúli Református Egyházkerület engedélyező határozata alapján. Fél évszázadon keresztül a Széchenyi utcai, lakóházból átalakított imaházban tartotta istentiszteleteit. Szabó Dániel lelkipásztor prófétaként fogalmazta meg az új templom megépítésének szükségességét, és elkészíttette a templom tervdokumentációját. Németh László egyházközségi gondnok vezetésével, Jenei Zoltán lelkipásztor szolgálata idején, a presbitérium és a gyülekezet közössége együtt imádkozva-munkálkodva, sokféle egyházi és állami támogatásban részesülve, mindezek által is Isten csodálatos ajándékaképpen, hálatelt szívvel élte meg a szép új templom megépülését Debrecen legnagyobb panel-lakótelepén.
Az 500 ülőhelyes templom felszentelése 1997. augusztus 10-én történt, Dr. Bölcskei Gusztáv püspök úr szolgálatával, a Református Világszövetség 23. Nagygyűlése egyik ünnepi programjaként.

A templom tervezőjét, Lengyel István Ybl-díjas debreceni építészt az erdélyi erődített templomok és a világhírű Le Corbusier építészete, mindenekfelett pedig Isten Lelke ihlette, amikor megálmodta a többfunkciós épületet. A templom Iván János építési vállalkozó kiváló kivitelezésében valósult meg.

A gyülekezet 1998-ban ünnepelte alapítása 50. jubileumát Dr. Kocsis Elemér ny. püspök úr szolgálatával.
A templom felépülésének 20. évfordulója alkalmával 2017-ben, a Reformáció 500. jubileumi évében Dr. Fekete Károly püspök úr szolgálatával történt hálaadó istentisztelet.

A gyülekezet működése:

Kezdettől fogva arra törekedtünk, hogy minden korosztály számára lelki-szellemi otthonná legyen a templom, s minél többféle érdeklődésnek, programnak megfelelhessen az épület. Valljuk, hogy a ma keresztyén egyháza csak akkor töltheti be igazán küldetését, ha az örök érvényű bibliai igazságokat a ma embere számára megérthető, vonzó módon, a társadalom felé nyitottan képviseli, jeleníti meg.

A templom „nagyterme” kör alakú, a szeretet ölelését jelképezi. Ebben a szeretet-ölelésben hallgatják régi és új gyülekezeti tagok az istentiszteletek alkalmával a Biblia időszerű magyarázatát. A nagyterem a hangversenyek, koncertek jól megtervezett akusztikájú helyszíne is. Számos zenekar, kórus lépett már itt fel, több lemezfelvétel is készült ezen a helyen. A zeneművek Albert Péter mérnök által tervezett és megépített, 50 regiszteres elektronikus templomi orgonán szólalhatnak meg. A lakótelepen működő Vörösmarty Általános Iskola minden évben itt tartja a karácsonyi hangversenyét.

 

A templom nagyterméhez üvegfallal kapcsolódik a „babaszoba”, ahol a kisgyermekes szülők foglalnak helyet, s miközben a kisgyermekek játszanak, a szülők a hangszórón és az üvegfalon keresztül tudják követni az istentiszteletet.

A templom „kisterme” szintén üvegfallal kapcsolódik a nagyteremhez. Ez nagyon hasznos kapcsolódás – a nagy keresztyén ünnepeken ezzel a hellyel is bővíthető a templomtér.

A kisterem a kisebb létszámú, családiasabb gyülekezeti alkalmak helye – imaóra, bibliaóra (gyülekezeti, presbiteri), megbeszélések (presbiteri gyűlés, alapítványi kuratóriumi ülés), kiscsoportos foglalkozás (házaspári bibliaóra, női torna), előadás (egészségügyi, életvezetési, drogprevenciós).
A kisterem a gyülekezeti kórus „próbaterme” is. A Halleluja Kórus szépen, szívből-hitből fakadóan énekel. .
Kálmáncsehi Sánta Márton reformátor püspök (1500-1557) emlékét ápolva – akinek szobra a templom parkjában látható – a kisterem a Kálmáncsehi Galéria nevet kapta, ahol minden hónapban egy képzőművészeti kiállítás megnyitása történik.

