Debrecen-Széchenyi kert

Református egyházközség

„Az Urat keressétek, és életben maradtok!”

(Ámósz 5,6a)

Következő Istentisztelet:

  

KEDVES TESTVÉREIM!

Isten szeretetének ünnepén különösképpen is szeretettel gondolok Rátok, és hálás szívvel emlékezem vissza az együtt töltött áldott esztendőkre.

Három üzenetet szeretnék átnyújtani Nektek – karácsonyi ajándékként
Lukács evangéliuma 2. részének 10-11. verse alapján:
Az angyali szózat így hangzott a betlehemi mezőn, a szent éjszakán, két évezreddel ezelőtt –
„Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz:
Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus.”

1, Üzenet – Isten karácsonyi szeretete: egyetemes szeretet.
Az idézett karácsonyi angyali híradásban különös kettősség figyelhető meg:
az angyali szózat személyesen szólítja meg a pásztorokat, ugyanakkor utal arra, hogy Jézus Krisztus földre szállása az egész népnek fog örömet jelenteni.
A Bibliában több helyen is olvashatunk arról, hogy Isten szeretete minden emberre kiárad, üdvözítő kegyelme minden ember számára elkészíttetett.

  • „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János evangéliuma 3. rész 16. v.)
  • „Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek.” (Tituszhoz írt levél 2. rész 11. v)
  • „Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön.” (Timóteushoz írt I. levél 2. rész 4. v.)

Karácsonykor a jóságos Isten szeretete testesült meg Jézusban. Isten szeretete Jézus által minden ember számára boldogító és reményteljes valóság – kivétel nélkül: származástól, életkortól, biológiai teremtettségtől, kulturális háttértől, társadalmi helyzettől, egészségi állapottól, gazdasági egzisztenciától, vallásosságtól függetlenül. Mivel pedig ilyen határtalan az Isten szeretete Jézus Krisztus által, éppen ezért a legszemélyesebb is: Ha Isten mindenkit szeret, ebben a mindenkiben én is benne vagyok!
Isten szeret, hiszen „Ő a szeretet”. (János apostol I. levele 4. rész 8. és 16. vers)
Fogadjuk el személyesen, és adjuk tovább mindenkinek – különbségtétel és előítélet nélkül – Isten csodálatos szeretetét!

2; Üzenet – Isten karácsonyi szeretete: megelőző szeretet.
Isten egyetemes szeretetéből következik, hogy Ő mindenkit megelőzve szeret.
„Örök szeretettel szerettelek.” (Jeremiás 31. rész 3. vers)
„Mi tehát azért szeretünk, mert Ő előbb szeretett minket.” (János I. levele 4. rész 19. vers)
Az örök szeretetnek nincs kezdete és nincs vége, nincs feltétele, nincs üzleti számítása, és nem függ a viszonzástól sem.
Az Isten és ember között a bűn miatt teljesen és reménytelenül megromlott kapcsolatot a vétlen Isten kezdte helyreállítani azzal, hogy elküldte Szent Fiát, Jézus Krisztust e világra, hogy Benne testet öltsön Istennek irántunk megnyilvánuló megbocsátó, közösséget helyreállítani kész szeretete.
Egy konferencián, arra a kérdésre, hogy ki kezdje el a házastársak közötti békülést, az egyik lelkipásztor meglepően ezt válaszolta: az kezdje a békülést, akiben több a szeretet.
Isten szeretete messze felülmúlja a szeretet-hiányunkat, még a szeretetünket is – ennek bizonysága az Ő karácsonyi közeledése hozzánk Jézus Krisztus által.
Oly jó lenne nekünk is kezdeményezővé válni a szeretetben!

3; Üzenet – Isten karácsonyi szeretete: új esélyt adó szeretet.
Isten a bűneink miatt végletesen megromlott viszony ellenére nem mondott le rólunk. Jézus Krisztus karácsonyi földre szállása azt üzeni nekünk, hogy kaptunk egy új esélyt az Istennel való kapcsolat helyreállítására.
Sőt, tulajdonképpen számunkra minden nap egy Istentől kapott új esély arra, hogy a tegnap, a közeli és távoli múlt elrontott dolgait magunk mögött hagyva, újat kezdhessünk.
„Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma: minden reggel megújul. Nagy a Te hűséged!” (Jeremiás siralmai 3. rész 22-23. vers)
Mi hajlamosak vagyunk egyetlen keserű csalódás következtében feladni a baráti, házastársi, munkatársi kapcsolatot, mondván: ez már javíthatatlanul megromlott. Isten viszont nem mond le rólunk, újra és újra felkínálja nekünk a talpraállító és továbbsegítő kegyelmét.
Isten szeretete Jézus Krisztus által ezen a Karácsonyon nekünk is – sokadszorra – új esélyt kínál életünk, szeretetünk megújulására, és meglazult, megromlott kapcsolataink megújítására.

ISTEN SZERETETE ÁLTAL ÁLDOTT KARÁCSONYT,
ISTEN AKARATA SZERINT BOLDOG ÚJESZTENDŐT KÍVÁNOK!