A templom épületéhez szervesen kapcsolódnak az irodák, amelyek technikailag jól felszereltek telefonnal, számítógéppel, másológéppel. A férfi-női mosdó igényesen áll a közösség tagjainak rendelkezésére.

Az irodákhoz szintén folyamatosan kapcsolódik a gyülekezeti ház épülete. Ennek az épületrésznek is neve van: Mindenki Otthona Foglalkoztató Ház. Az itt található helyiségek a gyülekezeti funkciók mellett a lakótelep felé nyitott foglalkoztató termekként is működnek.
Párhuzamosan a felnőtt istentisztelettel itt vannak vasárnaponként a gyermek istentiszteletek. Itt tartjuk a konfirmációs oktatásokat, a „kisifi” és a „nagyifi” foglalkozásokat. Ezek a csoportos foglalkozások a bibliai tanítások korosztályos feldolgozását szolgálják. Ugyanakkor jó lehetőségek arra is, hogy a gyermekek-fiatalok megismerjék egymást, barátságok, szerelmek szövődjenek.

A gyülekezeti házban szervezett közösségi-kulturális programok:

A 2000. július 1-én megnyitott és folyamatosan működő Mindenki Otthona Foglalkoztató Ház szabadidős és kulturális programokat kínál, drogprevenciós jelleggel.
Van lehetőség előadásokon, koncerteken, kiállításokon részt venni, biliárdozni, pingpongozni, csocsózni, sakkozni, társasjátékozni, filmet nézni, kézműveskedni, zenét hallgatni, számítógépezni, jót beszélgetni; az udvaron van gyermek játszótér, sportpálya, szalonnasütő-bográcsozó hely.

A Rotary Klub Debrecen egy nemzetközi pályázat keretében nyújtott támogatást a ház teljes berendezéséhez.

A „Mindenki Otthonába” valóban mindenki bejöhet a lakótelepről, és ingyenesen használhatja a játékeszközöket, részt vehet a programokon. Minden korosztály számára készítünk rendezvényeket.

A „Mindenki Otthona” több civil szervezetnek is székhelye:

Itt tartja foglalkozásait a Nagycsaládosok Országos Egyesületének Debreceni Csoportja.
A többgyermekes családok egymást segítő, tanácsoló baráti körében jó látni a szépen nevelt gyermekek fejlődését, a szülők boldog házasságát, jövőbe vetett hitét.

Kedves színfolt a Többkultúrájú Családok Egyesülete. A különböző etnikumhoz és világvalláshoz tartozó szülők csodálatosan kiegyensúlyozott, toleráns, figyelmes, segítőkész, életvidám gyermekeket nevelnek, s elgondolkodtató példát adnak arra nézve, hogy a szeretet képes összekötni-összehangolni minden kultúrát, vallást, nemzetet, életkort és temperamentumot. Ezek a családok szépen beilleszkedtek a magyar társadalom közösségébe, ugyanakkor ápolják a különböző etnikai-kulturális hagyományokat.

A Debreceni Nyugdíjasok Köre számára gyógytorna foglalkozások vannak.

A gyülekezet diakóniai munkája:

Az egyházközség szociális szolgálata keretében Idősek klubja, Házi segítségnyújtás és Szociális étkeztetés működik – naponként 300 személynek nyújtva lelki és szociális támogatást..

Különleges gyülekezeti szolgálatok:

Az egyházközség területéhez tartozik a gondozásra szoruló embertársainkat ápoló Terápiás Ház intézménye, ahol látogatás, lelkigondozás történik.

Minden farsangkor református bált, minden nyáron pedig generációs kirándulást szervezünk gyülekezeti tagjainknak, támogatva őket abban, hogy élni tudjanak a lelki-testi felüdülés kínálkozó lehetőségével.

„Oázis a lakótelepen.” – A gyermekes szülők a Foglalkoztató Ház játszóterét és sportpályáját boldogan használhatják családjuk számára, kellemes, szabadidős helyszínként.

A templom és a hozzá kapcsolódó épületek akadálymentesen közelíthetők meg, a templomban „indukciós hurok” segíti a hallássérült embertársainkat, a mozgáskorlátozott személyek számára speciálisan kiképzett mosdó áll rendelkezésre.

Az egyházközség testvérgyülekezeti kapcsolatokat ápol a kárpátaljai Csonkapapiban, a partiumi Szatmárnémetiben, a hollandiai Wolvega-ban és a tanyavilágban lévő Debrecen-Nagycsere-Halápi református egyházközséggel.

Az egyházközség társadalmi kapcsolatai:

Az egyházközség széles körű, jó kapcsolatrendszerben végzi közszolgálatát – a város önkormányzatával, civil szervezetekkel, a területén lévő oktatási intézményekkel (óvodák, iskolák) együttmunkálkodva.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata közművelődési megállapodás keretében erkölcsileg, pénzügyileg támogatja az egyházközséget.

A közösségi célkitűzések megvalósulását egyházi, állami és civil pályázatok is segítik.

A múlt megbecsülése céljából lett az új templom küszöbkövévé a II. világháborúban lebombázott Debrecen-Ispotályi református templom egyik megmaradt márvány lépcsője, és létesítettünk egy emlékparkot restaurált sírkövekből, amelyek jeles debreceni egyházi közéleti személyek emlékét őrzik.
Ebben az emlékparkban áll a Rotary Klub kopjafája is.
A templomunk előtti parkban Hegymegi Kiss Áron millennium kori püspök (1815-1908) szobra és fia, Dr. Hegymegi Kiss Pál demokrata országgyűlési képviselő (1885-1950) emlékműve emelkedik.

Munkánkkal szeretnénk példát adni, ötletet szolgáltatni. Akkor tudunk másokat gazdagítani, s magunk is akkor gazdagodunk, ha hidat képezünk ember és ember között, ha nyitottak vagyunk mások értékeinek befogadására, és készek vagyunk saját értékeink megosztására másokkal.

Szeretetben élni és szolgálni – ez az élet értelme és célja. Arra törekszünk, hogy e gondolat jegyében – Isten segítségével – betöltsük küldetésünket.

A Reformáció 500. jubileumi esztendejében:

Debrecen, 2017. január hónap
Jenei Zoltán református lelkész

Jenei Zoltán templomépítő református lelkész

Az egyetemes és örök értékek tiszteletét hozta a hitvallásos református keresztyén szülői házból.  A biblia történetein, tanításain, az Ószövetség szentiratain, az Újszövetség írásain nőtt fel, amelyeknek a legfőbb és közös üzenete  Isten örök érvényű parancsainak komolyan vétele, a szeretet, az egymás iránti türelem, az egymás segítése és tisztelete. A szülői ház tanítása ellenére a kamasz gyerek dackorszakát is megélhette a család, a fiatal Jenei Zoltán is „eljárta a maga táncát”. 17 évesen érte a fordulópont, ekkor talált vissza Isten útjára,s a megtérés egyúttal a lelkészi hivatás választását is jelentette.  Erkölcsi kötelességének érezte ugyanis  a kapott boldogságot hirdetni, Isten szeretetét továbbadni, mások javára élni. Tanulmányait a Debreceni Református Teológiai Akadémián végezte. Később szülőként maga is megtapasztalta milyen szép de küzdelmes a gyermekek vállalása, nevelése. A példamutatás, a szeretet és a türelem azonban meghozta az eredményét: húszas éveik végére mind a négy gyermeke hitvalló keresztyénné vált: két református lelkész, egy vallástanár és egy matematikus viszi tovább a szülői házban kapott áldott örökséget.