Jenei Zoltán nyugalmazott református lelkipásztor

Fontos Információ:

A Magyarországi Református Egyház Zsinati Elnökségi Tanácsának közleménye:

A súlyosbodó járványhelyzet miatt arra kérünk mindenkit, hogy az istentiszteleteken, illetve az egyházi és iskolai rendezvényeken viseljenek maszkot. Arra biztatunk, hogy aki még nem vette fel az oltást, tegye meg önmaga és a környezete biztonságáért.
Imádkozzunk a betegekért, a gyógyítókért és a vírus miatt nehéz helyzetbe kerültekért. Adjunk hálát a gyógyultakért, és könyörögjünk mindenható Istenünkhöz abban a tudatban, hogy Ő mindennek az Ura.
„Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben.” (Zsoltárok könyve 91. fejezet, 11-12. vers)

Ennek megfelelően kérünk mindenkit, hogy az istentiszteleti és egyéb alkalmainkon orrot és szájat eltakaró maszkban jelenjen meg, ha pedig valaki beteg, akkor a gyülekezeti tagok biztonsága érdekében a teljes gyógyulásig maradjon otthon, és on-line kövesse az istentiszteleti alkalmainkat. Zárt térben törekedjünk a biztonságos védőtávolság megtartására.
A zsúfoltság elkerülésére szeretettel ajánljuk mindenki figyelmébe a vasárnap 8 órakor kezdődő istentiszteleti alkalmainkat.

a Debrecen-Széchenyi Kerti Református Egyházközség elnöksége”

Hirdetéseink

Lelkészi ajánlások

Az egyházi óvodákba és iskolákba szükséges lelkészi ajánlások kiadása 2022. január 5-től (szerda) előre kért időpontban (06/52-417-528) és személyesen történik. A gördülékeny ügyintézés végett legyenek szívesek időben jelezni ezt az igényünket!

Egyházfenntartói járulék

Köszönetet mondunk minden testvérünknek, akik erre az évre már befizették az egyházfenntartói járulékot. Továbbá buzdítunk minden gyülekezeti tagunkat az egyházfenntartói járulék folyó év végéig történő befizetésére.
Mint köztudott gyülekezetünk az egyházfenntartói járulékokból, a perselypénzből és a különböző céladományokból tartja fent magát. Jóllehet istentiszteleti liturgiánk részét képezi a perselypénzes adakozásra való felhívás, de mindenkinek a szívében elkészített hálájára bízzuk (önkéntesen) gyülekezetünk effajta támogatását, melyekért ezúton is köszönetet mondunk.

Egyháztagság – felhívás

Az októberi gyülekezeti újságunkban külön oldalon adtunk tájékoztatást az egyháztagság legfontosabb tudnivalóiról. Örömmel látjuk, hogy gyülekezetünkbe egyre többen érkeznek közösségre vágyó testvéreink, és rendszeresen részt vesznek az istentiszteleteinken. Közülük jó néhányan már egyháztagok lettek, de a többségük még vagy nem gondolkodott el ezen a lehetőségen, vagy nem is tudta, hogy ilyen létezik, ezért szeretettel kérjük Önöket, hogy ha ehhez a gyülekezethez szeretnének tartozni, akkor december 31-ig legyenek szívesek az „Egyháztagsági adatlapot” kitöltve a lelkészi hivatalba eljuttatni. Az adatlapok a kijáratnál átvehetők, vagy a www.szechenyikert.hu gyülekezeti honlapunkról letölthetők.

Gyülekezeti Iratterjesztés

A 2022-es kiadványok, a Bibliaolvasó Kalauz, a 2022-es Református Falinaptár és a Képes Kálvin Kalendárium megvásárolhatók a lelkészi hivatalban. Az új énekeskönyvek megérkeztek, megvásárolhatóak.

Kisgyermekek a kisteremben

Az utóbbi időben a kisgyermekek száma növekedett gyülekezetünkben, ezért az istentiszteleteink alatt a Kisteremben fogadjuk őket egy számukra elkülönített helyen, ahol a kihangosítás révén a szülők is hallgathatják a Nagyteremben elhangzó szolgálatokat. Szeretettel kérjük mindazok megértését, akik rendszerint ott foglalnak helyet, ha olykor gyermekhangok „színesítik” az áhítatokat.

Céladomány gyűjtése

A stúdiónk felújítása megtörtént. Mindez többek között az elektromos vezetékek cseréjét, a falak szigetelését és festését, illetve az új burkolat beépítését jelenti. Ahhoz, hogy megkezdhessük itt a minőségi munkát (hangosítás, felvételek készítése), gyülekezeti összefogásra van szükség, hogy a vezetékek és csatlakozódobozok kiépítéséhez megteremtsük az anyagi feltételeket. Ezért a presbitérium támogatásával céladomány gyűjtését hirdetjük meg. Támogatásaikat a lelkészi hivatalban befizetve, ill. banki átutalással is eljuttathatják a testvérek.

Gyülekezeti alkalmak aktuális rendje

Hétköznap 9 órától reggeli áhítatra várjuk a testvéreket. Szerdán 18 órakor imaórát tartunk: az újszövetségi napi ige feletti elcsendesedés és egy imaközösség várja a testvéreket! Csütörtökön 18 órakor bibliaóra. Ez egy olyan klasszikus gyülekezeti alkalom, amelyen bibliai tanítások, vagy sorozatok hangzanak el. Akik szeretnének tovább erősödni hitben, fejlődni bibliaismeretben és még többet tudni az üdvtörténet legfontosabb állomásairól, az Ó- és Újszövetség összefüggéseiről, azokat szeretettel hívjuk és várjuk!