Embertársaink javára élni nem csupán lelkészi küldetés – vallja és hirdeti.  Minden civil ember előtt ott áll a lehetőség, hogy a szeretetet, a békességet, a zsidó-keresztyén értékeket közvetítse a családban és barátai, ismerősei körében.  A lelkész életének azonban illő alázattal és mértéktartással különösképpen is példamutatónak kell lennie mind az egyházban, mind a társadalomban, képviselve a Tízparancsolat útmutatását, amely véleménye szerint nem csak a vallásos ember etikája, hanem egyetemesen az ember, az egész emberiség etikája. A XXI. században sok új kihívás jelent a lelkészi hivatás gyakorlása. Jenei Zoltán lelkészként különösen megtisztelő feladatokat kapott Istentől és az egyháztól. 1988-ban került Esztárra, ahol előzőleg már tíz éve nem volt helyben lakó és munkálkodó lelkész. A csüggesztő helyzetben azonban mégis meglátta az ígéretes feladatot, a megújulás és megújítás lehetőségét. Megkereste a település minden befolyásos emberét: a település akkori vezetőit, a legtehetősebb gazdákat, az orvosokat, a pedagógusokat. Személyisége, a gyülekezet iránt érzett felelőssége meggyőzte az érintetteket, s olyan összefogást hozott létre, amelynek gyümölcse egy megerősödött gyülekezet és egy virágzó parókia lett.

1993-ban püspöki ajánlásra került a Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközséghez templomépítő lelkésznek. A Tócóskert szívében emelkedő többfunkciós templom minden korosztály számára lelki-szellemi otthont kínál, a hagyományos istentiszteleti alkalmakon kívül nagyon sok közösségi programnak is megfelel. A gyülekezet számára teret nyújt az épület a vallásgyakorlásra, de a nagyterem olyan kiváló akusztikájú helyiség, amely alkalmas koncertek megtartására is. A kisterem a gyülekezeti kiscsoportok foglalkozásainak ad helyet, s itt nyílik minden hónapban egy újabb kiállítás. Működik az épületben filmklub, helyet adnak női tornának, az emeleten díjmentesen vehető igénybe a nem gyülekezeti fiatalok számára is a sportterem. A gyülekezeti ház neve „Mindenki Otthona Foglalkoztató Ház”, s ez a beszédes név is tükrözi Jenei Zoltán hitvallását és vágyát: olyanná kell válnia az épületnek a lakótelepen, amelyben mindenki otthon érzi magát.

Az új templom és a növekedő gyülekezet valódi kihívást jelentett Jenei Zoltán számára. A sajátos közép-kelet európai történelmi helyzetben a közelmúltban nemzedékek nőttek fel vallástalanul, s így kimaradt életükből  a Tízparancsolat tanítása, az örök és egyetemes szeretet  élménye.  Azt tapasztalja, hogy több generáció él közöttünk az alapvető etikai normák ismerete nélkül. Ez a felismerés, s a változtatás szükségessége vezette el arra a szemléletre, hogy lelkészként nem teheti meg, hogy csupán a biblikus terminológiákat használva kizárólag a vallásos alkalmakon hirdeti a legfőbb parancsolatokat. Ezért szervez olyan programokat, amelyek a ma embere számára is értelmezhetők, s azokon mindenkinek a „maga nyelvén” közvetíti az erkölcsi útmutatásokat. Hitvallása szerint így kell szolgálnia ma az egyháznak, a lelkésznek a társadalomban, így tudja betölteni rendeltetését.

Jenei Zoltán aktívan jelen van a civil életben is – tagja a Debrecen Rotary Klubnak.  A Rotary olyan nemzetközi szervezet, amelynek jeles tagjai az egyetemes és örök értékekben gondolkodnak, és végzik jótékony tevékenységüket. A szeretet nyitottsága jegyében végzett sokszínű tevékenységének, a vallásfelekezetek közötti egyetértés elősegítésének  elismeréseként  2006-ban megkapta a Zsidó Hitközségek és Közösségek Állandó Fórumának Tolerancia Díját.

(Északkeleti Almanach 29. kötet In-Forma Kiadó Nyíregyháza 2013.)